Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding

Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding

https 4 bp blogspot com v7xlw 1pxswithw5y9duitvxi
https 4 bp blogspot com v7xlw 1pxswithw5y9duitvxi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poslední srp­no­vý pre­mi­é­ro­vý týden se do čes­kých a prv­ní záři­jo­vý do slo­ven­ských kin dosta­la nová roman­tic­ká kome­die reži­sé­ra Victora Levina, kte­rá po letech před kame­rou sved­la opět dohro­ma­dy Winonu Ryder a Keanu Reevese. Snímek Ten pra­vý, ta pra­vá? sli­bo­val tro­chu netra­dič­ní kon­ver­zač­ní roman­tic­kou podí­va­nou s let­ním náde­chem. Jak se ale tře­tí spo­lu­prá­ce zná­mých her­ců poved­la? Stojí za návště­vu kina?

Lindsay (Winona Ryder) má pro­blém pře­nést se přes své minu­lé vzta­hy a tak je dlou­ho­do­bě sama. Rozhodně situ­a­ci nezlep­ší fakt, že je pozva­ná na svat­bu své­ho ex-přítele na kte­rou se musí letec­ky dopra­vit. Situace se ovšem zhor­ší už na letiš­ti, kde potká­vá nepří­jem­né­ho Franka (Keanu Reeves) se kte­rým si od prv­ní­ho momen­tu vylo­že­ně nesed­nou. Aby toho neby­lo málo, oba zjis­tí, že byli pozvá­ní na stej­nou svat­bu...

https://4.bp.blogspot.com/-9Gtq8DAxUH8/W5Y9ChjuCyI/AAAAAAAATa4/4nH15Wr1x1sjSI3NGP9ceTi-C0peIiUbwCLcBGAs/s640/destination-wedding-800x400.jpg

Takových let­ních poho­do­vek, u kte­rých člo­věk může na tu hodin­ku a půl vypnout není nikdy dost. Možná prá­vě díky tomu se daři­lo v kam­pa­ni téhle novin­ce cílit doce­la přes­ně. Ten nádech Woodyho Allena kte­rým se film pyš­nil jenom napo­má­hal ilu­zi let­ní poho­dov­ky upev­nit. A jaký je tedy výsle­dek? Zrovna dva­krát vel­ká výhra se v téhle roman­tic­ké kome­dii neskrý­vá, vylo­že­ná pro­hra a ztrá­ta času ale na dru­hé stra­ně také ne.

Jistě, hlav­ní vývoz­ní arti­kl fil­mu jsou oba neru­do­vé v podá­ní dvou deva­de­sát­ko­vých ikon, jejichž haš­te­ře­ní a dis­ku­ze je v pod­sta­tě to jedi­né, co film na plo­še hodi­ny a půl nabíd­ne. To by se dalo popsat jako stří­da­vě oblač­no, neboť někte­ré momen­ty a slov­ní výmě­ny téhle dvo­ji­ce fun­gu­jí na výbor­nou, jiné míří napros­to mimo. Celá tahle taš­ka­ři­ce ale tak tak drží pohro­ma­dě díky absur­di­tě situ­a­ce dvou lidí, kte­ří by radě­ji byli kde­ko­liv jin­de než na svat­bě, kte­ré se oba muse­jí účast­nit. A pokud jste někdy byli v téhle roli, odpus­tí­te téhle kome­dii i občas­ný pře­hmat a zachá­ze­ní do mož­ná až zby­teč­né­ho extré­mu, jed­no­du­še pro­to, že prá­vě tako­vé­to svat­by býva­jí dějiš­těm podob­ných zvrh­los­tí a absur­dit.

https://4.bp.blogspot.com/-V7xLw-1pxsw/W5Y9DUItvXI/AAAAAAAATbA/LSD5sqoV290bguK-HkYGxh_XXeY6rPW2gCLcBGAs/s640/destination-wedding-_j4a8998_rgb.jpg

Pokud ovšem čeká­te něco víc než jen kou­sa­vou kon­ver­zač­ní zále­ži­tost s náde­chem humo­ru a tro­chu roman­ti­ky, nemá toho moc co Ten pra­vý, ta pra­vá? nabíd­nout. Za hra­ni­ce­mi cha­risma­tu dvou hlav­ních akté­rů a občas­né kou­sa­vé hláš­ky se totiž jed­ná o doce­la ste­ril­ní a prů­měr­ný nezá­vis­lý sní­mek, kte­rý niče­mu jiné­mu vlast­ně ani nedá­vá pro­stor. Řemeslně pak film nena­bí­zí zho­la nic, co by stá­lo za řeč - film jako tako­vý je v pod­sta­tě jen observa­cí kon­ver­za­ce dvou samo­tá­řů zata­že­ných mimo jejich kom­fort­ní zónu a tak v pod­sta­tě sto­jí a padá jen na kva­li­tě dia­lo­gů a cha­risma­tu a herec­kých schop­nos­tech (a vzá­jem­né che­mii) obou zúčast­ně­ných.

Ten pra­vý, ta pra­vá? je tako­vým tro­chu zvlášt­ním poku­sem jehož úspěch u divác­tva se dle mého názo­ru hod­ně odví­jí od osob­ních sym­pa­tií k dvou hlav­ním herec­kým před­sta­vi­te­lům. Zajímavá kon­ver­zač­ní hodin­ka a půl mís­ty fun­gu­je a mís­ty ne, v době let­ních sva­teb a šílen­ství vlast­ně doce­la sed­ne.

https://4.bp.blogspot.com/-fDvihY4v-5k/W5ZETBoLCkI/AAAAAAAATbg/k7Cubrif5f0uqI571UWyqEX8gb1E_m1gwCKgBGAs/s320/score_55.jpg

V let­ním obdo­bí doce­la sym­pa­tic­ký pokus, kte­rý sto­jí a padá se scé­ná­řem, kte­rý mís­ty fun­gu­je a mís­ty ne. O absur­di­ty a extrémy (stej­ně jako na běž­né svat­bě) není nou­ze a Keanu Reeves a Winona Ryder jako nerud­ní hos­té na svat­bě, na kte­ré by oba radě­ji neby­li, fun­gu­jí na výbor­nou, jak jen jim to scé­nář Victora Levina dovo­lí. Pokud vám je tahle dvoj­ka sym­pa­tic­ká a už máte pár sva­teb navští­ve­ných, pak smě­le do téhle let­ní poho­dov­ky. Nic jiné­ho než jejich sva­teb­ní haš­te­ře­ní na okra­ji sla­ví­cích hos­tů ale od fil­mu neče­kej­te. 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07714 s | počet dotazů: 279 | paměť: 60603 KB. | 23.03.2023 - 08:35:09