Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky

Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky

Teorie
Teorie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sheldon: Někde ven­ku je nešťast­ná žena, kte­rá vlo­ží nadě­je do mého sper­ma­tu. Co když se jí naro­dí dítě, kte­ré nebu­de vědět, jest­li má pro výpo­čet obje­mu pod křiv­kou inte­gro­vat, nebo deri­vo­vat?

Penny: Leonarde, jsi fakt skvě­lý. Proč nemů­žou být všich­ni chla­pi jako ty?

Leonard: Protože kdy­by byli všich­ni jako já, lid­ský rod by vyhy­nul.

Sheldon: Lois Laneová padá s počá­teč­ním zrych­le­ním 10 m/s. Superman se vrh­ne dolů, aby ji zachrá­nil, a natáh­ne dvě paže z oce­li. Slečna Laneová, kte­rá v té chví­li má rych­lost cca 190 km/h na ně nara­zí a je nevy­hnu­tel­ně roz­por­ce­na na tři stej­né čás­ti.

Sheldon: Gravitace, ty bez­cit­ná děv­ko.

Sheldon: Rozešla se s ním jeho ima­gi­nár­ní pří­tel­ky­ně.

Howard: To znám.

Sheldon: Uf, jsem úpl­ně zpo­ce­ný. Kdo si se mnou půjde zapla­vat na Second Life? Mám nový vir­tu­ál­ní bazén.

Leonard: Je na mně vidět, že se potím?

Sheldon: Ne. Ty tma­vé půl­mě­sí­co­vé skvr­ny pod tvý­ma ruka­ma to doce­la pěk­ně zakrý­va­jí.

Sheldon: Alkohol a špat­ný úsu­dek z její stra­ny by z toho nako­nec moh­ly udě­lat pří­jem­ný roman­tic­ký večer.

Raj: Můžeme se už roz­hod­nout? Nejenže v Indii hla­do­ví děti, ale jeden Ind hla­do­ví pří­mo tady.

Leonard: Sheldone, zamys­li se nad tím. Budeš chtít, aby Howard volil mezi sexem a Halo.

Sheldon: Ne, budu chtít, aby volil mezi sexem a Halo 3. A pokud vím, tak sex nebyl upgra­de­o­ván, aby zahr­no­val Hi-Def gra­fi­ku a roz­ší­ře­ný výběr zbra­ní.

Penny: Přísahám bohu, že jed­nou se z našich roz­ho­vo­rů obě­sím.

Leonard: To jeho máma říká už roky.

Penny: Tak co tu, klu­ci, pod­ni­ká­te za zába­vu?

Sheldon: Dneska jsme zku­si­li mastur­bo­vat za pení­ze.

Sheldon: Já vlast­ně nepo­tře­bu­ju tým, zvlád­nu vás pora­zit sám, ale pra­vi­dla vyža­du­jí čty­ři. Dovolte mi tedy před­sta­vit vám: uklí­zeč ze tře­tí­ho, paní z kan­tý­ny – bohu­žel moje špa­něl­šti­na není nato­lik dob­rá, tak­že buď její syn, nebo řez­ník.

Leonard: No tak klu­ci, zatlač­te.

Howard: Jestli zatla­čím ješ­tě tro­chu víc, poro­dím své tlus­té stře­vo.

Missy: Když nám bylo osm, Sheldon pře­sta­věl moji dět­skou trou­bu na super­vý­kon­nou pec. Když jsem se v tom poku­si­la upéct kuku­řič­né muf­fi­ny, vyšlehl obrov­ský pla­men a já byla bez obo­čí. Musela jsem celou dru­hou tří­du nosit nakři­vo nama­lo­va­né obo­čí od mat­ky.

Sheldon: Opravdu? Já mys­lel, že ten táza­vý výraz byl důsled­kem uči­va dru­hé tří­dy.

Penny: Sheldone, proč igno­ru­ješ svou sest­ru?

