Kritiky.cz > Recenze knih > TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times

TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times

temntota6
Na kni­hu Temnota jsem se moc těši­la, neboť byla vyhlá­še­ná jako jed­na z nej­lep­ších knih roku 2016 dle Financial Times. A oprav­du nezkla­ma­la, nao­pak pří­jem­ně pře­kva­pi­la vel­mi zají­ma­vým, ač tro­chu pochmur­ným a potem­ně­lým pří­bě­hem ženy, kte­rá se na ces­tě za odha­le­ním sku­teč­né prav­dy nikdy nevzdá­vá i za cenu své­ho vlast­ní­ho živo­ta.
Hlavní hrdin­kou je Hulda Hermannsová, sko­ro 65tiletá poli­cej­ní inspek­tor­ka. Považovala se za jed­no­ho z nej­lep­ších detek­ti­vů ze sbo­ru prá­vě pro­to, že jí nikdy nic neu­nik­lo, a pro­to­že byla schop­ná pro­hléd­nout všech­ny lži a pod­vo­dy dřív než její kole­go­vé.
Obvykle se ze všech sil sna­ži­la, aby na svůj věk zapo­mně­la. V srd­ci byla stá­le mla­dá. Ale ten­to­krá­te se to čís­lo (šede­sát čty­ři!) zača­lo sta­vět do ces­ty. V jejích vzpo­mín­kách byla léta tep­lej­ší a jas­něj­ší. Koupala se v slun­ci. Tolik vzpo­mí­nek. Vlastně až pří­liš. Pomyšlení, že jí bude už šede­sát pět, bylo neu­vě­ři­tel­né. Neměla pocit, že by byla v prů­bě­hu šede­sát­ky, a na obzo­ru se blí­ži­la sedm­de­sát­ka.

Roky utí­ka­ly tak rych­le. Jako by se tepr­ve vče­ra sta­la mat­kou, jako by se tepr­ve vče­ra vda­la. Ale když je zača­la počí­tat, uvě­do­mi­la si, že je to už celá věč­nost. Čas byl jako kon­cer­ti­na: jed­na minu­ta utek­la mži­kem oka, dal­ší se neu­r­či­tě táh­la. 

temnota4

V osob­ním živo­tě se po dlou­hé době osa­mě­los­ti roz­hod­la neze­stár­nout sama a dala šan­ci muži, kte­rý se jí líbil. Sama si doká­za­la snad­no před­sta­vit, že s ním strá­ví svo­je posled­ní roky živo­ta. Nebyla to sice oprav­do­vá lás­ka (už zapo­mně­la, jaký to je pocit), ale to pro ni neby­la pod­mín­ka. Oba sdí­le­li vášeň pro pří­ro­du a jeho spo­leč­nost ji těši­la, a navíc nedo­ká­za­la snést pomyš­le­ní, že zestár­ne sama a vyno­ří se tak tem­né vzpo­mín­ky na dáv­no ztra­ce­nou minu­lost.

Hulda je nuce­na ode­jít do před­čas­né­ho důcho­du, aby tak uvol­ni­la mís­to mlad­ší­mu a ambi­ci­óz­něj­ší­mu kole­go­vi, aby jí to neby­lo líto, a tak tro­chu se roz­ptý­li­la „nud­ným“ čeká­ním na důchod, dosta­ne dva týd­ny na vyře­še­ní odlo­že­né­ho pří­pa­du dle vlast­ní­ho výbě­ru.

Od chví­le, kdy se dozvě­dě­la o svém pro­puš­tě­ní, se její myš­len­ky čas­to obra­ce­ly do minu­los­ti. Měla pocit, že ji už nic neče­ká, nic než tem­no­ta, tak může dokon­čit, co zača­la. Dosáhnout něče­ho smys­lu­pl­né­ho. Měla ohrom­ný strach, že budouc­nost, na kte­rou se koneč­ně začí­na­la těšit, se jí ztrá­cí z dosa­hu...

Hulda se nemu­se­la nijak zvlášť dlou­ze roz­ho­do­vat, hned měla jas­no, do čeho se pus­tí. Přesně před rokem se na island­ském bře­hu nalezlo tělo mla­dé Rusky.  Případ se týkal nevy­svět­li­tel­né­ho úmr­tí dív­ky, kte­ré pokud jej nikdo zno­vu neo­te­vře a nepro­vě­ří, sko­ro urči­tě zůsta­ne dál tajem­stvím. 

Po kra­tič­kém vyšet­řo­vá­ní byl pří­pad uza­vřen a záhad­ná smrt dív­ky ozna­če­na jako sebe­vraž­da, pokud se ovšem Huldě nepo­da­ří obje­vit nové důka­zy, kte­ré by to vyvrá­ti­ly. Té mrt­vé bylo pou­hých dva­cet sedm let, v roz­pu­ku mlá­dí, pří­liš mla­dá na to, aby byla před­mě­tem poli­cej­ní­ho vyšet­řo­vá­ní odlo­že­né­ho pří­pa­du, kte­rý roz­hod­ně nikdo nehod­lal zno­vu otevřít.

Mrtvá dív­ka se jmeno­va­la Elena, a byla to Ruska žáda­jí­cí o azyl a na Islandu byla pou­hé čty­ři měsí­ce. Přijela do cizí země, kde hle­da­la úto­čiš­tě, a našla tu jen vod­ní hrob. Kromě poci­tu povin­nos­ti vůči této mrt­vé dív­ce Huldu teď moti­vo­va­la i čis­tá tvr­do­šíj­nost, díky kte­ré zjis­ti­la a vypá­t­ra­la, že ve stej­nou dobu beze sto­py zmi­ze­la ješ­tě jed­na rus­ká dív­ka  jmé­nem Katja, kama­rád­ka Eleny. 

