Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Temné a kruté lži

Temné a kruté lži

335439508 1222468011993149 6675413814475093620 n
335439508 1222468011993149 6675413814475093620 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha s pří­znač­ným názvem „Temné a kru­té lži“ od Ginny Myers Sainové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment, v sobě ukrý­vá spous­tu tajem­ství, drob­ných milo­srd­ných lží, nespou­ta­né magie a nad­při­ro­ze­né prv­ky, kte­ré tak tro­chu tuto kni­hu řadí mezi jed­nu z nej­lep­ší knih YA thrille­rů.

Samotný pří­běh se ode­hrá­vá v malém měs­teč­ku jmé­nem La Chachette, kte­ré je zvlášt­ní hlav­ně díky svým oby­va­te­lům, jež mají vel­mi zvlášt­ní až magic­ké schop­nos­ti. Dalo by se říci, že je to měs­teč­ko plné jas­no­vid­ců, před kte­rý­mi jen tak těž­ko něco zata­jí­te. Anebo je všech­no úpl­ně jinak?

Hlavní hrdin­kou je sedm­nác­ti­le­tá Grey vra­ce­jí­cí se zpět na svůj rod­ný ost­rov. Před půl rokem totiž zmi­ze­la její nej­lep­ší kama­rád­ka a dvoj­ni­ce Elora, a ona je odhod­la­ná ji za kaž­dou cenu najít, ane­bo ale­spoň zjis­tit, co se tu osud­nou noc, kdy zmi­ze­la, sku­teč­ně sta­lo.

Hledím na pla­kát, kde sto­jí, že se Elora pohřešu­je. Nejlepší kama­rád­ka, moje milo­va­ná dvoj­ni­ce. Lidi nám zde říka­jí Letní děti. Zahájili jsme své živo­ty jako doko­na­lá sesta­va. Deset lidí. Nejlepší čís­lo. Číslo bož­ské­ho sou­la­du. Číslo v srd­ci vesmí­ru. Deset při­ká­zá­ní. Deset ran egypt­ských. Deset dětí, naro­ze­ných do osmi růz­ných rodin. Na malin­kých La Cachette tedy sku­teč­ný popu­lač­ní boom. Stovka malých prs­tí­ků na rukou a stov­ka prs­tí­ků na nohou. My všich­ni jsme při­šli v jeden rok, mezi jar­ní rov­no­den­nos­tí v břez­nu a pod­zim­ní rov­no­den­nos­tí v září. 

Jednu úno­ro­vou noc pros­tě Elora ode­šla do bažin a zmi­ze­la, jako by tu nikdy ani neby­la. Nikdo neví, nebo ale­spoň nechce mlu­vit o tom, co se přes­ně ode­hrá­lo tu noc, kdy její kama­rád­ka zmi­ze­la. A i když se Grey sna­ží pát­rat na vlast­ní pěst, je to vel­mi těž­ké, neboť kaž­dý z ves­ni­ce něco skrý­vá, jako by ji chtě­li ochrá­nit před něčím dale­ko tem­něj­ším a hro­zi­věj­ším.

S pří­cho­dem na ost­rov se u Grey začí­na­jí pro­je­vo­vat její sku­teč­né „magic­ké“ schop­nos­ti, jež jí mož­ná vedou k odha­le­ní prav­dy nebo se jí ale­spoň sna­ží uká­zat správ­ný směr, kde hle­dat prav­du....

Je to jako kdy­bych vidě­la kous­ky a útrž­ky tý noci její­ma oči­ma. Myslím si to, co si mys­lí ona, a cítím to, co ona. Nic z toho ovšem nedá­vá smy­sl. Všechno je zamo­ta­ný a neu­spo­řá­da­ný.

Podaří se Grey zjis­tit, kde Elora je a co se tu osud­nou noc doo­prav­dy sta­lo? A s jakou tem­nou a doslo­va kru­tou lží si dopo­sud klid­né měs­teč­ko žilo a před čím se jí sna­ži­li celý život ochrá­nit? Krvavá his­to­rie měs­ta oží­vá... a dal­ší lži ho mohou roze­rvat na kusy...

Kniha je skvě­le napsa­ná a vel­mi dob­ře se čte, neboť pro svou „tajem­nou a magic­kou“ atmo­sfé­ru“ své čte­ná­ře nutí být stá­le ve stře­hu. Napětí se postup­ně stup­ňu­je a v závě­ru kni­hy jste mile pře­kva­pe­ny, jak všech­no krás­ně do sebe zapa­dá.

Celou dějo­vou linii jste na váž­kách, co se Eloře ve sku­teč­nos­ti moh­lo stát, nebo kam moh­la jen tak zmi­zet, ale to vše se nedo­zví­te dřív, než v samot­ném závě­ru kni­hy. 

Moc se mi líbi­lo krů­ček po krůč­ku odha­lo­vat jed­not­li­vé magic­ké schop­nos­ti všech důle­ži­tých postav, ale i jed­not­li­vé indi­cie, drob­ná vodít­ka a hádan­ky, jež nás smě­řu­jí k poma­lé­mu odha­le­ní sku­teč­né, a o to více boles­ti­vé prav­dy. 

Od čte­ní kni­hy jsem se nemoh­la odtrh­nout, a abych řek­la prav­du, tako­vý­hle konec jsem oprav­du neče­ka­la, ale o to víc jsem si tuto kni­hu uži­la. Za mě je to jed­na z top knih YA thrille­rů.

Vypráví se jeden sta­rý pří­běh, pod­le kte­ré­ho prý měly lid­ské bytos­ti původ­ně dvě tvá­ře, 

čty­ři ruce, čty­ři nohy. Avšak  bůh se bál, že ho pře­mo­hou, 

a tak je všech­ny roz­dě­lil na polo­vi­ny. 

Proto máme všich­ni někde ve svě­tě své­ho dvoj­ní­ka. 

Lidi říka­jí, že ve chví­li, kdy ho potká­te, 

se vám začne chvět země pod noha­ma. 

TEMNÉ A KRUTÉ LŽI

Napsala: Ginny Myers Sainová

Přeložil: Jan Kozák

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment v Praze 2023 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

1. vydá­ní

Počet stran. 402

ISBN: 978-80-263-6070-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • Obřad8. března 2023 Obřad Máte-li chuť si přečíst skvělou detektivku, u které se rozhodně nebudete nudit, určitě sáhněte do knihovničky po knize Obřad od autorky Carmen Mola, určitě nezklame Vaše očekávání. Příběh […] Posted in Recenze knih
  • PENZION26. února 2023 PENZION Pokud máte rádi napínavé čtení, tak si určitě nenechte ujít novinku v podobě knihy PENZION od spisovatele Robina Morgana-Bentleyho, jež vydalo nakladatelství DOMINO. Mladý manželský pár […] Posted in Recenze knih
  • Sněhurčina rakev15. ledna 2023 Sněhurčina rakev Kniha "Sněhurčina rakev" od autorů Kerstin Signe Danielsson a Romana Voosena, jež vydala Moravská Bastei MOBA, je velmi spletitý a do posledního detailu promyšlený příběh, jež vás s […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,82374 s | počet dotazů: 267 | paměť: 61005 KB. | 08.06.2023 - 11:49:32