Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Téměř dokonalá tajemství - další verze „prý“ nejvíce remakované italské komedie

Téměř dokonalá tajemství - další verze „prý“ nejvíce remakované italské komedie

Temer

Na spo­leč­né veče­ři se sejde něko­lik párů a po pár sklen­kách se roz­hod­nou, že svo­je tele­fo­ny polo­ží na stůl a všech­ny zprá­vy, vzka­zy i tele­fo­ná­ty budou ten večer sdí­let. Zprávy se pře­čtou nahlas, hovo­ry budou nahlas. Vždyť o nic nejde, bude zába­va. Jenže prá­vě naši chytří a mobil­ní kama­rá­di o nás vědí úpl­ně všech­no, zna­jí naše taj­nos­ti, dru­hé živo­ty, drob­né lži, milen­ky i milen­ce. Nevinná hra se nejdří­ve vyví­jí jako báječ­ná legra­ce, pak ale začnou cho­dit zprá­vy, kte­ré se svý­mi part­ne­ry či přá­te­li radě­ji nesdí­lí­te. Rozjede se série šíle­ných situ­a­cí a tra­pa­sů, něko­mu u sto­lu bude nepří­jem­ně hor­ko a brzo bude hor­ko úpl­ně všem. Odejdou domů part­ner­ské páry, kte­ré při­šly, nebo budou v jiném slo­že­ní nebo budou po veče­ři všich­ni sin­gle?

V roce 2016 se v Itálii obje­vi­la kome­die Naprostí cizin­ci ve kte­rém se sešla ban­da přá­tel a při­šli s nápa­dem, že si dají mobi­ly na stůl a budou sdí­let kaž­dou SMS či tele­fon­ní hovor. V roce 2017 se poté film dočkal rema­keu ve Španělsku. A v roce 2018 poté rema­keu ve Francii, Turecku, Jižní Koreji. A loni krom ver­ze pol­ské vznik­la také ver­ze němec­ká. Nevím jest­li se do pár let nedo­čká­me i ver­ze ame­ric­ké, čes­ké či čín­ské a jak dale­ko k doko­na­los­ti mají původ­ní film a před­cho­zí zpra­co­vá­ní, po němec­ké ver­zi mě to ale nej­spíš zce­la neza­jí­má, pro­to­že si sto­jím nejen za tím, že má ten­to film k doko­na­los­ti hod­ně dale­ko ale také za tím, že abych někdy strá­vil čas u podob­né­ho fil­mu bych potře­bo­val hod­ně sil­nou moti­va­ci. Zvláště pokud ten film pros­tě nemá šan­ci utáh­nout hodi­nu a půl nebo v tomhle pří­pa­dě dvě hodi­ny.

Chápu, že je straš­ně těž­ké utáh­nout celo­ve­čer­ní film, kte­rý se celý ode­hrá­vá více­mé­ně v jed­né míst­nos­ti s pár her­ci. Jenomže to doká­zal tře­ba Sidney Lumet ve výbor­ných Dvanácti rozhně­va­ných mužích nebo loni u nás Jiří Havelka se svý­mi Vlastníky. Bora Dagtekin, reži­sér a scé­náris­ta tri­lo­gie Fakjů pane uči­te­li (z nichž je prv­ní film ješ­tě oukey a neu­rá­že­jí­cí, zby­lé dvě pokra­čo­vá­ní jsou ale nej­zby­teč­něj­ší pokra­čo­vá­ní od dob Bastardů) ale tohle u své­ho zpra­co­vá­ní pros­tě nedo­ká­zal utáh­nout. A to dost mož­ná i proto,že mně osob­ně už při­jde celá základ­ní myš­len­ka děje totál­ně div­ná a zvrh­lá.