Sheldon: Neignoruju svou sest­ru, igno­ru­ju vás všech­ny.

Sheldon: Jaký počí­tač máte? A pro­sím, neří­kej­te tako­vý bílý.

Sheldon: Ale no tak, jedi­nou věcí, kte­rou by moh­la být uži­teč­ná svě­tu vědy, by bylo, kdy­by zase zača­ly vystře­lo­vat opi­ce do vesmí­ru.

Sheldon: Každý má dneska ran­de. Dokonce i ty, Mario, se chys­táš za prin­cez­nou Peach. A co dělám já? Umožňuji ti to.

Penny: Sheldone, jsi chyt­rý.

Sheldon: Chytrý? Musela bys ubrat 60 bodů IQ, abych mohl být kla­si­fi­ko­ván jako chyt­rý.

Leslie: Myslím, že v živo­tě kaž­dé ženy nasta­ne chví­le, kdy ji omr­zí pro­bou­zet se na cizí poste­li se sku­pi­nou lidí, kte­ré ani nezná.

Sheldon: Tvůj argu­ment postrá­dá jaký­ko­li vědec­ký základ. Je obec­ně zná­mo, že si Superman čis­tí svůj oblek tak, že vlét­ne do Slunce, což spá­lí veš­ke­rou kon­ta­mi­na­ci a zane­chá nezni­či­tel­nou kryp­ton­skou lát­ku nepo­ško­ze­nou a voňa­vě čis­tou.

Sheldon: Vzduchové osu­šo­va­če jsou inku­bá­to­ry a chr­li­či bak­te­rií a náka­zy. Upřímně řeče­no, bylo by hygi­e­nič­těj­ší, kdy­by tam stál morem naka­že­ný gibon a oký­chal mi ruce do sucha.

Sheldon: Nejsem šíle­ný. Matka mě necha­la tes­to­vat.

Penny: Víte, co je na tom nej­hor­ší? Žila jsem s ním čty­ři roky. To je sko­ro jako celá střed­ní ško­la!

Sheldon: Tobě trva­lo čty­ři roky, než jsi dokon­či­la střed­ní?

Howard: Každý týden vykop­nou jed­nu krás­nou hol­ku způ­so­bem, že se cítí nepo­třeb­ná a totál­ně bez sebe­vě­do­mí. Jinak řeče­no: budou­cí paní Wolowitzovou.

Sheldon: Vycházím ti vstříc. Jsem ocho­ten uznat, že jsi udě­la­la něko­lik blbos­tí.

Penny: Sheldone, oprav­du hlu­bo­ce se ti omlou­vám, že jsem ti kou­pi­la dárek.

Sheldon: Ne, to jsem si při­vo­lal sám tím, že jsem tak skvě­lou a důle­ži­tou sou­čás­tí tvé­ho živo­ta.

Sheldon: Ledovce tají, Leonarde. V budouc­nos­ti nebu­de pla­vá­ní otáz­kou vol­by.

Penny: Vy musí­te být Leonardova mat­ka.

Leonardova mat­ka: No, nevím, jest­li musím být, ale jsem.

Howard: Hej, víte, co by bylo skvě­lé? Kdybysme sem při­ved­li něja­ké hol­ky a zahrá­li si s nima Svlékací šachy s prů­cho­dem lase­ro­vou sítí.

Leonard: Věř mi, Howarde, že žád­nou hol­ku, kte­rá by byla ochot­ná tohle hrát, bys nahou vidět nechtěl.

Sheldon: Hodlám vyře­šit kri­zi na Středním výcho­dě vybu­do­vá­ním repli­ky Jeruzaléma v Mexické pouš­ti.

Howard: Jsem nadr­že­ný inže­nýr, Leonarde. Když jde o mati­ku nebo o sex, nikdy nežer­tu­ju.

Leonard: Zkusíme s něja­kou z těch holek pro­mlu­vit?

