Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka

TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka

Vystudovala FFUK, kated­ru román­ských stu­dií, obor fran­couz­ský jazyk a lite­ra­tu­ra. Píše dět­ské kni­hy, pró­zu i poezii, věnu­je se vydá­vá­ní knih pro děti a mlá­dež v rodin­ném nakla­da­tel­ství Baobab se svým mužem Jurajem Horváthem a nára­zo­vě také pře­kla­dům z fran­couz­šti­ny a psa­ní fil­mo­vých scé­ná­řů. Publikovala v časo­pi­sech Baoplán, Souvislosti, Babylon a Revolver Revue. Za kni­hu Modrý tygr obdr­že­la cenu Zlatá stu­ha pro rok 2005 za kni­hu jako celek.

Co bylo impul­sem pro napsá­ní Modrého tyg­ra?

Zahlídla jsem ho na Karláku, před bufe­tem...

Co pro vás v pří­bě­hu sym­bo­li­zu­je onen mod­rý tygr?

Na to je odpo­věď jen v této tygří pís­ni...

pra­ši­vá kočka

bíd­ný pes

krve­lač­ná šel­ma

nebeská lest

magic­ké zví­ře

duch, nebo žal

ten co cho­dí

nepo­zván

jen stín na zdi

před­sta­va

výmy­sl, zlo­či­nec

tajem­ná zahra­da

jen mrk­nu­tí oka

pou­hý vzdech

jen krát­ká vzpo­mín­ka

jíní na oknech

nechtě­ná návště­va

spleť kři­vých čar

zůsta­ne, zas zmi­zí

nepo­znán.....

na někte­ré otáz­ky by se odpo­ví­dat nemě­lo...

Spolupracovala jste i na pří­pra­vě fil­mu? A jak?

Psala jsem scé­nář, nejdřív sama, pak s Petrem Oukropcem. Byla to vese­lá prá­ce. Dál jsem to necha­la na impre­sári­o­vi (P.O.)... sce­náris­ta by se reži­sé­ro­vi do prá­ce neměl moc plést.

Jak jste s výsled­nou podo­bou fil­mu spo­ko­je­ná?

Líbí se mi inti­mi­ta a uvě­ři­tel­nost, kte­rá vznik­la mezi čtyř­mi hlav­ní­mi hrdi­ny, líbí se mi způ­sob vyprá­vě­ní i to legrač­ní dět­ské vklou­be­ní ani­ma­cí,  mys­lím, že to je hezkej, komor­ní a při­tom pes­t­rej film a je oprav­du pro děti, ale jinak jsem u toho moc blíz­ko na něja­ké sku­teč­né kri­tic­ké posu­zo­vá­ní.... Těším se na pre­mi­é­ru v kině.

Modrý tygr vyšel ve vašem rodin­ném nakla­da­tel­ství Baobab, ceně­ném pro kva­lit­ní dět­ské kníž­ky – co tu nyní chys­tá­te k vydá­ní?

Každý rok vydá­vá­me deset až dva­náct kní­žek. Teď prá­vě vychá­ze­jí skvě­lé, divo­ké pohád­ky Sylvy Fišerové Egbérie a Olténie pro vět­ší děti, a čeka­jí nás: Velikonoční kníž­ka Terezy Říčanové, vel­ká obra­zo­vá prvo­ti­na mla­din­ké Evy Macekové Den s Oskarem,  dvě nové Dagmar Urbánkové: otá­če­cí Cirkus Ulice a Zmrzlina a dal­ší autor­ské kníž­ky, pak také něja­ké pře­kla­dy, výji­meč­né kníž­ky Kitty Crowter, nový díl Babara a pokud budou pení­ze, tak Sezóny od Blexbolexe.... Uvidíme, jak nám letos budou plá­ny vychá­zet.

© Negativ s.r.o


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66978 s | počet dotazů: 227 | paměť: 56137 KB. | 26.05.2022 - 06:28:17