Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Telefonní budka (Phone Booth)

Telefonní budka (Phone Booth)

n200804240957 Colin
n200804240957 Colin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

n200804240957_ColinKdyby kaž­dé­ho z nás měl na muš­ce odstře­lo­vač, asi bychom všich­ni říka­li jenom prav­du. Svět by se změ­nil a dost mož­ná k lep­ší­mu. Vzniká ovšem otáz­ka, kdo a pod­le čeho bude vybí­rat odstře­lo­va­če a kdo je pak bude mít na muš­ce? A nako­nec, koho zvo­lit tím nej­vyš­ším odstře­lo­va­čem, kte­ré­ho už nebu­de pozo­ro­vat žád­ný jiný?

Schumacherovou „oso­bou v zamě­řo­va­či“ se stá­vá Stu Shepard, člo­věk v mali­no­vé koši­li a ital­ském oble­ku. Mladý, sym­pa­tic­ký, neu­stá­le pra­cov­ně vytí­že­ný, věč­ně cosi zaři­zu­jí­cí, s dob­rý­mi sty­ky, kte­rý dělá las­ka­vos­ti jiným, potom oče­ká­vá, že mu budou tyto las­ka­vos­ti oplá­cet a pou­ču­jí­cí ješ­tě mlad­ší­ho asi­s­ten­ta o tom, jak to v živo­tě a prá­ci cho­dí. Kdo je to? Kde pra­cu­je? Je to agent celebrit, novi­nář, pod­ni­ka­tel? Asi ten agent.

 

n200804240958_DoubleCo o něm ješ­tě víme? Téměř nic. O spo­leč­nos­ti si mys­lí svo­je. Ví, co lidé chtě­jí sly­šet, ví, jak má mlu­vit, jaký dojem se vypla­tí udě­lat, jak zapů­so­bit na kon­krét­ní typy. Možná spo­leč­nos­tí pohr­dá? Možná, ale urči­tě nejde o žád­né­ho Lermontovského Hrdinu naší doby. Vyznává prag­ma­tic­kou filo­so­fii – žiji a chci ze živo­ta mít co nej­víc.

 

Je zají­ma­vé, že pro vlast­ní pří­běh nema­jí dal­ší infor­ma­ce o hrdi­no­vi pod­stat­něj­ší význam. Stačí nám vědět, že je man­žel­ce nevěr­ný s dív­kou jmé­nem Pamela, kte­rá při­je­la do New Yorku a chce si tu vybu­do­vat kari­é­ru. Aby však na divá­ka nepů­so­bi­la jako šti­ka, kte­rá ví, do čeho jde, uvi­dí­me v roli Pamely býva­lou tee­nage­rov­skou hvězdu seri­á­lu Dawsonův svět Katie Holmes. Nutno uznat, že už svým zje­vem půso­bí jako hod­ná dív­ka a jako tako­vou naiv­ní mla­dou sleč­nu, jež nale­tě­la pla­ným sli­bům pro­tře­lé­ho Sheparda, ji máme vidět také my.

 

No a? No a jed­no­ho rána Stu vstou­pí do tele­fon­ní bud­ky, aby zavo­lal Pamele a domlu­vil si dal­ší schůzku. Proč zrov­na tele­fon­ní bud­ka, když má mobil­ní tele­fon? Jednoduché. Jednak je bud­ka neo­sob­ní a ano­nym­ní, no a pak neris­ku­je, že man­žel­ka náho­dou odha­lí jejích komu­ni­ka­ci z nevhod­ně poho­ze­né­ho mobi­lu. Sundá si snub­ní prstýnek (zají­ma­vý feno­mén, kte­rý je k vidě­ní v mno­ha fil­mech – ule­vu­je snad viník svě­do­mí?) a … A s pře­kva­pe­ním zjis­tí, že tele­fon začal vyzvá­nět.

