Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Temní muži jako klenot severské kultury

Temní muži jako klenot severské kultury

temní20muži e1535612550418
temní20muži e1535612550418

Pokud jste čet­li román Oběšení psi a rádi bys­te si pře­čet­li dal­ší str­hu­jí­cí pokra­čo­vá­ní toho­to kle­no­tu sever­ské kul­tu­ry, zce­la urči­tě si nenech­te ujít kniž­ní novin­ku „Temní Muži“ od stej­né­ho auto­ra Jense Henrika Jensena, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Dobrovský, s.r.o. v edi­ci KNIHY OMEGA.

Do toho­to nevšed­ní­ho, napí­na­vé­ho pří­bě­hu plné­ho neo­če­ká­va­ných zvra­tů, vás bri­lant­ní vypra­věč a mis­tr kon­spi­ra­ce Jens Henrik Jensen, vtáh­ne do děje hned na prv­ních strán­kách této neza­po­me­nu­tel­né kni­hy.

Hlavním hrdi­nou je Niels Oxen, býva­lý elit­ní voják, nosi­tel nej­vyš­ší­ho dán­ské­ho vyzna­me­ná­ní, stá­le na útě­ku, a ukrý­va­jí­cí se nejen před svý­mi vlast­ní­mi démo­ny, ale i před okol­ním svě­tem, navíc stře­ží­cí „děsi­vé“ tajem­ství, co ho má udr­žet při živo­tě. Alespoň pro­za­tím!

Kniha začí­ná Silvestrem, kdy sta­rý rok kon­čí a nový začí­ná, a spo­lu s ním i něco nové­ho, stej­ně tak jako v živo­tě samot­né­ho Nielse Oxena.

Právě v ten­to den se oci­tá na sta­ré rybí far­mě, kde je krát­ce po půl­no­ci svěd­kem pře­pa­de­ní staré­ho muže, maji­te­le far­my, dvě­ma nezná­mý­mi muži. Niels neza­vá­há ani chvi­lič­ku, aby tomu­to bez­bran­né­mu muži „Rybovi“ pomohl.

Rybovi bylo sedm­de­sát čty­ři let. Byl pří­liš sta­rý, pří­liš sedře­ný a pří­liš sužo­va­ný dnou na to, aby se mohl sta­rat o svou malou rybí far­mu. Byl ale zvyk­lý pra­co­vat, aby se uži­vil. Už o sil­vestrov­ské noci mu Ryba láma­vou ang­lič­ti­nou nabí­dl, aby u něho pár dní zůstal. Dostane najíst, tep­lé mís­to na spa­ní a na rybí far­mě může při­lo­žit ruku k dílu. A tak se také sta­lo.

Po dvou týd­nech se nastě­ho­val do rui­ny dom­ku pro pomoc­ný per­so­nál. Provedl nezbyt­né úpra­vy, aby se domek stal oby­va­tel­ným.

Na chví­li se pro Nielse Oxena zasta­vil čas. Každý den vstá­val v 6 hodin ráno a posta­ral se o duho­vé pstru­hy v nádr­žích. Zbývající čas trá­vil pra­cí v lese. A ve vol­ném čase? To ze své­ho dom­ku postup­ně dělal nedo­byt­nou pev­nost, protka­nou kame­ro­vým sys­té­mem, kde nesměl chy­bět ani úni­ko­vý tunel, kte­rý mu mož­ná jed­nou může i zachrá­ní život.

Zdá se, že Niels Oxen může koneč­ně ale­spoň na chvi­lič­ku vydech­nout, doko­na­le se scho­vat před okol­ním svě­tem, aniž by byl nikým rušen a pozo­ro­ván, doko­na­le ukryt na nezná­mém mís­tě s jeho jedi­nou pojist­kou, pojist­kou na život.

Z pomy­sl­né­ho úto­čiš­tě ho měla vylá­kat vraž­da mla­dé­ho kurá­to­ra, s kte­rým se Oxen osob­ně znal, a kte­ré­mu před smr­tí poslal část „kom­pro­mi­tu­jí­cích“ pod­kla­dů týka­jí­cích se Dánského dvo­ra a tzv. „Temných mužů“.

