Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Temný případ – Hunters in the Dark (S03E06) - Jak hluboko vede ještě „králičí nora“?

Temný případ – Hunters in the Dark (S03E06) - Jak hluboko vede ještě „králičí nora“?

Temn06
Temn06

Atmosféra houst­ne a stá­le jsme se nedo­sta­li k tomu, kdo všech­no sto­jí za úno­sem a vraž­dou.

Oproti před­cho­zí­mu dílu se pří­běh posu­nul dále a v posled­ních se dozví­me o dost více o tom, že nešlo jen o únos dětí. Nejen že otec ztra­ce­ných dětí hod­ně věcí zata­jil, ale i jejich mat­ka není sva­tá a kom­bi­na­ce vyšet­řo­vá­ní v 80. roku a v 90. nám při­nes­lo hod­ně pře­kva­pe­ní o tom, jací to vlast­ně byli rodi­če.

Hlavní vyšet­řo­va­te­lé Hays a West se obou pří­pa­dech v 20. sto­le­tí dosta­nou na sko­ro až na jádro pro­blé­mu. Nejstarší pří­pad už bohu­žel nemů­žou doře­šit, pro­to­že to smr­tí váleč­né­ho vete­rá­na, na kte­ré­ho byl únos sve­den, kon­čí.

Mladší pří­pad zno­vu obje­vu­je sta­ré rány a vyšet­řo­vá­ní se vra­cí k výslechům všech důle­ži­tých osob zno­vu od začát­ku. Nic se nesmí opo­me­nout a řeší se i nešťast­ná smrt mat­ky Lucy Purcell, jejíž smrt mož­ná i sebe­vraž­da neby­la.

Třetí epi­zo­da z kon­ce nás vrhá k pře­kva­pi­vým kon­cům a řeší čim dál podrob­ně­ji to, že za úno­sem dětí bylo něco vět­ší­ho než jenom nor­mál­ní únos.

Jsem oprav­du zvě­da­vý, kdo je vlast­ně une­sl, kdo vraž­dil a kdo vlast­ně za celým kom­pli­ko­va­ným a vel­kým spik­nu­tím sto­jí.

Určitě hlav­ním detek­ti­vům a jejich přá­te­lům v posled­ních dvou epi­zo­dách půjde o život, ale jak je vidět, z vyprá­vě­ní z roku 2015, tak detek­ti­vo­vé vyšet­řo­vá­ní pře­ži­jí, ale za jakou cenu? Na vyře­še­ní této otáz­ky máme ješ­tě 2 hodi­ny

Hodnocení: 100 %Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58558 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56841 KB. | 29.06.2022 - 06:28:08