 

* Odsud ply­ne ponaučení.Uslyšíte-li v tele­fon­ní bud­ce vyzvá­nět tele­fon, zvaž­te, zda sku­teč­ně chce­te zved­nout slu­chát­ko a uvě­dom­te si, do čeho může­te spad­nout.

 

Stu slu­chát­ko zved­ne. Na dru­hém kon­ci usly­ší same­to­vý hlas Kiefera Sutherlanda, kte­rý mu ozná­mí, že ho má v zamě­řo­va­či odstře­lo­va­cí puš­ky a neza­vá­há stisk­nout kohou­tek, pokud zavě­sí. A zase viz. * v pře­de­šlém odstav­ci. Zbytek fil­mu se ode­hra­je sku­teč­ně v tele­fon­ní bud­ce (přes hodi­nu!). Aby se na tohle dalo dívat, je nut­ný vel­ký talent.

 

n200804240958_ForestSchumacher je hrdým maji­te­lem vel­ké dáv­ky talen­tu, avšak ne přes­ně tako­vé­ho, jaký by se v daném pří­pa­dě vyža­do­val. Ne, film nelze nazvat nena­pí­na­vým či snad roz­ta­ha­ným, her­ce nepře­svěd­či­vý­mi, to vůbec ne. Jenomže během sle­do­vá­ní ve vás pře­ce jenom zako­ře­ní pocit, že by se to dalo zvlád­nout lépe. Ale ponech­me úva­hy „co by kdy­by“, stra­nou!

 

Téma roz­pitvá­ní lid­ské psy­cho­lo­gie, jed­ná­ní, nazí­rá­ní na svět, hod­no­ty jed­not­liv­ce, věci, jež neu­ka­zu­je­me nave­nek, ani si to čas­to nepři­zná­me sami před sebou – tohle všech­no je nesmír­ně zají­ma­vé a divác­ky vděč­né, jeli­kož se v tom vidí­me my sami.

 

n200804240958_KatieBude vás zají­mat, jak si s tím pora­dí poli­cie, kolik toho na sebe pro­zra­dí Stu a jak dlou­ho mu to bude trvat. Uvidíte tichou hys­te­rii a zou­fal­ství člo­vě­ka, jemuž se hrou­tí život. Bude vás zají­mat, proč to odstře­lo­vač vůbec dělá, jaké je jeho vysvět­le­ní. Jde o cvo­ka, co si mys­lí, že má prá­vo cpát se jiným do živo­tů? Má na to sku­teč­ně prá­vo? A hlav­ně je tu zají­ma­vá otáz­ka čis­tě lid­ských hod­not. Ano, odstře­lo­vač není žád­ný hrdi­na (toť můj názor – nikdo nemá prá­vo sba­lit si saky paky a jít „napra­vo­vat“ živo­ty jiných, ať se sta­rá o vlast­ní exis­ten­ci), ale na dru­hou stra­nu Stu také není žád­ný sluš­ný „pán od ved­le“, tak­že není až tak nut­né ho lito­vat. Co obě pod­vá­dě­né ženy?

 

Dívat se na nápra­vu kři­vá­ka, je zají­ma­vé. Jenomže když kři­vá­ka hra­je Colin Farrell, není to zkrát­ka ono, pros­tě nevy­pa­dá dost kři­vě. A mož­ná, že ani nemá vypa­dat? Třeba je to schvál­ně. Schválně nám při­po­mí­ná něco z nás. Ne pří­liš hez­cí, ale vůbec ne ošk­li­ví, ne géni­o­vé, ale pořád dost inte­li­gent­ní, vyzná­va­jí­cí „dobré/správné“ hod­no­ty, ale čas­to i hře­ší­cí, věří­cí v něco lep­ší­ho, ale záro­veň rea­lis­té a mate­ri­a­lis­té, cit­li­ví i suroví…lidé jako jste vy, Vy a VY!