Huldu zne­po­ko­jo­va­lo sil­né pode­zře­ní, že její kole­ga, kte­rý měl pří­pad ten­krát na sta­ros­ti, něco zane­dbal. Jeho schop­nos­tem totiž nikdy nedů­vě­řo­va­la. Podle ní nebyl sna­ži­vý a ani nepa­t­řil mezi ty nej­bys­t­řej­ší. 

temnota5

Dva týd­ny na vyře­še­ní vraž­dy? Co když se jí to nepo­ve­de a bude jí nevy­ře­še­ný pří­pad stra­šit až do důcho­du? Má pone­chat Elenu její­mu osu­du a mož­ná i umož­nit její­mu vra­ho­vi dál cho­dit na svo­bo­dě? Sama Hulda měla ohrom­ný strach, že budouc­nost, na kte­rou se koneč­ně začí­na­la těšit, se jí poma­lu a jis­tě ztrá­cí z dosa­hu.

Při vyšet­řo­vá­ní totiž nará­ží na to, že si všich­ni nechá­va­jí něco pro sebe, a prá­vě na ní je odha­lit CO. A proč ji při vyšet­řo­vá­ní brá­ní i kole­go­vé od poli­cie? Mají k tomu něja­ký důvod? Chtějí zamas­ko­vat své laj­dác­ky odflák­nu­té vyšet­řo­vá­ní a své pochy­be­ní? 

Elena. Mohla by být klí­čem? Způsobem jak se očis­tit? Znovu zís­kat do urči­té míry svou čest? Mohla by zachrá­nit něco z tro­sek své­ho živo­ta tím, že vyře­ší ten­to pří­pad? Nebo se bude ale­spoň cítit smí­ře­něj­ší sama se sebou?

Hulda nedo­ká­za­la snést tem­no­tu a samo­tu svých myš­le­nek z minu­los­ti – v hla­vě jich měla celou řadu. Těžko říct, kte­rá byla zne­po­ko­ji­věj­ší. Díky tomu se dozví­dá­me i něco málo o Huldině minu­los­ti a živo­tě, i o tom,  jak vel­ká tem­no­ta a tíha špat­ných roz­hod­nu­tí jí celý život dopro­vá­zí a sedá na její bed­ra jako tíži­vá tem­no­ta.

Čas neza­dr­ži­tel­ně ubí­há a Hulda má posled­ních 24 hodin na objas­ně­ní pří­pa­du. Budoucnosti se může bát zít­ra, dneska si uži­je dnešek. Všechno dob­ře dopad­ne. Podaří se Huldě odha­lit prav­du a poza­dí zlo­či­nu týka­jí­cích se mrt­vé a zmi­ze­lé dív­ky? Odhalí sku­teč­né­ho vra­ha? A jak vel­ké­mu nebez­pe­čí bude muset čelit tvá­ří tvář vra­ho­vi? Anebo jí samot­nou dože­ne její tem­ná minu­lost a zaha­lí její život do napros­té tmy? Ostatně výho­dou tmy je nee­xis­ten­ce jaký­ko­liv stí­nů....

temnota3

Kniha „Temnota“ obsa­hu­je vel­mi krát­ké, úder­né kapi­to­ly, jež dodá­va­jí kni­ze vel­mi rych­lý spád. Jednotlivé díl­ky před­lo­že­ných indi­cií auto­rem do sebe poma­lu a jis­tě začí­na­jí zapa­dat, a dávat uce­le­nou mozai­ku.

Krimi pří­běh je pro čte­ná­ře tak tro­chu pochmur­ný, neboť se noří hlu­bo­ko do lid­ské duše hlav­ní hrdin­ky Huldy a pood­krý­vá její minu­lost, kte­rá jí neu­stá­le pro­ná­sle­du­je a tíží jako „tem­no­ta.“ 

Čtenáři si však při­jdou na své, neboť počte­níč­ko je vel­mi napí­na­vé až do hoř­ké­ho a neče­ka­né­ho kon­ce. Je to bri­lant­ně napsa­ná detek­tiv­ka, kte­rou vzhle­dem k men­ší­mu roz­sa­hu tři sta stran, pře­čte­te během chvi­lič­ky.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci Knihy Omega

TEMNOTA

Napsal: Ragnar Jónasson

Přeložila: Vendula Hlavová

Vydal Dobrovský s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2019

Počet stran: 303

ISBN: 978-80-7390-971-0

  • Vražedné úmysly – skrytá tajemství vyplouvají na světlo26. září 2020 Vražedné úmysly – skrytá tajemství vyplouvají na světlo Láká Vás prostředí tajemné, drsné a téměř neobydlené Aljašky, tudíž ideální místo pro již zmiňované vražedné úmysly? A kdo je oním pachatelem, který takovéto úmysly asi tak má? Pak je pro […] Posted in Recenze knih
  • Americký remake dánského thrilleru Tísňové volání...19. září 2020 Americký remake dánského thrilleru Tísňové volání... Americký remake dánského thrilleru Tísňové volání zrežíruje Antoine Fuqua (Equalizer, Sedm statečných, Nejlepší z Brooklynu, Bojovník) a scénář k němu napíše Nic Pizzolatto (Temný případ, […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih
  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,92925 s | počet dotazů: 233 | paměť: 52124 KB. | 21.06.2021 - 10:09:29