Kritiky.cz > TV Tipy > Ten okamžik

Ten okamžik

TenOkamzik

Pětidílný cyk­lus vyprá­ví jede­náct pří­bě­hů žijí­cích pamět­ní­ků - mezi nimi napří­klad reži­sé­ra Jiřího Menzela nebo novi­nář­ky Pavly Jazairiové - inva­ze ze srp­na 1968. Ten oka­mžik vysí­lá ČT2 kaž­dou nedě­li od 29. čer­ven­ce vždy v 18.15 hod. Každý díl je po odvy­sí­lá­ní ke zhléd­nu­tí na iVysílání.cz.

Diváci i zná­mé osob­nos­ti hle­da­li ve svých albech vlast­ní foto­gra­fii spo­je­nou se zlo­mo­vým oka­mži­kem inva­ze vojsk Varšavské smlou­vy 21. srp­na 1968. „Byl to tra­gic­ký his­to­ric­ký oka­mžik, kte­rý ovliv­nil živo­ty všech čes­ko­slo­ven­ských obča­nů bez roz­dí­lu. Zároveň to byla národ­ní potu­pa a kru­tá nespra­ve­dl­nost, kte­rá ve všech, kdo to pro­ži­li, zane­cha­la hlu­bo­kou ránu,“ říká sce­nárist­ka a prů­vod­ky­ně pořa­dem Tereza Brdečková, kte­ré

před kame­rou lidé vyprá­vě­li o sobě, svém živo­tě před inva­zí, o kon­krét­ní foto­gra­fii a okol­nos­tech její­ho vzni­ku. Svěřili se, jak jim inva­ze změ­ni­la život­ní plá­ny. „Bylo jas­né, že tu před naši­ma oči­ma zno­vu oží­vá národ­ní his­to­rie vyprá­vě­ná ne poli­ti­ky nebo his­to­ri­ky, ale lid­mi z uli­ce, kte­ré vidí­me na archiv­ních zábě­rech, a navíc lid­mi ze všech spo­le­čen­ských vrs­tev, od uni­ver­zit­ních pro­fe­so­rů přes pro­da­vač­ky po řidi­če auto­bu­sů,“ vzpo­mí­ná na tří­dě­ní svě­dec­tví pamět­ní­ků vedou­cí pro­jek­tu Zuzana Trávníčková.

Silné lid­ské pří­běhy cyk­lus před­sta­ví při rekon­struk­cích sta­rých foto­gra­fií po pade­sá­ti letech. Díky foto­gra­fo­vi Jiřímu Zykmundovi a štá­bu reži­sé­ra Zdeňka Tyce „ten oka­mžik“ sku­teč­ně zno­vu oží­vá. „Kritérium výbě­ru bylo nároč­né: potře­bo­va­li jsme zají­ma­vou foto­gra­fii, kte­rou je mož­né rekon­stru­o­vat, ale záro­veň dob­rý a úder­ný pří­běh a ješ­tě k tomu lidi, kte­ří umě­jí vyprá­vět. Za mne jsou nej­lep­ší­mi obje­vy pořa­du lidé ano­nym­ní, veřej­nos­ti nezná­mí, kte­ří se aktiv­ně účast­ni­li pomo­ci náro­du. A samo­zřej­mě ti, jimž sovět­ští vojá­ci zabi­li jejich blíz­ké, pro­to­že pro ně bylo nesmír­ně obtíž­né svůj pří­běh vyprá­vět – a jsou skvě­lí. Děkujeme jim,“ říká Tereza Brdečková.

Na zákla­dě výzvy na obra­zov­ce se do pro­jek­tu k 50. výro­čí srp­no­vé inva­ze při­hlá­si­lo přes osm­de­sát pamět­ní­ků a tvůr­cům dora­zi­lo 326 foto­gra­fií, čas­to uká­zek roz­sáh­lej­ších sou­bo­rů. Ten nej­vět­ší, sou­bor původ­ních a dosud nevy­sta­ve­ných foto­gra­fií Roberta Riedla, obsa­ho­val 725 sním­ků. Pořad vzni­kl pod­le popu­lár­ní­ho izra­el­ské­ho for­má­tu Capturing the Moment, kte­rý se dočkal adap­ta­cí už v osmi zemích svě­ta.

scé­nář a prů­vod­ky­ně pořa­dem: Tereza Brdečková režie: Zdeněk Tyc dra­ma­tur­gie:

Zuzana Trávníčková kame­ra a foto­graf rekon­stru­o­va­ných fotek: Jiří Zykmund

vedou­cí pro­duk­ce: Jindřich Bareš výkon­ný pro­du­cent: Jiří Vlach

kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Alena Müllerová

www.ceskatelevize.cz/tenokamzik

Projekt Ten oka­mžik dopro­vá­zí výsta­va foto­gra­fií. Venkovní expo­zi­ci před Rudol-finem je mož­no navští­vit od 10. do 23. srp­na 2018. Návštěvníci výsta­vy tak díky svě-dectví Františka Hory, Františka Jaroše, Karla Majera, Jaroslavy Mendlové, Petra Semerá-da, Nadi Sušánkové, hereč­ky Věry Křesadlové, novi­nář­ky Pavly Jazairiové, pře­kla­da­tel­ky a mode­rá­tor­ky Jany Klusákové a reži­sé­ra Jiřího Menzela mohou nahléd­nout o pade­sát let zpát­ky. „Hlavním impul­sem pro vznik výsta­vy byla samot­ná exis­ten­ce těch­to uni­kát­ních dvo­jic sním­ků, jed­no­ho z doby před půl sto­le­tím a dru­hé­ho ze sou­čas­nos­ti, kte­ré pro­po­jil stej­ný žijí­cí člo­věk, pamět­ník pohnu­tých srp­no­vých dní. Viděli jsme pří­le­ži­tost výji­meč­nou a obra­zo­vou for­mou oslo­vit i mlad­ší divá­ky, děti a vnou­ča­ta žijí­cích pamět­ní­ků, pro kte­ré je jinak srp­no­vá inva­ze vzdá­le­nou his­to­rií,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Alena Müllerová


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...