Howard: Ne. Noc je na něco tako­vé­ho ješ­tě pří­liš mla­dá. Nejdřív počká­me, až práv­ní­ci a spor­tov­ci osla­bí stá­do, a pak se vrh­ne­me na sla­bé, sta­ré a nemoc­né.

Leonard: Pořád vyklá­dáš o tom, jak cho­díš do barů a balíš hol­ky.

Howard: Jo, to dělám pořád.

Leonard: Tak co se děje? Sedíme tu celou noc a nejdel­ší roz­ho­vor, co jsi měl se ženou, byl, když ti vola­la máma.

Sheldon: Co přes­ně zna­me­ná ten výraz „přá­te­lé s výho­da­mi“? To ti pla­tí zdra­vot­ní pojiš­tě­ní?

Sheldon: Uvědomuji si, že i ty jsi dnes večer sama, tak­že pokud se při­stih­neš, že nemáš nic na prá­ci, pro­sím, nevy­ru­šuj mě.

Howard: Leonard je roz­ru­še­ný ohled­ně situ­a­ce s Penny. A pokud to budu muset poslou­chat ješ­tě jed­nou, nakopnu ho do vaječ­ní­ků.

Raj: Víš, já jsem hin­du­is­ta. Moje nábo­žen­ství nás učí, že pokud trpí­me v tomhle živo­tě, bude­me odmě­ně­ni v příš­tím. Tři měsí­ce na sever­ním pólu se Sheldonem, a příš­tě se naro­dím jako pohled­ný mili­ar­dář s kří­d­ly.

Rajova mat­ka: Mě neza­jí­má, co děla­jí všich­ni ostat­ní. Kdyby všich­ni ostat­ní sko­či­li do Bengálské záto­ky a sna­ži­li se dopla­vat na Srí Lanku, sko­čil bys za nimi?

Raj: Kdybys stá­la za mnou a pořád do mě rýpa­la, mož­ná, že sko­čil.

Sheldon: Jak jsem před­po­klá­dal, jsem nemoc­ný. Moje horeč­ka rost­la expo­nen­ci­álr­ně od dvou ráno a teď pro­du­ku­ji hlen v alar­mu­jí­cím množ­ství.

Raj: Hele, jak se daří Sheldonovi?

Leonard: No, dnes ráno vyšel z poko­je s mas­kou Darth Vadera na hla­vě a sna­žil se mě udu­sit pomo­cí Síly, tak­že bych řekl, že o něco lépe.

Sheldon: Zajímavé. Bojíš se hmy­zu a žen. Berušky tě tedy musí pořád­ně děsit.

Raj: Nepoučuj mě o mé vlast­ní kul­tu­ře, Sheldone! V nála­dě, jakou mám, jsem schop­ný tě sejmout. Přísahám krá­vě!

Penny: Možná je vad­ná ta kon­t­rol­ka.

Sheldon: A máš tady něja­kou kon­t­rol­ku kon­t­rol­ky kon­t­ro­ly moto­ru?

Sheldon: A hele, dáva­jí Saturn 3.

Raj: Nechci kou­kat na Saturn 3. Hluboký vesmír 9 je lep­ší.

Sheldon: Jak může být Hluboký vesmír 9 lep­ší než Saturn 3?

Raj: Jednoduchým výpo­čtem zjis­tíš, že je lep­ší o šest.

Sheldon: Kdybyste trá­vi­li méně času myš­le­ním na sex a více se sou­stře­di­li na komiksy, zaží­va­li bychom dale­ko méně trap­ných oka­mži­ků.

Sheldon: Jestli chceš zapad­nout mezi Pennyiny přá­te­le, tak si mys­lím, že vypa­dat jako idi­ot by byla per­fekt­ní kamufláž.

Leonard: Ty snad máš hol­ku? Jak bys mohl mít hol­ku? Vždyť se žena­mi ani nedo­ká­žeš mlu­vit.

