Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Temný rytíř povstal -  Třetí díl Batmana nabízí opět akční podívanou opepřenou souboji, honičkami i davovými scénami.

Temný rytíř povstal -  Třetí díl Batmana nabízí opět akční podívanou opepřenou souboji, honičkami i davovými scénami.

TRP
TRP
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Batman je ten správ­ný moder­ní hrdi­na, jehož pla­kát musí viset nad poste­lí kaž­dé­ho mla­dé­ho muže. Je to pohád­ko­vá posta­va do dneš­ní­ho drs­né­ho svě­ta, boju­jí­cí sama se svou váha­vos­tí až nalez­ne v sobě sílu pře­mo­ci zlo kolem sebe. Ukažte mi ty, kte­ří nechtě­jí tako­vé­ho hrdi­nu vidět a obdi­vo­vat? Moc jich nebu­de. Hrdinové jsou potře­ba v dneš­ní době.

Režisér Christopher Nolan ve své tri­lo­gii fil­mů s Batmenem správ­ně vysti­hl, že hrdi­na musí půso­bit co nej­ví­ce věro­hod­ně a komik­so­vý pro­stor opus­til a vsa­dil na téměř reál­né kuli­sy fik­tiv­ní­ho měs­ta Gotham. Hlavní hrdi­na Bruce Wayne – Batman je sil­ně s měs­tem spří­z­něn a už v prv­ním díle si zís­kal na svou stra­nu divá­ky smut­ným zážit­kem z dět­ství. Zatímco v prv­ním díle může­me sle­do­vat jeho ces­tu k zís­ká­vá­ní dušev­ní o bojo­vé jis­to­ty, pak v posled­ním fil­mu počí­tá divák už s jeho schop­nost­mi potí­rat zlo­čin jako se samo­zřej­mos­tí. Přesto nás v prv­ních zábě­rech čeká zkla­ma­ná, una­ve­ná a fyzic­ky osla­be­ná posta­va v župa­nu. Ponaučení, kte­ré zná Bruce Wayne od otce a staré­ho slu­hy Alfréda, vemlou­va­vě půso­bí na Wayna i na divá­ky. „Člověk pře­ce padá, aby se nau­čil vstá­vat“. Hrdina se posta­ví na pev­né nohy, jde mezi lidi a začne bojo­vat pro­ti zlým silám pod vede­ním padou­cha Bana. V jed­nu chví­li je dokon­ce náš hrdi­na pora­žen a potup­ně musí sle­do­vat, jak zlo tero­ri­zu­je oby­va­te­le jeho milo­va­né­ho měs­ta Gotham. Ale nebyl by to hrdi­na, kdy­by se mu nepo­da­ři­lo dostat z pod­zem­ní­ho věze­ní a opět pomá­hat v boji se zlem. Pomůže i poli­cis­tům a pře­svěd­čí svůd­nou zlo­děj­ku Selinu, že má v sobě urči­tě dob­ré srdíč­ko a pomů­že dob­ré věci. Mezitím se boju­je, zabí­jí, stří­lí, ujíž­dí a jed­ná.

Režisér Christopher Nolan opět vyu­žil osvěd­če­ný tým her­ců pro posta­vy, kte­ré zna­jí divá­ci z před­cho­zích dílů. Pokračují ve svých rolích a utvr­zu­jí divá­ka, že Batman (Christian Bale) není pro­ti zlu sám. Duševní opo­rou je pře­de­vším slu­ha Alfréd(Michael Caine), kte­rý záso­bu­je své­ho chrá­něn­ce moud­rý­mi prů­po­víd­ka­mi, doká­že při­jet přes­ně v pra­vou chví­li a na to pra­vé mís­to. Taky se mu zdá krás­ný sen o setká­ní v restau­ra­ci. Alfréd je nosi­te­lem kli­du, jis­to­ty a poho­do­vé­ho úsmě­vu. Stejně tak poho­do­vě a spo­leh­li­vě pomá­há Batmanovi Lucius Fox(Morgen Freeman), kte­rý se vyzná v růz­ných tech­nic­kých novin­kách a v žád­né situ­a­ci nepod­lé­há pani­ce. Policejní komi­sař Gorden (Gary Oldman) není zpo­čát­ku pří­z­niv­cem Batmana, ale postup­ně se sta­ví na jeho stra­nu a v závě­reč­ném boji se zlem jsou už poli­cis­té a Batman jed­na ruka.

