Kritiky.cz > Speciály > Temné kouty - O filmu / Tvůrci

Temné kouty - O filmu / Tvůrci

TemneKouty

O FILMU:

Sedmiletá Libby Day (Charlize Theron) jako jedi­ná pře­ži­la bru­tál­ní masa­kr své rodi­ny. Matka a sest­ry byly zavraž­dě­ny během ritu­ál­ní­ho satan­ské­ho obřa­du pří­mo před její­ma oči­ma. Za straš­li­vý zlo­čin byl na zákla­dě Libbyina svě­dec­tví odsou­zen na doži­vo­tí její bra­tr Ben.

O 30 let poz­dě­ji.

Na Libby se obrá­tí taj­ný spo­lek s názvem Kill Club, kte­rý pro­šet­řu­je zná­mé zlo­či­ny. Nutí ji pře­zkou­mat udá­los­ti oné noci a zno­vu otevřít kapi­to­lu živo­ta, ke kte­ré se již nikdy nechtě­la vra­cet. Na povrch vyplou­va­jí sku­teč­nos­ti, kte­ré vná­še­jí trh­li­ny do její­ho teh­dej­ší­ho svě­dec­tví.

Libby začí­ná pochy­bo­vat o prav­di­vos­ti věcí, kte­ré jako dítě vidě­la. Znovu ote­ví­rá hlu­bo­ko pohřbe­né vzpo­mín­ky na tra­gic­kou minu­lost.

Film se natá­čel ve stá­tě Louisiana ve Spojených stá­tech ame­ric­kých.

TVŮRCI:

Gillian Flynn (autor­ka romá­no­vé před­lo­hy)

Gillian Flynn se naro­di­la roku 1971 v Kansasu ve stá­tě Missouri do rodi­ny uni­ver­zit­ních pro­fe­so­rů. Velkou část své­ho dět­ství a mlá­dí strá­vi­la čet­bou           a sle­do­vá­ním fil­mů. Navštěvovala uni­ver­zi­tu v Kansasu, kde vystu­do­va­la obor ang­lič­ti­na a žur­na­lis­ti­ka. Dva roky psa­la pro obchod­ní časo­pis v Kalifornii a poté se pře­stě­ho­va­la do Chicaga. Tam zís­ka­la magis­ter­ský titul v obo­ru žur­na­lis­ti­ky a pře­stě­ho­va­la se do New Yorku, kde pra­co­va­la pro časo­pis Entertainment Weekly. Čtyři roky pra­co­va­la jako tele­viz­ní kri­tič­ka.

V roce 2006 debu­to­va­la mys­te­ri­óz­ním romá­nem Ostré před­mě­ty (Sharp Objects), kte­rý zís­kal cenu New Blood Dagger Award a byl nomi­no­ván na Edgar Award za nej­lep­ší debu­tu­jí­cí román. V New York Times byl román mezi best­selle­ry více než 40 týd­nů.

Gillianin dru­hý román Temné kou­ty (Dark Places, 2009) vyhlá­sil časo­pis Publishers Weekly nej­lep­ší kni­hou roku 2009. Román zís­kal mno­ho dal­ších nomi­na­cí a oce­ně­ní.

Třetí román, best­seller Zmizelá (Gone Girl) se již více než dva roky drží v žeb­říč­ku New York Times mezi tře­mi nej­pro­dá­va­něj­ší­mi kni­ha­mi. Celosvětově se ho pro­da­lo více než 15 mili­o­nů kusů. V roce 2014 se Zmizelá dočka­la fil­mo­vé adap­ta­ce. Režie se ujal David Fincher, v hlav­ních rolích zazá­řil Ben Affleck          a Rosamund Pike.

Romány Gillian Flynn byly dosud pub­li­ko­vá­ny ve 40 zemích svě­ta.

V sou­čas­né době Flynn spo­lu­pra­cu­je na adap­ta­ci brit­ské­ho seri­á­lu Utopia pro tele­viz­ní sta­ni­ci HBO v režii a pro­duk­ci Davida Finchera.

Jako výkon­ná pro­du­cent­ka při­pra­vu­je adap­ta­ci své prv­ní kni­hy Ostré před­mě­ty.

Gilles Paquet-Brenner (režie a scé­nář)

Gilles Paquet-Brenner pochá­zí z Paříže. V roce 2010 jako spo­lu­au­tor­ka scé­ná­ře reží­ro­va­la dra­ma Klíč k minu­los­ti (Sarah’s Key) s Kristin Scott Thomas, kte­ré zís­ka­lo Cenu divá­ků na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Tokiu. Gilles Paquet-Brenner si odnes­la také cenu za Nejlepší režii. Jako reži­sér­ka se vel­mi ráda podí­lí na vzni­ku své­ho díla také jako sce­nárist­ka. To pla­tí i pro její star­ší fil­my: kopro­dukč­ní thriller Zazděná (Walled In, 2009) s Mischou Barton, fran­couz­ské mys­te­ri­óz­ní dra­ma Oslněni slun­cem (UV, 2007), či akč­ní kri­mi kome­dii Gomez       a Tavaréz (Gomez & Tavaréz, 2003). Stejně tak, u mys­te­ri­óz­ní­ho thrille­ru Temné kou­ty, je nejen reži­sér­kou, ale také autor­kou scé­ná­ře.

