Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici...

Ryt

... (a ti jen tak o něčem nepě­jí chva­lo­zpěvy), bás­ní o něm divá­ci, bás­ní o něm kaž­dý, kdo měl tu čest ho zhléd­nout. I ke mně se tato vlna (respek­ti­ve tsuna­mi) nad­še­ní dosta­la a tak byla má oče­ká­vá­ní před návště­vou kina hod­ně, ale oprav­du hod­ně vyso­ká. A když se na něco tak moc těší­te, obvykle jste z výsled­ku troš­ku zkla­ma­ní. Jenže to se stá­vá u fil­mů, kte­ré nere­ží­ru­je Christopher Nolan. Ovšem Temného rytí­ře na sta­ros­ti měl a díky tomu byla má oče­ká­vá­ní nejen napl­ně­na, ale pře­ko­ná­na.Nolan, stej­ně jako jeho před­chůd­ci Burton a Schumacher pojal pří­běhy Netopýřího muže posvém. Zatímco Tim Bruton v Batman (1989), Batman se vra­cí (1992) stvo­řil gro­tesk­ní potem­ně­lý svět, Joel Schumacher udě­lal z depre­siv­ní­ho hrdi­ny v Batman navždy (1995) a Batman & Robin (1997) šará­du plnou neo­nů a až feti­šis­tic­kých kos­tý­mů. Nolan se svým Batman začí­ná (2005) dal jas­ně vědět, že se nevy­dá ani jed­nou ces­tou. Jeho vize byla rea­lis­tič­těj­ší a drs­něj­ší, než ty, kte­rou měli jeho před­chůd­ci. A v tom­to sty­lu pokra­ču­je i v Temném rytí­ři. Ten je drs­nou, neotře­lou akč­ní kri­mi­nál­kou, kte­rá je plná sro­zu­mi­tel­ných zvra­tů a sil­ných postav.

Batman ali­as Bruce Wayne (Christian Bale) není žád­ný obdi­vo­va­ný super­hr­di­na, jehož bill­bo­ar­dy zdo­bí kaž­dý dru­hý roh a lidé nad­še­ně skan­du­jí, když roz­táh­ne svůj syn­te­tic­ký plášť při­po­mí­na­jí­cí neto­pý­ří kří­d­la. Pro někte­ré je sice ochrán­cem spra­ve­dl­nos­ti, ale pro dal­ší je zlo­čin­cem, kte­rý pat­ří za mří­že stej­ně jako ti, kte­ré stí­há. Naštěstí jsou mu poli­ti­ci ve měs­tě více­mé­ně naklo­ně­ni a sil­né­ho zastán­ce má v poli­cej­ním poru­čí­ko­vi Gordonovi (Gary Oldman). Stejně tak s ním sym­pa­ti­zu­je i nový stát­ní návlad­ní Harvey Dent (Aaron Eckhart), kte­rý je sou­čas­ným pří­te­lem Brucovy lás­ky Rachel (Maggie Gyllenhaal). Batman se tak stá­vá tím, kte­rý si v hon­bě za spra­ve­dl­nos­tí může dovo­lit nere­spek­to­vat pra­vi­dla.

Ovšem zatím­co poli­cie ho nechá­vá dělat jeho prá­ci, mafie z něj zrov­na nad­še­ná není. Ale nejsou schop­ni se Batmana zba­vit. Dokud se neob­je­ví psy­cho­pa­tic­ký Joker (Heath Ledger), kte­rý zaple­te Batmana do kom­pli­ko­va­né hry, ve kte­ré pote­če mno­ho krve nevin­ných.

Joker je sice šíle­nec, ale šíle­nec s dob­ře fun­gu­jí­cím moz­kem. Rád si hra­je, hlav­ně s lid­mi, výbuš­ni­na­mi a noži. Nezajímají ho pení­ze, má jiné cíle a za těmi si jde přes mrt­vo­ly a není jich málo. Scénář nám něko­li­krát doká­že, jak má vše dob­ře pro­myš­le­né. Ale veš­ke­ré dějo­vé zvra­ty jsou pocho­pi­tel­né a dob­ře vysvět­le­né.

U sto­pá­že del­ší než dvě a půl hodi­ny jsem se obá­val toho, že se Temný rytíř nevy­hne hlu­chým mís­tům a dlou­hým psy­cho­lo­gic­kým dia­lo­gům o všem a o ničem, ale nic tako­vé­ho. Hned od začát­ku star­tu­je akč­ní jíz­da, kte­rá neztrá­cí na tem­pu a nabíd­ne pár hod­ně zají­ma­vých scén. Ale pro­mlu­vy mezi posta­va­mi nejsou odsu­nu­ty na dru­hou kolej, ply­nu­le se pro­lí­na­jí fil­mem a obvykle mají divá­ko­vi co říct. Dialogy nejsou laci­né a prvo­plá­no­vi­té, ale vždy jsou „o něčem“.

