Kritiky.cz > Speciály > Teorie tygra - O FILMU

Teorie tygra - O FILMU

TeorieTygra

Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kap­kou je smrt tchá­na, kte­ré­mu taky došly síly a trpě­li­vost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy roz­ho­do­va­la o jeho živo­tě, stá­ří, a nako­nec i o tom, jak a kde bude pohřbe­ný. Nerespektovala žád­né jeho přá­ní a tou­hu, v dob­ré víře, že ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj dob­ré a správ­né. A tak se k jeho neštěs­tí o něj sta­ra­la pod­le své před­sta­vy o jeho štěs­tí.

A Janovi začí­ná být jas­né, že je na té samé ces­tě. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se totiž řídí stej­nou teo­rií malé­ho dvor­ku a dlou­hé­ho biče a pře­svěd­če­ním, že za štěs­tí své­ho muže je zod­po­věd­ná výhrad­ně ona. Janovi dojde, že už tak­to dál nemů­že, nechce, neu­mí. Když nic neu­dě­lá, skon­čí jako tchán. Jednoho dne jej napad­ne způ­sob, jak se osvo­bo­dit a zís­kat zpět vlá­du nad svým živo­tem. Tato revol­ta je ale hod­ně netra­dič­ní. Už jen tím, že prvot­ní inspi­ra­cí mu byl jeden z jeho paci­en­tů, papou­šek s pode­zře­ním na Alzheimera. Jan se tak i díky němu vydá­vá na ces­tu za napl­ně­ním toho, o čem se domní­vá, že jsou jeho sny. A pro­to­že tato ces­ta nemů­že být snad­ná, stá­vá se její sou­čás­tí také stá­do koz a poz­dě­ji i krav, psy­chi­at­ric­ký ústav, plav­ba na voru a život na lodi.

Janova ces­ta za svo­bo­dou ovliv­ní i živo­ty jeho dětí a jejich part­ne­rů. Dcera Olinka (Táňa Vilhelmová) totiž pře­vza­la mat­či­nu meto­du, zatím­co sna­cha Alena (Pavla Beretová) zatím doká­za­la tla­ku rodo­vé tra­di­ce odo­lat a volí vlast­ní ces­tu, libe­rál­něj­ší, moder­něj­ší, lid­štěj­ší. Důsledky jsou pro jejich pro­tějš­ky (Jiří HavelkaJakub Kohák), v obou pří­pa­dech odpo­ví­da­jí­cí.

Jiří Bartoška ke své posta­vě a téma­tu fil­mu pro­zra­zu­je: Ženy si berou tyg­ra, aby z něj postu­pem času udě­la­ly krá­lí­ka, kte­ré­mu se nasy­pe tro­chu toho krmi­va, ale hned se mu zavřou vrát­ka, aby ho náho­dou nena­padlo hrát si mimo krá­li­kár­nu na tyg­ra. A o tom se sna­ží­me vyprá­vět náš film.“

Civilně nato­če­ný pří­běh zalo­že­ný na psy­cho­lo­gii postav je určen všem gene­ra­cím. Zábavný inte­li­gent­ní sní­mek o revol­tě a part­ner­ských vzta­zích se dotý­ká témat, jako jsou hle­dá­ní smys­lu živo­ta i štěs­tí a hra­ni­ce lid­ské svo­bo­dy.

Tragikomedie Teorie tyg­ra je herec­kým fil­mem. Radek Bajgar, zná­mý úspěš­ným tele­viz­ním kome­di­ál­ním seri­á­lem o vod­ní­cích Neviditelní (2014), do své­ho celo­ve­čer­ní­ho debu­tu Teorie tyg­ra obsa­dil rov­něž Jiřího Bartošku. Naši před­ní uzná­va­ní her­ci Eliška Balzerová a Jiří Bartoška se sešli před kame­rou na tom­to pro­jek­tu jako fil­mo­ví part­ne­ři po jed­načty­ři­ce­ti letech. Režisér Radek Bajgar, kte­rý je i spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře, k obsa­ze­ní řekl: „Obsazení Jiřího Bartošky bylo tak nějak jas­né od začát­ku. Četl scé­nář, poro­zu­mě­li jsme si. Pak jsem pro něj hle­dal správ­nou part­ner­ku, kte­rá by tu posta­vu neka­ri­ko­va­la. Je to tro­chu nega­tiv­ní posta­va, ale ne moc. Nejnebezpečnější je anta­go­nist­ka, na kte­ré to není poznat. Milá, vtip­ná, hezká, inte­li­gent­ní. A poma­lu uta­hu­je šrou­by. Eliška Balzerová to zahrá­la přes­ně.“

Film se rea­li­zo­val v Praze, ve Středních Čechách a v maleb­ném pro­stře­dí tří řek Vltavy, Berounky a Sázavy po dobu tři­ce­ti natá­če­cích dnů v prů­bě­hu šes­ti extrém­ně tro­pic­kých týd­nů v loň­ském létě.

Producentem fil­mu je Petr Erben (Logline Production) a kopro­du­cen­tem Česká tele­vi­ze. Hlavní dra­ma­turg Filmového cen­t­ra ČT Jaroslav Sedláček při­rov­ná­vá poe­ti­ku sním­ku Teorie tyg­ra k pro­slu­lým čes­kým divác­kým fil­mům: „Řeka čaru­je, Co je vám, dok­to­re?, Jako jed… To jsou namát­kou jen někte­ré legen­dár­ní čes­ké fil­my, kte­ré řeši­ly stej­né téma, jaké řeší v Teorii tyg­ra Radek Bajgar s Mirkou Zlatníkovou - star­ší muž utí­ka­jí­cí před záva­nem smr­ti do náru­če živo­ta skrz tra­pa­sy, omy­ly, úle­ty, bláz­ni­vi­ny a dob­ro­druž­ství spíš vynu­ce­ná než oprav­du chtě­ná.“

Části seriálu:  Teorie tygra


  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Teorie tygra25. března 2016 Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016. Posted in Filmové premiéry
  • Novinářská konference filmu Teorie tygra24. března 2016 Novinářská konference filmu Teorie tygra Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří […] Posted in Videa
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […] Posted in Galerie
  • Teroristka (2019)16. listopadu 2020 Teroristka (2019)  Film Radka Bajgara Teroristka se odehrává v autorově (patrně) oblíbeném kraji, na brdských Hřebenech. Máme tu tedy opět malebné záběry s krásnými pohledy do údolí apod., však to znáte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dědictví aneb Kurva se neříká3. července 2020 Dědictví aneb Kurva se neříká Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […] Posted in Retro filmové recenze
  • Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah.21. června 2020 Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah. Film je pokračováním divácky úspěšné komedie Líbáš jako Bůh.. Přivede osud Heleny, ženy v nejlepších letech se zkušenostmi z jednoho manželství a jejích blízkých, do kin novou vlnu diváků? […] Posted in Retro filmové recenze
  • Teroristka - O FILMU4. dubna 2019 Teroristka - O FILMU Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. […] Posted in Filmové premiéry
  • Teroristka - Na každou svini jednou dojde4. dubna 2019 Teroristka - Na každou svini jednou dojde Tak nějak by se dal stručně shrnout příběh o jednom zlém Machovi a hodné učitelce Marii ve filmu Teroristka. Marie je slušná osoba, která by ráda dožila svůj život tam, kde žijí její […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,12548 s | počet dotazů: 215 | paměť: 50109 KB. | 10.04.2021 - 17:20:28