„Bylo to nahléd­nu­tí do jedi­neč­né sfé­ry moci, kte­rá pře­ží­va­la po sta­le­tí. Během věků Dánský dvůr zažil slab­ší chvil­ky. Změnil struk­tu­ru, ale pořád exis­to­val a zna­me­nal latent­ní nebez­pe­čí pro kaž­dé­ho, kdo mu zkří­žil plá­ny. Dánský dvůr byl jako spí­cí virus, jenž je i po všech těch letech funkč­ní a smr­tel­ně nebez­peč­ný.“

A i když se tato vraž­da obje­vi­la ve všech médi­ích, Niels Oxen o ní neměl vůbec tuše­ní. Žil na samo­tě, na rybí far­mě, dale­ko od vše­ho dění, bez jaké­ko­liv mož­nos­ti sle­do­vat novi­ny nebo jiná média. Ovšem nic nemů­že trvat věč­ně! A už brzy vše pro­puk­ne!

Šéf poli­cej­ní zpra­vo­daj­ské služ­by Axel Mossman mezi­tím tla­čí na svou pod­ří­ze­nou Margareth Franck, aby Nielse Oxena koneč­ně vypá­t­ra­la; a on tak mohl napl­no roze­hrát svůj taj­ný plán. Nikdo si nemů­že být jist, zda prá­vě on tře­ba není zapo­jen ať už aktiv­ně nebo pasiv­ně v Dánském dvo­ře či niko­liv.

Jednonohé člen­ce poli­cej­ní zpra­vo­daj­ské služ­by Margareth Franckové se sho­dou okol­nos­tí a náhod poda­ří spo­jit se samot­ným Nielsem Oxenem nad hro­bem jeho kama­rá­da Bosseho z dět­ství, jež zemřel v ote­vře­ném boji, kte­ré­ho nebyl scho­pen zachrá­nit, a jehož smrt si kaž­dič­ký den vyčí­tá a nedo­ká­že si jí sám sobě odpus­tit. Rok, co rok, v ten samý den navště­vu­je jeho hrob, čehož prá­vě vyu­ži­je Margareth.

 „Jste hod­ně výji­meč­ný člo­věk. Všechno zvlá­dá­te, vždy pře­ži­je­te. To doka­zu­je váš pří­běh. Jste inte­li­gent­ní. Jste schop­ný rych­le jed­nat. Jste vyško­len v ana­ly­zo­vá­ní. V tom, abys­te uva­žo­val krát­ko­do­bě i dlou­ho­do­bě. Trénován ve sbě­ru a vyhod­no­ce­ní infor­ma­cí a násled­ných činů. Vidíte per­spek­ti­vu. Máte natré­no­vá­no, že nikdy neza­ví­rá­te všech­ny dve­ře najed­nou, vždy pro­vá­dí­te reko­gnoska­ci, pokaž­dé máte plán B.“

A i když se jed­na­lo o vel­mi kra­tič­ké setká­ní, přec v sobě při­nes­lo pro všech­ny hro­zi­vé devas­tu­jí­cí násled­ky. Právě v tom­to oka­mži­ku se totiž začí­ná roze­hrá­vat hra na život a na smrt, kde nikdo niko­mu nevě­ří, a to vše na poza­dí špi­na­vých intrik „Temných mužů“, jež taha­jí za nevi­di­tel­né nit­ky a roz­ho­du­jí o osu­dech nejen našich hrdi­nů, ale mož­ná i nás samot­ných.

Nezbývá tedy, než se poho­dl­ně usa­dit a nechat se uná­šet na strán­kách toho­to fas­ci­nu­jí­cí­ho pří­bě­hu, a měj­te stá­le na pamě­ti, že ne vždyc­ky jsou věci tako­vé, jak se zda­jí!!!

Já osob­ně jsem si tuto kni­hu vychut­na­la od prv­ní­ho až do posled­ní­ho oka­mži­ku čte­ní, a po prav­dě mi děla­lo dost vel­ký pro­blém pus­tit ji na chvi­lič­ku z ruky.

Tento str­hu­jí­cí pří­běh se vzru­šu­jí­cí záplet­kou vás pros­tě dosta­ne, a tak rych­le vtáh­ne do děje, že bude­te plni oče­ká­vá­ní a napě­tí tou­žit, aby byla pood­ha­le­ná dal­ší rouš­ka tajem­ství; a vy tak dosta­li novou indi­cii k roz­luš­tě­ní toho­to zapekli­té­ho pří­pa­du. Věřte, že nebu­de­te vychá­zet z údi­vu!

