Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Temné síly - 55 %

Temné síly - 55 %

Temn02
Temn02

Když je člo­věk nemoc­ný, není to nic pří­jem­né­ho. A to jak pro nemoc­né­ho, tak i pro jeho oko­lí. Co když se ale obje­ví něco závaž­něj­ší­ho? V Americe se náh­le obje­ví virus, kte­rý je nejen nebez­peč­ný, ale hlav­ně smr­tí­cí. Díky němu zahy­ne přes 90 % dětí a ty, kte­ré pře­ži­ly, mají tak tro­chu štěs­tí v neštěs­tí. Objeví se totiž u nich super­schop­nos­ti, díky kte­rým jsou ale inter­no­vá­ny do spe­ci­ál­ních tábo­rů. Děti by se v nich měly pře­vy­cho­vat, ale hlav­ním cílem je mít je pod kon­t­ro­lou a nene­chat je ovlá­dat svo­je schop­nos­ti. Ne všech­ny děti se s tím ale smí­ří. Mladá dív­ka Ruby, kte­rá se do tábo­ra dostá­vá, má mož­nost se z tábo­ra dostat, a tak toho vyu­ži­je. Na své ces­tě potká­vá dal­ší děti, se kte­rý­mi se vydá na spo­leč­nou pouť. Během ní pak pro­ží­vá růz­né situ­a­ce, kte­rým musí čelit. Hlavně ale během ní pozná­vá sama sebe a uvě­do­mu­je si, co od živo­ta chce.

Film byl nato­čen pod­le kniž­ní před­lo­hy Alexandry Bracken, mla­dé a naděj­né ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky, kte­rá píše pře­váž­ně sci-fi lite­ra­tu­ru. Temné síly jsou prv­ním dílem něko­li­ka­díl­né série, kte­rá vyšla v roce 2012 na trh. Bracken byla dva­krát nomi­no­vá­na na ceny, a to na nej­lep­ší kni­hu pro mlá­dež v žán­ru fan­ta­sy a sci-fi a na nej­lep­ší romá­no­vou prvo­ti­nu. Na fil­mu je také vidět, že autor­ka kniž­ní před­lo­hy byla ovliv­ně­na tím, že její otec pra­co­val jako korek­tor Star Wars, a tak ji obklo­po­va­lo vše s tím spo­je­né.

Scénář k fil­mu napsal Chad Hodge. Za sebou už má dva scé­ná­ře k fil­mům (Láska v pří­mém pře­no­su, Pomsta je slad­ká), ale je i tvůr­cem scé­ná­řů k tele­viz­ním seri­á­lům (Dobré mra­vy, Městečko Pines, ad.). Napsání scé­ná­ře pod­le kniž­ní před­lo­hy není vždy jed­no­du­ché, ale vypa­dá to, že se to Hodgeovi poved­lo. Ponechal jas­nou dějo­vou lin­ku, čitel­né jsou i cha­rak­te­ry postav, a to jak postav dětí, tak i dospě­lých.

Režisérkou fil­mu je Jennifer Yuh, pro kte­rou je to prv­ní hra­ný sní­mek, ale zís­ka­la již zku­še­nos­ti při natá­če­ní fil­mů Kung Fu Panda 2 a Kung Fu Panda 3, kte­ré lze zařa­dit mezi rodin­né a ani­mo­va­né fil­my. Tentokrát se roz­hod­la nato­čit film pro zra­lé divá­ky s kom­bi­na­cí sci-fi a thrille­ru. Samotné natá­če­ní pak pro­bí­ha­lo v ame­ric­kém stá­tě Georgie a ve měs­tě Atlanta. Natočila sní­mek, ve kte­rém si zahrá­li hlav­ně dět­ští hrdi­no­vé, kte­ré dopl­ňu­jí dospě­lí v nega­tiv­ních rolích. Zároveň je ale son­dou do živo­ta mla­dých lidí, kte­ří pro­chá­zí nároč­ným život­ním obdo­bí a musí se nau­čit řešit samo­stat­ně pro­blémy.

Hlavní roly Ruby si zahrá­la mla­dá ame­ric­ká hereč­ka Amandla Stenberg, pro kte­rou je to dal­ší herec­ká zku­še­nost. Dokonce si zahrá­la v podob­ném sním­ku, v Hunger Games. Herecký výkon podá­vá při­mě­ře­ný své­mu věku i posta­vě, kte­rou hra­je. Mladou, naiv­ní dív­ku, kte­rá se musí poprat s novým živo­tem, není až tak vel­kou úlo­hou. Jejího kama­rá­da Liama si zahrál Harris Dickinson, kte­rý byl za svůj herec­ký výkon ve fil­mu Plážoví pova­le­či nomi­no­ván na cenu Independent Spirit Awards. Společně tvo­ří mla­dou a neo­hro­že­nou dvo­ji­ci, kte­rou spo­ju­jí i vzá­jem­né city, ale záro­veň hle­da­jí rodi­nu, kte­rou ztra­ti­li.

Autorka napsa­la i dal­ší kniž­ní pokra­čo­vá­ní a ve fil­mu je to poznat, pro­to­že nechá­vá konec ote­vře­ný.

Film je dlou­hý 104 minut a pro­mí­tá se ang­lic­ky s čes­ký­mi titul­ky. Je také nevhod­ný pro děti do 12 let, pro­to­že obsa­hu­je dras­tic­ké scé­ny.

Námět fil­mu i fil­mo­vé zpra­co­vá­ní nepři­ná­ší žád­nou novou záplet­ku, schop­nos­ti jedin­ců jsou vel­mi podob­né těm, kte­ré už byly v jiných fil­mech. Také herec­ké výko­ny jsou prů­měr­né, zají­ma­vé jsou ale spe­ci­ál­ní efek­ty. Na to už jsme si ale zvyk­li u fil­mů Star Wars, Hunber Games, X-Man, apod.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,70975 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56681 KB. | 01.07.2022 - 10:18:27