Raj: Dvě slo­va. Hluchá hol­ka.

Howard: No to pro­miň, ale moje hol­ka mi oble­če­ní nevy­bí­rá. To dělá má mat­ka.

Sheldon: Přenechávám ti své mís­to na gau­či.

Leonard: Ale vždyť to mís­to milu­ješ.

Sheldon: Ne. Miluji svou mat­ku. Mé city k tomu mís­tu jsou mno­hem sil­něj­ší.

Amy: Máš něja­ké etic­ké výhra­dy v oblas­ti expe­ri­men­to­vá­ní s lid­mi?

Sheldon: Je to jed­na z mála forem inter­ak­ce s lid­mi, kte­rou nepo­va­žu­ji za odpu­di­vou.

Sheldon: Kvantová mecha­ni­ka mě činí tak šťast­ným. Je to jako dívat se na úpl­ně nahý vesmír.

Sheldon: Je mi znám způ­sob, jak se lidé roz­mno­žu­jí, kte­rý je nečis­tý, nehy­gi­e­nic­ký a pod­le těch tří let, co byd­líš napro­ti, zahr­nu­je hluč­né a bez­dů­vod­né vzý­vá­ní Boha.

Penny: Ó bože...

Sheldon: Jo, přes­ně takhle!

Penny: Páni! Takže to zna­me­ná, že ty jsi dok­tor, ty jsi dok­tor, ty jsi dok­tor, ty jsi dok­tor a Howard... Zná spous­tu dok­to­rů.

Sheldon: Chápu, proč jsi zma­te­ný. Nikdy jsem neřekl, že nejsi dob­rý v tom, co děláš. Jde jen o to, že tvá prá­ce si neza­slou­ží být vyko­ná­vá­na.

Sheldon: Nesnáším sva­teb­ní hos­ti­ny. Kdyby si tak ženich a nevěs­ta vza­li pří­klad z Bilba Pytlíka, navlék­li si prs­ten, zmi­ze­li a všich­ni můžou domů.

Sheldon: S bio­lo­gií mám spous­tu zku­še­nos­tí. V roce 1998 jsem si kou­pil tama­go­či. A… Pořád žije!

Amy: Sheldone, tahle kádin­ka obsa­ho­va­la mozko­míš­ní mok slo­na, kte­rý zemřel na syfi­lis. Jestli je tak per­fekt­ně čis­tá, jak říkáš, napij se z ní.

Sheldon: Jen tak pro úpl­nost. Já mám geni­tá­lie. Jsou funkč­ní a pří­jem­né na pohled.

Sheldon: Jako sym­bo­lic­ké ges­to všem tyra­nům, kte­ří nás roky trá­pi­li, nabíd­ne­me Jimmiemu pří­stře­ší, a jak usne, zabi­je­me ho.

Amy: Bernadette, chci ti podě­ko­vat, že jsi mi umož­ni­la být tvou dru­žič­kou. Také chci, abys vědě­la, že do toho půjdu ráda zno­vu, jest­li tohle man­žel­ství skon­čí.

Sheldon: Jak víš, pod­sta­tou diplo­ma­cie je kom­pro­mis. S ohle­dem na to tedy navr­hu­ji násle­du­jí­cí. Já si vez­mu Rothmanovu kan­ce­lář a ty si najdeš způ­sob, jak se s tím smí­řit.

Amy: Pánové, jsem si jis­tá, že by si Sheldon urči­tě užil hra­ní mezi­ga­lak­tic­ké pře­tvář­ky, ale máme spo­lu jiné plá­ny. Společně jde­me na osla­vu mé tety Flory.

Sheldon: Prostě jí řek­ni, že nemo­hu při­jet.

Amy: Bude zkla­ma­ná, když se neu­ká­že­me.

Sheldon: Je jí 93. Nebude zkla­ma­ná dlou­ho.

