Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Tento týden měl premiéru první díl 34. sezóny seriálu Simpsonovi

Tento týden měl premiéru první díl 34. sezóny seriálu Simpsonovi

Photo © 20th Century Fox Television / Matt Groening
Photo © 20th Century Fox Television / Matt Groening
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Seriál Simpsonovi pokra­ču­je už 34. sezó­nou. V pon­dě­lí 25.9.2022 měl pre­mi­é­ru prv­ní díl nazva­ný Habeas Tortoise.

Obsah epizody

Starosta Quimby pořá­dá deba­tu o tom, že by se Kolumbův den už neměl sla­vit kvů­li pro­ble­ma­tic­ké­mu cho­vá­ní Kryštofa Kolumba, a všich­ni s tím sou­hla­sí, kro­mě lidí ital­ské­ho půvo­du. Poté nechá vystou­pit Helen Lovejoyovou, kte­rá deba­tu­je o bez­plat­ných knihov­nách DYI, kte­ré se obje­vu­jí po celém měs­tě, a deba­tu­je o mož­nos­ti, že by v nich byly kni­hy jako Kámasútra. Homer vystou­pí s návrhem, aby se všech­ny sešly na jed­nom mís­tě, kde by si je mohl kaž­dý pře­číst, a lidé se mu vysmě­jí do obli­če­je jeho návr­hu na vytvo­ře­ní knihov­ny, kde se deba­ta vede.

Aby se Homer cítil lépe, vez­me Marge celou rodi­nu do sprin­g­field­ské zoo, kde si i zví­řa­ta mys­lí, že je hloupý. Nakonec dojdou k Pomalému Leonardovi, kte­rý chy­bí, a oslo­ví je ředi­tel zoo. Snaží se ředi­te­le pře­mlu­vit, aby po žel­vě pát­ral, ale nechá se pře­mlu­vit a vez­me si to osob­ně a doma najde mož­nou sto­pu, jak se asi dosta­la do zaje­tí. Jde na poli­cej­ní sta­ni­ci a před­lo­ží důka­zy, ale i náčel­ník Wiggum ho pova­žu­je za hlu­pá­ka a nebe­re ho váž­ně.

Marge navrh­ne Homerovi, aby se podí­val na Facelook, jest­li o tom nee­xis­tu­je něja­ká sku­pi­na, a najde sku­pi­nu Ztracený Leonard! Homer začne zve­řej­ňo­vat fot­ky svých důka­zů a všich­ni s tím sou­hla­sí, tak­že se vrá­tí do zoo a živě tam vysí­lá svůj výzkum. Expozice byla nahra­ze­na expo­zi­cí pré­rij­ní­ho psa Petea. Když si lépe pro­hléd­ne oko­lí, Homer najde před zoo dům s kame­rou na dve­řích, Chalmersův dům. Pozve Chalmerse do sku­pi­ny a uspo­řá­da­jí setká­ní v Simpsonově domě.

Homer při­pra­ví paellu a míst­nost včet­ně tele­vi­ze a důkaz­ní tabu­le a hos­té dora­zí. Hostům jeho pael­la chut­ná a začnou na tabu­li vyvě­šo­vat své nápa­dy a pak jdou pro­tes­to­vat do domu ředi­te­le zoo. Tam Gil požá­dá sleč­nu Hooverovou o ruku a ona nabíd­ku při­jme. Doma se při roz­ho­vo­ru o svat­bě a pro­tes­tu obje­ví v kuchy­ni Pomalý Leonard a Homer se při­zná. Našel žel­vu v krá­li­čí noře poté, co spadla do rokle v zoo. Před sku­pi­nou s tím nepři­šel, jinak by to skon­či­lo.

Nakonec ho Marge ozna­čí za hlu­pá­ka, když odmít­ne říct prav­du, a tak jde na svat­bu, sám. Po svat­bě začnou plá­no­vat intri­ky, jak při­mět ředi­te­le zoo, aby žel­vu pro­pus­til, ale ty už jsou pří­liš nebez­peč­né a Homer se jim v tom sna­ží zabrá­nit. Když se obrá­tí pro­ti němu, při­je­de s ní Marge a sna­ží se doká­zat, že je to robot, ale Homer jim ote­vře oči.

Začnou se roze­bí­rat, včet­ně Gila a paní Hooverové, Homer však při­chá­zí s nápa­dem najít dal­ší záha­du, aby sku­pi­na zůsta­la pohro­ma­dě, zjis­tit, odkud pochá­zí Calamari, a mlu­vit o pořa­du kres­le­ný pořad, kte­rý doká­že před­po­ví­dat budouc­nost. Uvnitř klub­ka pří­ze, kte­ré pou­ží­va­jí, je vidět kame­ra, kte­rá je spo­ju­je s McClellanovými, výrob­ci pří­ze, kte­ří sle­du­jí kon­spi­rač­ní sku­pi­ny po celém svě­tě, při­čemž McClellan vykři­ku­je, že jejich odbyt je díky nim na stře­še. Nakonec Homer nato­čí Tik Tok video pro pří­pra­vu své kon­spi­rač­ní schůz­ky paelly.

Zdroj: Simpsonswiki.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,13296 s | počet dotazů: 253 | paměť: 61608 KB. | 01.12.2022 - 11:17:42