Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Terapie III – třetí týden Lucie, Šimona, Jardy a dvojice Hedviky a Zuzany

Terapie III – třetí týden Lucie, Šimona, Jardy a dvojice Hedviky a Zuzany

GO1 576 3 1
GO1 576 3 1

Tento týden už nebu­du recen­zo­vat jed­not­li­vé epi­zo­dy, spí­še udě­lám krát­ké shr­nu­tí, co nás potka­lo v 3. návštěvě všech paci­en­tů u naše­ho Marka.

Lucia nám zase uká­za­la, že se postup­ně z ní stá­vá čím dál vět­ší namyš­le­na hvězda, kte­rá si ani neu­mí před­sta­vit, že by skon­či­la se zpě­vem. Už nemá moc budouc­nost a děsí jí to, že nemá niko­ho, o koho se posta­rat a manžel-manažer je jenom mana­žer, kte­rý se sta­rá o její pub­li­ci­tu.

Šimon je už o dost vět­ší pří­pad, postup­ně se odha­lu­je, že mož­ná v sobě má skry­té­ho „transvesti­tu“ a není tře­ba jenom „tep­louš“. Postupně se dozví­dá­me t, že jej jeho povo­lá­ní ničí, ale přes­to si vel­mi čas­to uží­vá v cizích zemích s cizí­mi lid­mi a nepře­mýš­lí, jaké to může mít násled­ky.

Jarda byl pros­tě před auto­ne­ho­dou „kanec“, co měl tucet zata­je­ných mile­nek a havá­rií se mu pros­tě změ­nil život. A teď před ním sto­jí ten nej­vět­ší úkol. Změnit svůj život tolik, aby se stal správ­ným man­že­lem a uklid­nil své chout­ky.

Pár čtvr­teč­ní­ho veče­ra se koneč­ně při­znal, jak to vlast­ně bylo s tím „stal­kin­gem“ a proč se muse­li odstě­ho­vat z Olomouce do Prahy. Zvrat jako hrom a koneč­ně jsme se hnu­li z mís­ta.

Třetí týden při­ne­sl hod­ně zvra­tů a pře­kva­pe­ní, kte­ré do seri­á­lu pat­ří. Za týden bude­me v půl­ce tře­tí sezó­ny a už za měsíc bude konec.

Třetí sezó­na důstoj­ně pokra­ču­je a vylep­šu­je pocit z prv­ních dvou sezón, her­ci jsou dost zku­še­ní a oprav­du jejich dia­lo­gy jsou doko­na­le vymyš­le­né tak aby seri­ál nebyl nud­ný a neby­lo to pořád o jenom

Těším se na dal­ších 14 epi­zod, abychom se dozvě­dě­li jak to vlast­ně doo­prav­dy s paci­en­ty je.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,23952 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56734 KB. | 29.06.2022 - 05:18:18