Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Temný případ – The Final Country (S03E07) - Zase nevíme, kdo za vraždou a únosem stojí!  

Temný případ – The Final Country (S03E07) - Zase nevíme, kdo za vraždou a únosem stojí!  

Temny07

Tentokrát se tvůr­cům poda­ři­lo to, co nikdo neče­kal, oprav­du vel­ké obje­ve­ní a vyře­še­ní pří­pa­du nás čeká v posled­ním díle a posled­ní minu­ty před­po­sled­ní­ho dílu nás necha­ly v neu­vě­ři­tel­né ner­vo­zi­tě, co se vlast­ně hlav­ní­mu vypra­vě­či (detek­ti­vu detecti­vu Wayne Haysovi) v posled­ním díle sta­ne a jest­li pří­pad vyře­ší, tak si přál.

Mnoho fanouš­ků seri­á­lu vyčí­tá pří­bě­ho­vou lin­ku ze sou­čas­nos­ti, ale snad neje­nom já, ale i ostat­ní lidé pocho­pí, že to tak musí být, aby pří­běh ze sou­čas­nos­ti neod­kryl žád­né sou­čás­ti pří­bě­hu z před­cho­zích vyšet­řo­vá­ní. Hays musí být už tro­cha (spí­še hod­ně) sta­rý a hod­ně zapo­mnět­li­vý a trpět Alzheimerovou cho­ro­bou.

Víme, že v 80. letech pří­pad skon­čil smr­tí vete­rá­na z Vietnamu, na kte­rý byla vraž­da a únos sve­den. Vyšetřování o 10 let poz­dě­ji také skon­či­lo, ale díky tomu, že se detek­ti­vo­vé Hays a West vrh­nou do své­ho vyšet­řo­vá­ní, cítí se za smrt jejich pří­te­le zod­po­věd­ní, zjis­tí, že oprav­du nejsou sebe­vraž­dy tím, co vypa­da­jí, ale že za tím sto­jí vět­ší spik­nu­tí, kte­ré svá cha­padla zlo­či­nu dosta­la až nim.

Seriál Hra o trů­ny mají vraž­dy a sex, Temný pří­pad má řeše­ní pří­pa­du, kte­ré se zpr­vu zdá vel­mi jed­no­du­chý, ale tím, že se spo­lu s hlav­ní dvo­ji­cí sou­cí­tí­me a sle­du­je­me něko­lik úrov­ní vyšet­řo­vá­ní (3 linie), tak se postup­ně odha­lu­je vel­mi slo­ži­tá kost­ra pří­bě­hu, co se vlast­ně dětem Purcellovým sta­lo.

Znovu, jako něko­lik před­cho­zích epi­zod, díl nato­čil Daniel Sackheim a mys­lím si, že má oprav­du talent na to udě­lat tem­nou a vel­mi depre­siv­ní epi­zo­du. Když se kou­kám na jeho tele­viz­ní his­to­rii, tak začí­nal na Aktech X, pro kte­ré nato­čil jed­ny z prv­ních epi­zod. Potom samo­zřej­mě Millenium, Dr. House i Pohotovost. Nejvíce epi­zod má nato­če­no pro seri­ál Anatomie lži s Time Rothem. Snad se po tele­vi­zi vrh­ne i na fil­my po kina, pro­to­že má talent a umím si před­sta­vit, že se s hlav­ním tvůr­cem a scé­náris­tou Nicem Pizzolattem vrh­ne na film. Jejich spo­lu­tvůr­ce celé­ho seri­á­lu Cary Joji Fukunaga už něja­ké fil­my za sebou má a při­pra­vu­je 25. Bonda.

Nicu Pizzolattovi se poda­ři­lo oprav­du před­po­sled­ní díl zakon­čit tak, abychom netr­pě­li­vě oče­ká­va­li díl posled­ní, s tím, že mno­ho si mno­ho fanouš­ků při­vsta­ne a bude kou­kat ve tři ráno, aby zjis­ti­li, jak to s úno­sem a vraž­da­mi bylo. Máme sice teď už na inter­ne­tu ukáz­ku z posled­ní epi­zo­dy, ale ta vůbec neu­ká­že nic, co by pomoh­lo s vyře­še­ním pří­pa­du. Občas se uká­že, že před­po­sled­ní epi­zo­da je ta nej­lep­ší, ale dneš­ní epi­zo­da (sed­má z osmi - z tře­tí série) je oprav­du nej­lep­ší.

Samozřejmě že ji ješ­tě může za týden posled­ní epi­zo­da trumf­nout, to také oče­ká­vám, ale nebrá­ním se tomu, aby se vše vyře­ši­lo a za pár let se Temný pří­pad vrá­til s novou dvo­ji­cí, ale s odka­zy na vyšet­řo­vá­ní, jako si dnes uži­li fanouš­ci spo­je­ní s úpl­ně prv­ní sezó­nou, ve kte­ré byly nesou­ro­dou dvo­ji­cí Matthew McConaughey a Woody Harrelson.

Mé hod­no­ce­ní: 100 %Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,16086 s | počet dotazů: 209 | paměť: 47173 KB. | 08.03.2021 - 19:34:45