Barry Ackroyd (kame­ra)

Zkušený kame­ra­man Barry Ackroyd se naro­dil v roce 1954 v Manchesteru v Anglii. Na svém kon­tě má nomi­na­ci na Oscara za film Smrt čeká všu­de (The Hurt Locker, 2008). Mezi jeho dal­ší slav­né fil­my pat­ří kri­mi­nál­ní dra­ma Let čís­lo 93 (United 93, 2006), váleč­ný thriller Zelená zóna (Green Zone, 2010) – oba v režii Paula Greengrasse. Diváky osl­nil také svou pra­cí na živo­to­pis­ném thrille­ru Kapitán Phillips (Captain Phillips, 2013) s Tomem Hanksem v hlav­ní roli, opět v režii Paula Greengrasse.

Laurence Bennett (výpra­va)

Laurence Bennett má na svém kon­tě nomi­na­ci na Oscara za skvě­le odve­de­nou prá­ci na fil­mu Umělec (The Artist), kte­rý v roce 2012 zís­kal 5 Oscarů včet­ně toho pro Nejlepší film.

April Napier (kos­týmy)

April Napier zís­ka­la uzná­ní a fil­mo­vou cenu OFTA za Nejlepší kos­týmy ve sci-fi horo­ru Cela (The Cell, 2000) s Jennifer Lopez v hlav­ní roli.

Billy Fox (střih)

Zkušený stři­hač Billy Fox pra­cu­je jak na tele­viz­ních seri­á­lo­vých pro­jek­tech, tak    i na celo­ve­čer­ních fil­mech. V roce 1997 zís­kal tele­viz­ní cenu Emmy za seri­ál Zákon a pořá­dek (Law & Order). Pracoval např. na fil­mech: Čtyři brat­ři (Four Brothers, 2005) – kri­mi­nál­ním thrille­ru s  Markem Wahlbergem v hlav­ní roli, V řetě­zech (Black Snake Moan, 2006) – thrille­ru se Samuel L. Jacksonem a Christinou Ricci, Zrádce (Traitor, 2008) – špi­o­náž­ním thrille­ru o ože­ha­vém téma­tu islám­ské­ho tero­ris­mu.


Ohodnoťte článek


Části seriálu: Temné kouty


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60%22. června 2015 Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60% Hrdinkou dramatu/thrilleru/detektivky Temné kouty je Libby Day (Charlize Theron), která před třiceti lety zažila masakr své vlastní rodiny, za nějž byl odsouzen k doživotnímu vězení její […]
  • Temné kouty - Herecké obsazení16. června 2015 Temné kouty - Herecké obsazení Charlize Theron (Libby) Jihoafričanka Charlize Theron je jednou z nejoblíbenějších hereček současnosti. Diváky si získává svou schopností ztvárnit zajímavé a nejednoznačné […]
  • Šílený Max: Zběsilá cesta - Australské poušti jde vždy o přežití!17. května 2019 Šílený Max: Zběsilá cesta - Australské poušti jde vždy o přežití! Má cenu na nového Maxe jít? Je tomu už 30 let, co šel do kin 3. díl a až tento rok sehnal režisér dostatek sponzorů na to, aby natočil pokračovaní kultovních filmů, které udělaly hvězdu […]
  • X-Men: Apokalypsa - OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste […]
  • X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON Svět roku 1983 prošel dramatickými změnami v zacházení s mutanty. Tato nová fáze lidské evoluce je nyní přijímána většinou (ale ne všemi) a to díky hrdinství Raven/Mystique, která (jak […]
  • Deadpool 2 - AKCE!18. května 2018 Deadpool 2 - AKCE!             Koordinátor kaskadérských kousků Jonathan “Jojo” Eusebio se setkal s Davidem Leitchem před lety ve škole bojových umění. Když se Leitch přidal ke kaskadérům, Eusebio ho […]
  • Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER18. května 2018 Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER             Karan Soni je zpátky jako řidič taxíku Dopinder. „Mám tu postavu rád. Vyrůstal jsem v Indii a pro mě je Dopinder spojení několika různých lidí, které jsem znal. Komické je, že […]
  • Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA18. května 2018 Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA             Morena Baccarin se vrací jako Vanessa, životní láska Wadea Wilsona. „Stejně jako první film je i tento zábava, akce a láska. Je to krásný příběh o životě a smrti, o lásce a o […]
  • Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY18. května 2018 Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY             Kostýmní návrháři Kurt & Bart navrhovali kostýmy pro filmy „Duch ve stroji“ a „Hunger Games: Síla vzdoru – část 1 a 2“.             Kurt měl už od prvního filmu rád kostým […]
  • Deadpool 2 - JULIAN DENNISON coby RUSSELL / FIREFIST18. května 2018 Deadpool 2 - JULIAN DENNISON coby RUSSELL / FIREFIST             Hvězda filmu „Hon na pačlověky“, nejvýdělečnějšího snímku v novozélandské historii, Julian Dennison hraje Russela, který se stane Firefistem. Dennisonovi bylo v době natáčení […]