Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > TEREZA BEBAROVÁ - rozhovor k filmu Babovřesky 3

TEREZA BEBAROVÁ - rozhovor k filmu Babovřesky 3

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Herečka Tereza Bebarová je zná­má pře­de­vším jako kome­di­ál­ní hereč­ka. V pokra­čo­vá­ní série Babovřesky Zdeňka Trošky hra­je man­žel­ku minis­ter­ské­ho úřed­ní­ka Dodo Dočistila a všich­ni jí říka­jí „Nesmysl“. Proč a jak se jí na Babovřeskách 3 spo­lu­pra­co­va­lo, pro­zra­di­la v roz­ho­voru.

Terezo, jak se sta­lo, že při­šla nabíd­ka od Zdeňka Trošky v kome­dii Babovřesky 3?

Zdeněk mi jed­no­ho krás­né­ho dne zavo­lal, jest­li bych si nechtě­la zahrát posta­vu, kte­ré se říká Nesmysl, mlu­ví se o ní už ve dru­hém díle a je to tako­vá kože­ná namis­tro­va­ná dáma, tro­chu kre­a­tu­ra, se kte­rou se to v Babovřeskách tak tro­chu zvrh­ne. Nebudu samo­zřej­mě pro­zra­zo­vat jak…A já nabíd­ku na natá­če­ní při­ja­la, pro­to­že mám Zdeňka moc ráda a taky mě baví komic­ké role, kte­rých je jako šafrá­nu.

Jaká je Vaše role, man­žel­ky minis­ter­ské­ho úřed­ní­ka Dočistila

Myslím, že když se má milá pro­fe­sor, dok­tor Dobromila Dočistilová, kan­di­dát věd, obje­ví na plát­ně, divák bude mít pocit, jako by ho pích­la vosa. /smích/

Proč má pře­zdív­ku „Nesmysl“?

Chudinka nemá zrov­na moc smy­sl pro humor. Proto ten Nesmysl.

Jak se Vám natá­če­lo se Zdeňkem Troškou a celým štá­bem…

Natáčení se Zdeňkem a vše­mi ostat­ní­mi bylo a vždyc­ky je nesmír­ně pří­jem­ná zále­ži­tost. Moc jsem si to uži­la.

Vy jste s ním už spo­lu­pra­co­va­la na kome­dii Doktor od Jezera hro­chů. Bylo v něčem tohle natá­če­ní jiné?

Jiné bylo ako­rát pro­stře­dí, teh­dy se toči­lo v Praze a Africe a Babovřesky 3 jsou zasa­ze­né do pro­stře­dí již­ních Čech.

A spo­lu­prá­ce s ostat­ní­mi kole­gy – Veronikou Žilkovou, Pavlem Kikinčukem…?

S Veronikou jsme se alter­no­va­ly před pat­nác­ti lety v jed­nom před­sta­ve­ní a od té doby jsme se prak­tic­ky nevi­dě­ly. Je to moc fajn člo­věk a je neu­vě­ři­tel­né, jak stí­há točit film, uvá­dět pořad v rádiu i tele­vi­zi, hrát v diva­dle, točit seri­ál a záro­veň se sta­rat o asi dese­ti­člen­nou rodi­nu, o něko­lik koček, psa a ovci. Setkání s Pavlem Kikinčukem bylo taky moc milé, i s Broňou Kotišem, kte­rý hrál mého man­že­la.

Jak se Vám toči­lo v již­ních Čechách?

Já jsem z Moravy a již­ní Čechy neznám až tak dob­ře a můžu říct, že jsem se do nich zami­lo­va­la. Když jsem ráno před natá­če­ním cho­di­la běhat, tak jsem se tak kocha­la kra­ji­nou, že jsem něko­li­krát málem spadla do ryb­ní­ku. /smích/

Vyřádila jste se v roli „dámy“, o kte­ré Zdeněk Troška pro­hla­šu­je, že by ji nechtěl mít ani vycpa­nou?

Velmi! Začalo to už na kos­tým­ní zkouš­ce, dva měsí­ce před začát­kem natá­če­ní, kdy jsme vymys­le­li její image. Tehdy jsem zača­la tušit, že to bude výzva.

Nějaký zají­ma­vý, vese­lý záži­tek z natá­če­ní Babovřesků 3?

Během natá­če­ní jsme spo­lu s mou rodi­nou a celým štá­bem osla­vi­li dru­hé naro­ze­ni­ny mé dce­ry. Myslím, že jsme si to všich­ni báječ­ně uži­li a Klaudie si snad celé léto pouš­tě­la na tele­fo­nu video, na kte­rém Zdeněk Troška zpí­vá“ Happy birth­day to you..“

Už se těší­te na pre­mi­é­ru, co na Vás řek­ne rodi­na, přá­te­lé, kole­go­vé?

Jasně, že jsem zvě­da­vá na výsle­dek a taj­ně dou­fám, že můj výkon zaujme i odbor­nou veřej­nost a jis­tě mě nemi­ne nomi­na­ce na někte­rou z cen Českého lva. /dlouhý smích/

Co Vás kro­mě této kome­die v sou­čas­nos­ti zaměst­ná­vá?

Čeká mě moc hezká sezo­na v seri­á­lu Ulice, kde hra­ju Světlanu Nyklovou, momen­tál­ně taky natá­čím audi­ok­ni­hu Hunger games a na pod­zim ztvár­ním roli baron­ky Podhajské v seri­á­lu ČT Četnické tram­po­ty a v zimě budu zkou­šet Chůvu v Romeovi a Julii v Divadle Na Vinohradech v režii Tomáše Töpfera.

Jaké pro Vás bylo a je letoš­ní léto?

Úžasné, milu­je­me Chorvatsko a jako kaž­dý rok jsme byli na našem oblí­be­ném mís­tě a pozo­ro­va­li tam del­fí­ny.

Nějaké plá­ny pra­cov­ní či osob­ní do budouc­na?

Já si jen pře­ji, abychom byli všich­ni zdra­ví, spo­ko­je­ní a měli se rádi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51086 s | počet dotazů: 251 | paměť: 58323 KB. | 08.08.2022 - 20:59:31