Knížka je napsá­na sro­zu­mi­tel­ně a moc dob­ře se čte. Souvislý děj na začát­ku kni­hy něko­li­krát naru­šu­jí děsi­vé démo­ny „vzpo­mín­ky na váleč­né masa­k­ry a trau­ma­ta“ hlav­ní­ho hrdi­ny Nielse Oxena. Jsou to kra­tič­ké zábles­ky, kte­ré snad­no roze­zná­te od hlav­ní linie děje tím, že jsou pře­váž­ně v ang­lič­ti­ně. (Komu vadí, může je pře­sko­čit, neboť se jed­ná vždy o jeden nebo dva odstav­ce vlo­že­né do prá­vě pro­bí­ha­jí­cí­ho děje.)

Navíc Jens Henrik Jensen je skvě­lý vypra­věč, kte­rý doká­že nejen doko­na­le popsat pro­stře­dí, kde se jed­not­li­vé posta­vy nachá­ze­jí, ale i je samot­né, jejich cha­rak­te­ry, to co ve sku­teč­nos­ti cítí, nebo si mys­lí. Díky pre­ciz­ně pro­myš­le­né kom­bi­na­ce toho vše­ho, si může samot­ný čte­nář jed­not­li­vé posta­vy a pro­stře­dí vykres­lit a živě před­sta­vit. A ti, co tou­ží po his­to­ric­kých fak­tech, i ti nepři­jdou zkrát­ka. Jensen totiž doká­zal skvě­le zakom­po­no­vat do vzru­šu­jí­cí­ho pří­bě­hu i jed­not­li­vá his­to­ric­ká fak­ta týka­jí­cích se měst, význač­ných rodin a panov­ní­ků.

A stej­ně jako pří­běh začal, tak i v obdob­ném duchu skon­čil a já se budu těšit na mož­né, dal­ší str­hu­jí­cí pokra­čo­vá­ní ze živo­ta „Nielse Oxena“.

Pak usly­šel sám sebe, jak šep­tem tvo­ří slo­va, kte­rá se mu pro­dla přes vyschlé rty. „My … name… is … Dragos…. „

Vzrušující záplet­ka plná neo­če­ká­va­ných zvra­tů vás nechá napnu­té až do posled­ní chví­le.

TEMNÍ MUŽI

Série OXEN kni­ha dru­há

Autor: Jens Henrik Jensen

Přeložila: Magdalena Jírková

Vydalo nakla­da­tel­ství DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci KNIHY OMEGA

rok vydá­ní 2017

Počet stran: 438


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Mystický léčitel28. června 2022 Mystický léčitel Pokud vás někdy napadlo, že by nebylo vůbec špatné poznat tajemství některých chronických nemocí a jejich léčbu, jste na správně adrese!  Kniha  Mystický léčitel od Anthonyho Williama […] Posted in Recenze knih
  • Přísně tajná24. června 2022 Přísně tajná Pevně věřím, že všichni milovníci detektivních příběhů si rádi přečtou oddychovku s názvem Přísně tajná od Janet Evanovich, kterou vydalo nakladatelství DOBROVSKÝ s.r.o., protože si u ní, […] Posted in Recenze knih
  • Barunka z Borůvkového statku - milý příběh pro všechny děti23. června 2022 Barunka z Borůvkového statku - milý příběh pro všechny děti Hledáte veselou knihu pro své děti za vysvědčení? Máte rádi pohádky o zvířatech? Tak právě vám je určena novinka s názvem Barunka z Borůvkového statku, jejíž autorkou je Eva […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • Chýše v močále - závěrečná část viktoriánské ságy8. března 2022 Chýše v močále - závěrečná část viktoriánské ságy Píše se rok 1908 a Victoria a Jeremy mají odjet na svatební cestu na Zelený ostrov. Jeremy ale nemůže odcestovat, jelikož jeho otec je vážně nemocný a chce s ním zůstat a podpořit jej. […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Archa knih: Skutečná pravda se skrývá mezi řádky...2. února 2022 Archa knih: Skutečná pravda se skrývá mezi řádky... Archa knih od autora Jana Tománka je silným a nezapomenutelným příběhem, který vás donutí zamyslet se nad svým dosavadním životem. V člověku pak pomalu a jistě začínají hlodat myšlenky, co […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,29359 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56770 KB. | 29.06.2022 - 05:12:48