Howard: Jsem hroz­ně dehyd­ro­va­ný. Když čůrám, je to jak zub­ní pas­ta.

Raj: Proč si dáváš do kafe šest cuk­rů?

Leonard: Protože se v jídel­ně neda­jí kou­pit balíč­ky metam­fe­ta­mi­nu.

Sheldon: Dobře. Pokud má Amy moc prá­ce, ostat­ní z vás mají pří­le­ži­tost usnad­nit mi život, a tím si i zajis­tit poznám­ku pod čarou v mých pamě­tech, před­běž­ně nazva­ných „Nemáš zač, lid­stvo“.

Amy: Polib mě tam, kde mě ješ­tě nikdo nepo­lí­bil.

Sheldon: Myslíš, tře­ba v Salt Lake City?

Penny: Jak jde život?

Amy: Jako ostat­ním. Podléhá ent­ro­pii, opo­tře­be­ní a smr­ti.

Sheldon: Musím se při­znat, nemo­hu si pomo­ci, ale dost mu závi­dím. Může se podí­vat z okna a vidět samu majestát­nost vesmí­ru na vlast­ní oči. Svýma pro­s­to­du­chý­ma, nechá­pa­vý­ma oči­ma. Je jako kočka na letiš­ti v pře­prav­ce.

Howard: Ahoj, mami. Víš, moh­li bychom se i vidět, kdy­bys zapnu­la počí­tač.

Howardova mat­ka: K té pro­kla­té věci se ani nepři­blí­žím. Ještě chy­tím počí­ta­čo­vý virus!

Howard: Hele, to je moje sta­rá škol­ní skříň­ka. Mám titul ze stro­ja­ři­ny, ale stej­ně nechá­pu, jak do ní doká­zal Scott Kapinski nacpat mě i s aktov­kou.

Sheldon: Dovolte mi, abych vás inspi­ro­val pří­bě­hem jed­né vel­ké věd­ky­ně. V Polsku naro­ze­né a ve Francii vzdě­la­né Madam Curie. Spoluobjevitelky radi­o­ak­ti­vi­ty. Byla to hrdin­ka vědy. Dokud jí nevy­pa­da­ly vla­sy. Její zvrat­ky a sto­li­ce se nena­pl­ni­ly krví... A neze­mře­la na otra­vu z ozá­ře­ní svým vlast­ním obje­vem. S tro­chou tvr­dé prá­ce nevi­dím důvod, proč by se to samé nemoh­lo stát i kte­ré­ko­li z vás.

Amy: Jsem zvyk­lá, že o mě nikdo moc nesto­jí. První pusu jsem dosta­la až ve 22. A ten chlá­pek mi ji dal jen pro­to, abych mu vrá­ti­la inzu­lín.

Raj: V 7. tří­dě jsme hrá­li flaš­ku a ta uká­za­la na Alinu Shankarovou. Řekla, že jest­li se k ní při­blí­žím, tak tu lahev roz­bi­je a pod­říz­ne mě.

Amy: Myslíš, že to je zlý? Na vyso­ké jsem omdle­la na jed­né pár­ty a pro­bu­di­la jsem se víc oble­če­ná, než jsem byla.

Raj: Když jsem byl kluk, můj táta mě vzal k sobě do gyne­ko­lo­gic­ké ordi­na­ce. Tak moc jsem se nudil, až jsem si nama­zal vagi­nál­ní lubri­kant na podráž­ky a před­stí­ral jsem, že brus­lím.

Howard: Můžeš mi říct, co mám dělat nebo jak to mám dělat, ale ne obo­je. Tohle není sex.

Amy: Na tomhle pro­jek­tu by se mi inže­nýr hodil.

Sheldon: To vyšlo skvě­le. Howard je inže­nýr! Jistě zná něko­ho kva­li­fi­ko­va­né­ho.