Jak už o ve fil­mech o Batmanovi bývá, měs­to ohro­žu­je pořád­ný zlo­duch Bane ( Tom Hardy) Je čle­nem Ligy stí­nů a jeho výrazná posta­va budí respekt. Tvář má pře­kry­tou hru­bou mas­kou zakrý­va­jí­cí mimi­ku a výraz emo­cí. Bane půso­bí sebe­jis­tě, ovlá­dá tech­ni­ku boje jako Batman a pro­to jsou jejich vzá­jem­né sou­bo­je krát­ké ale tvr­dé. Bane, stej­ně jako padou­ši v před­cho­zích dílech, se obklo­pu­je armá­dou zlo­čin­ců a lidí nespo­ko­je­ných s vede­ním měs­ta.

Batman je dob­ře pán­ský film. Většinu mlu­ve­ných rolí hra­jí muži a jen dvě výraz­něj­ší role pře­ne­chal mla­dým hereč­kám. Půvabná Marion Cotillard si zahrá­la zámož­nou Mirandu Tate, z kte­ré se vyklu­be pořád­ná potvo­ra a dru­hou žen­skou rolí je zlo­děj­ka Selina Kyle v podá­ní Anne Hathaway. Selina se aktiv­ně zapo­ju­je do sou­bo­jů a jede tak tro­chu „na svo­je tri­ko“. Batman ji však při­ta­hu­je a jeho motor­ku pros­tě zbož­ňu­je.

Film má od samé­ho počát­ku sviž­né tem­po a divá­ka nene­chá v kli­du. Hned úvod­ní scé­na s úno­sem v leta­dle nasta­ví tem­po, kte­ré během fil­mu ješ­tě něko­li­krát opa­ku­je. Akční scé­ny, honič­ky, sou­bo­je i napí­na­vé momen­ty při útě­ku z věze­ní nebo ces­ta odsou­ze­ných do vyhnan­ství udr­žu­jí divá­ka pod stá­lým napě­tím. Občas se mi sice nepo­da­ři­lo zjis­tit kdo je kdo a co vlast­ně chce, ale scé­ny se během krát­ké chví­le stří­da­jí a děj se posou­vá jako roz­je­tá mašin­ka ke zdár­né­mu kon­ci.

Jako celek půso­bí film kom­pakt­ně a vyvá­že­ně. Délkou je však na hra­ně. Občas mi při­pa­da­ly zdlou­ha­vé dia­lo­gy a také opa­ko­va­né scé­ny z věze­ní by se daly zkrá­tit. Tvůrci fil­mu si však řek­li, že si milov­ní­ci Batmana musí pros­tě užít. Jedná se o pocti­vou „pohád­ku pro dospě­lá­ky„ a tak je potře­ba dát pat­řič­ný pro­stor pro bojo­vé akce, tech­ni­ku, posi­lo­vá­ní odva­hy a nadě­je na vítěz­ný konec. Trocha nerv­ní atmo­sfé­ry pak dože­ne divá­ka k tou­žeb­né­mu přá­ní uvi­dět své­ho milo­va­né­ho hrdi­nu. S ním při­chá­zí řeše­ní, zlo se tres­tá a tak to má být. Konec je roz­to­mi­le roman­tic­ký a spo­ko­je­né z kina budou odchá­zet i divač­ky.

Batman má své obdi­vo­va­te­le a film Temný rytíř povstal je nezkla­me. Je to pro­fe­si­o­nál­ně a pocti­vě zpra­co­va­ný film, kte­rý nava­zu­je na před­cho­zí díly (Batman začí­ná 2005 a Temný rytíř 2008) a dodá divá­kům oče­ká­va­né napě­tí i obdi­vo­va­né­ho hrdi­nu. Protože nejsem obdi­vo­va­tel­ka Batmana a jeho pří­běhy mě dosta­teč­ně neo­slo­vu­jí, nedo­ká­žu zce­la oce­nit samot­ný pří­běh a na to nava­zu­jí­cí herec­ké výko­ny. Technicky je však film zpra­co­ván veli­ce kva­lit­ně.

Hodnocení: 75 %

Recenze sepsá­na: 23. 7. 2012


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,07828 s | počet dotazů: 253 | paměť: 59875 KB. | 17.08.2022 - 21:45:51