Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Terapie - S03E03 - Středa 17:00

Terapie - S03E03 - Středa 17:00

trap3

Dnešní díl má zase v režii Petr Zelenka. Tentokrát si uži­je­me Barbory Milotové jako man­žel­ky psy­chic­ky zlo­me­né­ho Marka Taclíka.

Noví paci­en­ty, nové pří­běhy. To je je hlav­ní moto nové série. Jsem vel­mi zvě­da­vý, co vše se vlast­ně dozví­me v pří­bě­hu účast­ní­ka auto­ne­ho­dy, kte­rý se ješ­tě po roce cho­vá jako malé dítě a jeho man­žel­ka (vč. její­ho oko­lí) jsou na práš­ky.

Od Karla Rodena už samo­zřej­mě víme, co kaž­dý díl bude dělat, kou­kat co všech­no k němu při­šlo za paci­en­ty. Popová zpě­vač­ka v kri­zi, ste­vard, co si neví s nad­ří­ze­ným tep­lou­šem a teď man­žel­ka, co má za man­že­la psy­chic­kou trosku, kte­rá mož­ná i hra­je své poško­ze­ní, aby měla klid od všech lidí kolem.

Petr Zelenka je zku­še­ný reži­sér a je dob­ře je doká­že všech­ny své posta­vy v jed­not­li­vých psy­cho­lo­gic­kých pří­bě­zích postup­ně odli­šit. I Karel Roden je tro­chu jiný při kaž­dém setká­ní, má sice pořád stej­né cho­vá­ní při poslou­chá­ní svých pří­pa­dů, ale jem­né odli­še­ní, dle přá­ní řeži­sé­ra, je vidět.

Jsem hod­ně zvě­da­vý, co zít­ra bude za pří­běh Hedviky a Zuzany (Jenovéfa Boková a Ivana Chýlková). Bohužel v pátek nebu­de „vyvr­cho­le­ní“ s kole­gy­ní Marka a tak celý týden bude­me sle­do­vat pří­pa­dy 4 hlav­ních paci­en­tů a občas se dozví­me i drob­nos­ti kolem Marka, kte­rý má při­tel­ky­ni a jed­no­ho syna.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,64849 s | počet dotazů: 221 | paměť: 51326 KB. | 07.05.2021 - 06:05:18
X