Upřímně bych na podob­né přá­tel­ské veče­ři k podob­né hře pros­tě nesvo­lil. A to ne pro­to, že bych se bál, že by o mně kama­rá­di zjis­ti­li něco čeho bych se bál ale spí­še pro­to, že jim může být moje sou­kro­mí pros­tě ukra­de­né. Fakt, že všech 7 pro­ta­go­nis­tů nako­nec ke hře svo­lí a hra­jí tuhle zvrhlou hru oprav­du přes hodi­nu a půl mi tedy při­jde nevě­ro­hod­ný, pro­to­že si pros­tě sto­jím za tím, že za nor­mál­ních okol­nos­tí by ale­spoň jeden člo­věk byl ve finá­le pro­ti tako­vé­mu zvrhlé­mu nápa­du i když je mož­né, že by se samo­se­bou nechal par­tou strh­nout. Celé tohle nakouk­nu­tí do sou­kro­mí ostat­ních jinak při­ve­de nave­nek tako­vé tajem­ství, že se mož­ná odha­lí, že má někdo afér­ku, někdo tají svou sexu­a­li­tu a někdo tře­ba tají, že si dopi­su­je s býva­lým part­ne­rem. Jako soci­ál­ní expe­ri­ment mož­ná zají­ma­vé téma a je pořád mož­né, že ital­ská nebo tře­ba jiho­ko­rej­ská ver­ze doká­že z toho­hle pře­ce jen zají­ma­vé­ho nápa­du něco vykře­sat tak ta němec­ká ne. Německá ver­ze je oba­le­na vti­py, kte­ré asi byli nato­če­ny tak aby byli vtip­né i když jsou vlast­ně smut­né, zdů­raz­ně­ním, že je vět­ši­na žen­ských hrdi­nek femi­nist­ka­mi a sil­ný­mi žena­mi i když jsou vykres­le­ny spí­še sexis­tic­ky a fak­tem, že jakmi­le se pro­va­lí, že je mož­ná někdo gay tak se na něj kama­rá­di začnou kou­kat skrz prs­ty. Je prav­dě­po­dob­né, že v tak houf­ném davu je mož­ná někte­rý z vašich kama­rá­dů homó­fob­ní a může na váš coming out rea­go­vat tro­chu zdě­še­ně, zvláš­tě když vás zdá už od dět­ství. To co ale z téhle pod­zá­plet­ky scé­nář vykře­še je pros­tě fakt zlé, nevtip­ně trap­né a fakt nere­a­lis­tic­ké. Co se týče nere­a­lis­tič­nos­ti postav má tahle kome­die cel­ko­vě vel­ký pro­blém a nej­vět­ší pro­blém, kte­rý s posta­va­mi mám je asi ten, že na kon­ci je vlast­ně neče­ká žád­ný cha­rak­ter­ní vývoj a jsou více­mé­ně stej­ní jako na začát­ku. A navíc ten film nazna­čí, že nevě­ra je pře­ce jen někdy v něja­kém mož­ném vzta­hu ke pro­spě­chu. Možná na tom něco je, když se vám ale tenhle film sna­ží nejdřív tako­vou věc vylou­čit a násled­ně zase obrá­tí tak je něco špat­ně.

Téměř doko­na­lá tajem­ství neza­ujmou kdo­ví­jak ani vizu­ál­ně a i když se her­ci sna­ží tak z toho­hle scé­ná­ře pře­ce jen asi nešlo vykře­sat zase kdo­ví­jak moc. Elyas M´Barek, Woltan Wilke Mohring nebo Florian David Fitz se sna­ží, zby­tek ale kdo­ví­jak neza­ujme a pře­de­vším vykres­le­ní žen­ských hrdi­nek je v tomhle fil­mu oprav­du totál­ně mimo. A femi­nist­ky by při zjiš­tě­ní vza­li už samot­né sepsá­ní scé­ná­ře úto­kem, což je vtip­né, pro­to­že se jed­nu z hlav­ních hrdi­nek sna­ží film vykres­lit jako femi­nist­ku. (dokon­ce pár­krát zazní, že je femi­nist­ka, stej­ně ale jako něko­lik věcí to nikam neve­de.)

Celý to pře­ce jen na svou dél­ku odsý­pá a pár fórů se pove­de, násled­ně jsou ale zase chví­le kdy se film vle­če a má zápla­vu nevtip­ných vti­pů. Postavy postup­ně mění své cha­rak­te­ro­vé posto­je, cho­va­jí se jinak a ve finá­le vám to vlast­ně je už asi jed­no, pro­to­že to vypa­dá jako by to i při sepi­so­vá­ní scé­ná­ře bylo všem jed­no. A když se nevzte­kal scé­náris­ta, nemu­sí se vzte­kat ani divák.