 

Ale dost už. Podívejte se na film sami a nezdr­žuj­te se mými polo­úva­ha­mi a komen­tá­ři. Pokud se vám film zalí­bí, vyvo­lá otáz­ky a vaše vlast­ní úva­hy, dob­ře. Jestliže si k vám ces­tu nena­jde, nic se nedě­je, nejde o vel­kou ztrá­tu času (trvá jen 81 min.).

Název: Telefonní bud­ka (Phone Booth)

Režie: Joel Schumacher

Žánr: Thriller / Drama

Země: USA

Rok: 2002

Délka: 81 min


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Třináct životů8. srpna 2022 Třináct životů Další velká pecka od Rona Howarda ( Rivalové, v Srdci Moře, Han Solo). Ron Howard si vybral velmi silný námět, který si bez debat zasloužil být natočen. Týden zpátky jsem si chtěl pustit […] Posted in Filmové recenze
  • Ghost Dog - Cesta samuraje11. července 2022 Ghost Dog - Cesta samuraje Ghost Dog (Forest Whitaker) je nájemný vrah řídící se kodexem japonských samurajů. Svůj ledový klid ztratí v okamžiku, kdy mu mafiáni jako varování zahubí jeho milované holuby. A to nelze […] Posted in Retro filmové recenze
  • Životní trefa – na koš přímo od srdce10. července 2022 Životní trefa – na koš přímo od srdce Adama Sandlera nejspíš znáte jako komika z prostoduchých a často až otravných komedií. Podobně ho vnímá i Filmfanatic, jenže poslední dobou si značně poupravuje názor. Sandler totiž stále […] Posted in Filmové recenze
  • The Contractor: Akce v Berlíně povyšuje thriller s Chrisem Pinem22. května 2022 The Contractor: Akce v Berlíně povyšuje thriller s Chrisem Pinem Bývalý seržant amerických speciálních jednotek se nechá naverbovat do pochybného černého žoldáckého komanda v Berlíně ve filmu The Contractor, dobře natočeném, ale neuspokojivě […] Posted in Filmové recenze
  • The Batman - Recenze - 55%1. května 2022 The Batman - Recenze - 55% Ještě, že jsem měl od nového Batmana tak nízké očekávání. Jsem totiž asi jediný poměrně nespokojený divák široko daleko. Proč? To se dozvíte v následujících řádcích, kde se zároveň pokusím […] Posted in Filmové recenze, Komiks
  • Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %30. března 2022 Příchozí nutí k zamyšlení - 65 % Lidé jsou zvláštní tvorové. Dokážou se vyjadřovat v mnoha jazycích, a přesto jim může chybět porozumění. Bylo by možné se s mimozemšťany domluvit? Jsou komunikační dovednosti přenosné a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Další seriál DC bude z léčebny Arkham9. března 2022 Další seriál DC bude z léčebny Arkham Režisér posledního Batmana Matt Reeves potvrdil, že seriál, který se měl točit kolem policejního oddělení v Gotham City, měl se odehrávat rok před novými událostmi Batmana a v hlavní roli […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • The Batman: Robert Pattinson je temným Temným rytířem v gothamském neo-noiru3. března 2022 The Batman: Robert Pattinson je temným Temným rytířem v gothamském neo-noiru Rozzlobený mladý Batman pátrá po sériovém vrahovi, který za sebou zanechává lákavé hádanky, ve filmu The Batman, drsné a přízemní adaptaci komiksů DC, která jde ve stopách Jokera Todda […] Posted in Filmové recenze
  • The Batman – Recenze – 90 %2. března 2022 The Batman – Recenze – 90 % Novou verzi komiksového filmu o netopýřím muži s Robertem Pattinsonem v hlavní roli a s názvem The Batman natočil a spolu se scenáristou Peterem Craigem i napsal režisér Matt Reeves, který […] Posted in Filmové recenze
  • The Batman - 90 %28. února 2022 The Batman - 90 % Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům, zavedly Bruce Waynea (Robert Pattinson) hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorumpovanou sítí městských úředníků a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,80513 s | počet dotazů: 252 | paměť: 58192 KB. | 10.08.2022 - 12:11:38