Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Temný případ – The Hour and the Day (S03E04) - když režiruje Nic Pizzolatto

Temný případ – The Hour and the Day (S03E04) - když režiruje Nic Pizzolatto

Temny04
Temny04

Tak už jsem za půl­kou. Tři pří­běhy ve třech časo­vých rovi­nách a zjiš­tě­ní, kdo je vlast­ně vra­hem a únoscem v nedo­hled­nu. Hlavní dvo­ji­ce v 80. letech pořád vyšet­řu­je a zjiš­ťu­je, kdo by mohl (ale neu­dě­lal to) děti unést. V 90. letech po obno­vě pří­pa­du se zno­vu vyšet­řo­va­te­lé spo­jí a zno­vu hle­da­jí ztra­ce­nou dcer­ku. A co dělá hlav­ní posta­va během své­ho důcho­du v 21. sto­le­tí? Vrhá se do vlast­ní­ho vyšet­řo­vá­ní po sto­pách, kte­ré mu doku­men­ta­ris­té poskyt­nou a vra­cí se zpět do své ztra­ce­né a pošra­mo­ce­né pamě­ti, aby našel všech­ny nepří­jem­né a vytěs­ně­né vzpo­mín­ky.

První půl­ku oprav­du máme za sebou, ale nedo­vě­dě­li jsme se vůbec nic. Trailery toho uka­zu­jí více, než vlast­ně v epi­zo­dě dosta­ne­me. Při trai­le­ru na čtvr­tou epi­zo­du jsem si mys­lel, že už najde­me vra­ha a záro­veň únos­ce dětí, ale bohu­žel to tak neby­lo. Další sle­pá odbočka od správ­né­ho vra­ha a je to ješ­tě více zamo­ta­né.

Hlavní posta­va Wayne Hays je oprav­du důsled­ný a jakou­ko­liv sto­pu najde, tak ji vyšet­ří a pro­zkou­má a postup­ně se sezna­mu­je se svo­jí budou­cí ženou, kte­rá se díky pří­pa­du, kte­rý jako detek­tiv vyšet­řu­je, sta­ne slav­nou spi­so­va­tel­kou.

Jeho part­ner Roland West díky tomu, že při vyšet­řo­vá­ní neu­dě­lal chy­bu jako Hays (neví­me zatím jakou), pokra­ču­je ve své prá­ci i v 90. letech a při­zve si své­ho part­ne­ra k dovy­ře­še­ní pří­pa­du.

Zatím ale neví­me, co se vlast­ně sta­lo, ani v 80. ani 90. letech a tak chvá­lím hlav­ní tvůr­ce za pří­běh, kte­rý nene­chá fanouš­ky vydech­nou a postup­ně jim při­ná­ší vodít­ka, aby si hlav­ní­ho pacha­te­le obje­vi­li samy .

Tentokrát si zre­ží­ro­val epi­zo­du sám Nic Pizzolatto a tak je úro­veň oprav­du dodr­že­na a spo­lu se spo­lusce­náris­ty a spo­lu reži­sé­ry nato­čil prv­ní čty­ři epi­zo­dy přes­ně tak kon­zis­tent­ně, aby neby­ly roz­dí­ly mezi reži­sé­ry vidět. Každý záběr je důle­ži­tý a kaž­dá chvil­ka s hlav­ní­mi posta­va­mi je zají­ma­vá.

Ve čtvr­tém díle se pří­pad moc nepo­hne, ale ke kon­ci epi­zo­dy si uži­je­me akce, kte­rá urči­tě bude mít v dal­ším díle dost vel­kou dohru.

A co moje hod­no­ce­ní? Příběh se sice moc nepo­su­nul, ale hlav­ní body pří­bě­hu nám nazna­či­ly, že to nebu­de hned tak jed­no­du­ché, jak se zdá a hlav­ně nepů­jde pou­ze o jed­no­du­chý únos a vraž­du.

Hodnocení: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,18951 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56843 KB. | 29.06.2022 - 11:08:21