Nolan také šťast­ně zvo­lil herec­ké osa­zen­stvo, Christian Bale před­ve­dl, že mu posta­va Batmana sedí už v Batman začí­ná a ten­to­krá­te to jen potvr­dil. Stejně tak nezkla­ma­li i dal­ší her­ci, kte­ří se obje­vi­li už ve zmí­ně­ném fil­mu, tedy Gary Oldman, Morgan Freeman a Michael Caine. Nově se před­sta­vi­la Maggie Gyllenhaal (kte­rá nahra­di­la Katie Holmes) nebo Aaron Eckhart. A samo­zřej­mě je tu výteč­ný Heath Ledger. Určitě víte, že ten se pre­mi­é­ry už nedo­žil, ale malou útě­chou budiž to, že jeho ztvár­ně­ní Jokera je nato­lik uni­kát­ní, že se nesma­za­tel­ně zapsal do fil­mo­vé­ho svě­ta. V poměr­ně výraz­né roli se obje­ví i Eric Roberts, kte­rý před­ve­dl, že je neprá­vem obsa­zo­ván hlav­ně do „béč­ko­vých“ fil­mů, kte­ré jsou všech­no, jen ne zábav­né a kva­lit­ní.

Postav se na scé­ně pohy­bu­je poměr­ně dost, ale v pod­sta­tě se neob­je­ví nikdo, kdo by zde neměl své mís­to. Všichni jsou ve fil­mu s urči­tým úče­lem a ten plní. Temný rytíř troš­ku postrá­dá sil­něj­ší žen­skou posta­vu, Rachel není „šedá myš­ka“, ale není dost výrazná, aby se sta­la jed­nou z těch zají­ma­věj­ších postav. Proto urči­tě potě­ší zvěs­ti (zatím naneštěs­tí nepod­lo­že­né), že v dal­ším pokra­čo­vá­ní by se koneč­ně moh­la obje­vit Catwoman.

Více na Kritiky.cz
Zombik – 30 ...
Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - Superman vs. Batman Svět je malý pro dva hrdiny. Batman a Superman měli už mnoho filmů, seriálů a samozřejmě i ...
Grimsby - O tvůrcích             SACHA BARON COHEN (Nobby, scénář, námět, produkce) se do světa komedie ...
Vánoční dekorace levně a zábavně Také máte rádi ty přeplněné obchůdky plné těch třpytivých, překrásných a kouzelných v...
The Simpsons – S28E04: Treehouse of Horror XXVII - 60 % 600. díl! Co bychom měli od toho čekat? Černý humor, zábavný díl, více částí v epizodě...

Temný rytíř vydě­lá­vá a vydě­lá­vá, láme rekor­dy a není divu. V sou­čas­nos­ti se drží v žeb­říč­ku nej­lep­ších fil­mů na www.imdb.com (Internet Movie Database) na nej­vyš­ší pozi­ci s více než 216 tisí­ce hla­sy. A není divu, nejen, že se jed­ná o snad nej­lep­ší comic­so­vých film (para­dox­ně s mini­mem comic­so­vých prv­ků), kte­rý pro­za­tím vzni­kl, ale jde o jeden z vůbec nej­lep­ších fil­mů, kte­ré zatím vznik­ly.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […]
  • Batman začíná - Batman Begins14. října 2018 Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten prezentoval vesmír, který nese výrazné stopy fascinující grotesknosti, kterou dokáže […]
  • Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana29. září 2018 Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana Nolanův Interstellar patří mezi filmy, které neškodí vidět na velkém monitoru a televizi. Příběh je to jednoduchý, Země je na pokraji smrti, celou Zemi ohrožují prašné bouře. Vládnoucí […]
  • Pátý element - nejlepší film Luca Bessona21. června 2019 Pátý element - nejlepší film Luca Bessona Konečně zase jednou kosmická opera jako řemen. Obyčejně filmy, ve kterých hraje Bruce Willis, stojí za podívanou; Hnidopich hned v počátcích svého vydávání velmi dobře hodnotil […]
  • 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka29. září 2018 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka O filmu 2012 jste již bezpochyby slyšeli. Je to hit, který zasáhl světová kina rychlostí příchodu tsunami. Pohříchu však - jako ostatně všechny snímky R. Emmericha - je to zábava dosti […]
  • Harry Potter 3 – Vězeň z Azkabanu2. února 2020 Harry Potter 3 – Vězeň z Azkabanu Třetí díl ságy o mladém kouzelníkovi přišel na plátna kin nečekaně až dva roky po tom předchozím, což v oboru velkofilmů ždímajících z fandů každé penny nebývá příliš zvykem. A není to […]
  • Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné...28. září 2018 Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné... Na světě je spousta nemožných úkolů. Jedním z nich je i natočení takové komedie, která by se líbila všem – bez rozdílu věku, pohlaví či sexuální orientace. Tímto se dostáváme k omšelé a […]
  • Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90%30. ledna 2018 Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90% Blízká budoucnost. Na Zemi zaútočili mimozemšťané a úspěšně obsadili celou Evropu (pokud jsem to správně pochopil, tak invaze začala v ČR, což je roztomilé). Hrozí, že začnou expandovat do […]
  • Interstellar (2014)2. prosince 2014 Interstellar (2014) Interstellar jsem viděl už před několika dny, tak si troufám tvrdit, že mi v hlavě dostatečně "zkontemploval". Tož, vzhůru do toho... Mám rád sci-fi filmy, myslím tím skutečné sci-fi […]
  • Interstellar na Blu-ray6. dubna 2015 Interstellar na Blu-ray Včera jsem recenzoval film. Dnes si čtete recenzi na Blu-ray. Je to pochvalné hodnocení. Kdyby byly veškeré filmy na digitálních nosičích v takové kvalitě, tak by se určitě prodávalo více […]