Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Temný případ – Now Am Found (S03E08) - Vyšetřování Julie Purcellové je u konce ... a jak? Upřimně, šťastně a dobře.

Temný případ – Now Am Found (S03E08) - Vyšetřování Julie Purcellové je u konce ... a jak? Upřimně, šťastně a dobře.

TemnyPripad08

Tak po osmi epi­zo­dách je konec. A po hodi­ně a čtvrt posled­ní­ho dílu už víme, jak to nako­nec bylo, co všech­no se ode­hrá­lo. Zakončit se má v tom nej­lep­ším a tím je posled­ní díl.

Těšil jsem na posled­ní díl a oprav­du mně nezkla­mal. Už ke kon­ci sed­mé­ho dílu všich­ni tuši­li, jak to moh­lo být a v posled­ním roz­luč­ko­vém Now Am Found (čes­ký při­bliž­ně „Teď jsem se našel“) se dozví­me vše, co potře­bu­je­me k tomu, abychom se moh­li roz­hod­nout jest­li byla tře­tí sezó­na dob­rá nebo ne.

Tentokrát je dob­rá, v prv­ních sed­mi dílech jsme prac­ně roz­plé­ta­li klub­ko pode­zře­lých, hle­da­ly vra­hy, únos­ce a bůhví co ješ­tě... a posled­ní díl nám při­ne­sl roz­ře­še­ní.

Řešení celé­ho pří­pa­du, kte­rý byl tak zaš­mod­r­cha­ný, že výsled­ný a jed­no­du­chý konec hle­dá­ní byl tím nej­lep­ším kon­cem, jak bychom si moh­li v osmi­ho­di­no­vém, vyprá­vě­ní, o třech časo­vých lini­ích, přát.

Cením si tvůr­ců za to, že doká­za­li v posled­ním díle uká­zat vše, co je na lidech dob­ré a že za úno­sem  Julie Purcellové  nesto­jí jenom zlá kor­po­ra­ce, ale jenom sna­ha dělat dob­ré špat­ným způ­so­bem (když má člo­věk pení­ze).

Poslední epi­zo­da je vrchol­né zakon­če­ní v tom, že fanou­šek dosta­ne to nej­lep­ší až v posled­ních minu­tách. Dobrý konec, kte­rý vše mys­lí upřím­ně a že jenom oprav­du upřím­nost a prav­da doká­že napra­vit věci. Jak v roce 1980, tak v roce 1990 Wayne Hays nedo­kon­čí své vyšet­řo­vá­ní a roce 2015 už s Alzheimerem dokon­čí detek­tiv své vyšet­řo­vá­ní. Spoiler: Najde živou a zdra­vou Julii, kte­rá už má svůj život oprav­du šťast­ný a vdě­čí za svůj život jenom dob­rým a hod­ným lidem.

Nebudu psát o tom, jak se vraž­da a únos oprav­du sta­la, spí­še o tom, že jsem v posled­ním díle dostal lek­ci dob­ré fil­ma­ři­ny a dob­ré­ho pří­bě­hu, kte­rý byl uni­kát­ní.

V prv­ní sezó­ně jsme řeši­li séri­o­vé­ho vra­ha v Louisianě, ve dru­hé zase vraž­dy a kon­spi­ra­ce v oko­lí Las Angeles a koneč­ně tře­tí (snad nebu­de posled­ní) nám při­ne­sl únos dětí. Záleží na Vás, kte­rá byla z nich je nej­lep­ší, ale ta s dvo­ji­cí Mahershala Ali a Stephen Dorff je pod­le mě ta nej­lep­ší.

U kaž­dé­ho z vyšet­řo­va­te­lů sle­du­je­me jejich pra­cov­ní i život­ní pří­běh na poza­dí vyšet­řo­vá­ní, kte­ré není snad­né. Jenom sta­ří a tou­ha vyře­šit své noč­ní můry do své smr­ti vyře­ší pří­pad. Jak to celé bylo a že to bylo tak jed­no­du­ché, že to niko­ho z vyšet­řo­va­te­lů nena­padlo.

V tom nej­lep­ším se má pře­stat a osmý díl je to nej­lep­ší. A snad bude dal­ší sezó­na, s jiný­mi her­ci, abychom se moh­li podí­vat na dal­ší pří­běh, kte­rý nám hlav­ní strůj­ci celé­ho seri­á­lu Nic Pizzolatto, Daniel Sackheim a hlav­ně Cary Joji Fukunaga při­ne­sou. Třetí sezó­na je totiž ta nej­lep­ší a kon­čí dob­ře vyře­še­ným pří­pa­dem a dob­rým a šťast­ným kon­cem pro vyšet­řo­va­te­le i pro une­se­né děti.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,65194 s | počet dotazů: 216 | paměť: 47181 KB. | 08.03.2021 - 21:19:18