Téměř doko­na­lá tajem­ství mají k doko­na­los­ti oprav­du dale­ko a i když se jed­ná o sne­si­tel­něj­ší film než v pří­pa­dě Fakjů pane uči­te­li 2 a 3, pořád bolí a nefun­gu­je ani jako kome­die ani jako pokus o leh­ké dra­ma. K polo­vi­ně postav se nedá vytvo­řit ani kou­sek leh­kých sym­pa­tií, dru­hou polo­vi­nu bys­te nej­rad­ši zabi­li a celé to je pros­tě už od své­ho počát­ku tak zvrh­lé, že to fakt nefun­gu­je. Pořád tím nechci odsu­zo­vat ten tucet před­cho­zích zpra­co­vá­ní, roz­hod­ně si ale sto­jím za tím, že němec­ká ver­ze fun­gu­je. A i kdy­by u nás točil čes­kou ver­zi Jiří Havelka tak bych se začí­nal bát. Tohle totiž Německo nezvládlo a potvr­zu­je, že co se týče kome­dií má tenhle národ ve fil­mo­vém odvět­ví výraz­ný pro­blém. Ale ztě­les­ně­ní nej­vět­ší­ho fil­mo­vé­ho pek­la to pořád roz­hod­ně není.....

Trailer:

Verdikt: 2 z 5


Foto: Constantin Film DE

  • Fakjů pane učiteli1. října 2021 Fakjů pane učiteli Zeki Müller si odpykává svůj trest ve vězení za loupež a plánuje si svůj další život. Těší se, že si na svobodě vyzvedne peníze, které schovala jeho kamarádka Charlie. Bohužel ta moc […] Posted in Retro filmové recenze
  • Karoline Herfurthová26. srpna 2014 Karoline Herfurthová Karoline Herfurthová se narodila v Berlíně v roce 1984. V 15ti letech byla „objevena“ castingovou agentkou Nessie Nesslauerovou na školním hřišti své školy. Již ve svých prvních […] Posted in Profily osob
  • Elyas M'Barek26. srpna 2014 Elyas M'Barek Elyas M'Barek se narodil v roce 1982 v Mnichově. Své první herecké zkušenosti získával ve školní divadelní společnosti a v komedii Dennise Gansela Holky to chtěj taky (2001). M'Barek […] Posted in Profily osob
  • Ranhojič - 65 %9. května 2014 Ranhojič - 65 % V 11. století se v Anglii stejně jako v celé západní Evropě snažili s nemocemi popasovat bradýři. Trhání zubů, napravování kostí a tajemné lektvary, jejichž účinky byly často velmi […] Posted in Filmové recenze
  • PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA13. prosince 2006 PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Filmové recenze
  • Pohádky Matky přírody3. června 2017 Pohádky Matky přírody Knížka Pohádky Matky přírody je určená pro děti od 6let. Spisovatelka Jaroslava Lainesová není až tak známá, ale tato kniha pro děti se jí velice povedla. Psaní se věnuje od dětství, ale […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE: Karty Symbolon. Nebojte se měňavek!24. února 2020 RECENZE: Karty Symbolon. Nebojte se měňavek! Přirovnala bych tyto karty k měňavkám. Snad žádné jiné nejsou schopny budit tak rozporuplné emoce. Od strachu a patřičných (zcela jistě oprávněných obav), až po sladkou opojnou energii […] Posted in Knihovnička
  • Life is Strange a jeho prequel Before the Storm vyjdou v...20. března 2021 Life is Strange a jeho prequel Before the Storm vyjdou v... Life is Strange a jeho prequel Before the Storm vyjdou v remasterované verzi. Kolekce nabídne vylepšenou grafiku a přepracované animace. Life is Strange: Remastered Collection vyjde na […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Pokud nemáš hlad, nech žit. Zákon přírody25. září 2016 Pokud nemáš hlad, nech žit. Zákon přírody Květina - živí plod země. Proč lidé trhají květiny? Odpověď by byla : protože jsou krásné, a líbí se ženám. Já se však ptám... ,,ženy, se rády dívají, na pomalou smrt?" Co je na tom, tak […] Posted in Články
  • Bídníci (2012) - 80 %21. prosince 2012 Bídníci (2012) - 80 % Recenze na nový muzikál Les Misérables je na světě. Jaké je novodobé zpracování románu od Viktora Huga v podání oscarového tvůrce Královi řeči Toma Hoppera, který projekt režíroval s […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51642 s | počet dotazů: 217 | paměť: 54308 KB. | 26.01.2022 - 05:24:53