Penny: Hele, doká­žu se posta­rat o vaše hloupé dítě! Když bude bre­čet, tak ji pocho­vám. Když bude mít hlad, tak jí dám láhev. Když se poka­dí, tak jí vystří­kám pokoj voňav­kou!

Sheldon: Jsem s datem naší svat­by oprav­du spo­ko­je­ný. Mocnina měsí­ce se rov­ná dru­hé moc­ni­ně souč­tu čle­nů prvo­čí­sel­né­ho roz­kla­du ono­ho data. Není to roman­tic­ké?

Sheldon: Pro příš­tě! Nejlepší pře­kva­pe­ní jsou ta, o kte­rých vím tři dny dopře­du.

Raj: Neřekl bych, že doká­žeš změ­nit zněl­ku z Živých mrtvých na uko­lé­bav­ku.

Howard: Musím ji navyk­nout na tele­vi­zi, nebo bude jed­nou chtít, abych si s ní hrál ven­ku.

Sheldon: Mám pár­ty rád jako kaž­dý jiný. Pokud ten někdo jiný nemá rád pár­ty.

Amy: Někteří lidé si mys­lí, že nej­víc sexy orgán je mozek.

Penny: Nikdy mi nikdo v baru nekou­pil drink pro­to, že mi z trič­ka vypad­nul mozek.

Howard na Bernardette: Když mě nemů­žeš pod­po­řit, když lžu, proč jsme se vůbec bra­li?

Howard: Odkdy čteš Sociální vědu?

Sheldon: I já musím cho­dit na záchod jako kaž­dý.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Misery nechce zemřít7. července 2022 Misery nechce zemřít Stephen King je patrně nejadaptovanější autor. Jeho obrovská literární produkce dala vzniknout podobně obrovské produkci filmové. Ta je však svou úrovní mírně rozkolísaná. Mezi snímky více […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
  • Misery nechce zemřít11. března 2022 Misery nechce zemřít Misery je americký psychologický thriller z roku 1990, který natočil režisér Rob Reiner podle stejnojmenného románu Stephena Kinga z roku 1987 a ve kterém si zahráli James Caan, Kathy […] Posted in Speciály
  • Vřískot 311. ledna 2022 Vřískot 3 Vřískot byl a je jedním z nejlepších hororů, které kdy byly k vidění na filmovém plátně. Zavedl nebo spíše osvěžil žánr tzv. teenagerovských vyvražďovaček. To však nic nemění na tom, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce.7. ledna 2022 Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce. Nebudu chodit okolo bublajícího jezera a pohybovat se v bezprostřední blízkosti kopce, který vykazuje jistou sopečnou aktivitu. Nebylo by to příliš bezpečné a navíc – čím déle se této […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé.14. prosince 2021 Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé. Zatímco v prologu předchozího dílu jsme sledovali, jak se mladému superhrdinovi hroutí život před očima - nestíhá práci, školu, lidé se ho bojí, jeho láska si ho nevšímá - nyní se vše […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spider-man - Peter Parker (Tobey Maguire) je docela obyčejný kluk.14. prosince 2021 Spider-man - Peter Parker (Tobey Maguire) je docela obyčejný kluk. I když ne tak úplně obyčejný. Spíš je ustrkovaný pro svoji inteligenci. Autobus mu ujíždí, kluci ho na školní výstavě pavouků pořád strkají, aby nemohl nic vyfotit, a má v podstatě jen […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pán prstenů: Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.17. listopadu 2021 Pán prstenů: Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny. „Natočili jsme všechny tři snímky najednou, takže jsou si v mnohém podobné. Dvě věže se ale více než okolo elfů, trpaslíků a hobitů točí okolo světa lidí a to filmu dává mnoho […] Posted in Zajímavosti
  • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
  • Star Trek VII: Generace24. října 2021 Star Trek VII: Generace Filmů staré posádky je deset. Šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,12962 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58209 KB. | 10.08.2022 - 07:45:01