Telefonní budka (Phone Booth)

n200804240957 Colin

n200804240957_ColinKdyby kaž­dé­ho z nás měl na muš­ce odstře­lo­vač, asi bychom všich­ni říka­li jenom prav­du. Svět by se změ­nil a dost mož­ná k lep­ší­mu. Vzniká ovšem otáz­ka, kdo a pod­le čeho bude vybí­rat odstře­lo­va­če a kdo je pak bude mít na muš­ce? A nako­nec, koho zvo­lit tím nej­vyš­ším odstře­lo­va­čem, kte­ré­ho už nebu­de pozo­ro­vat žád­ný jiný?

Schumacherovou „oso­bou v zamě­řo­va­či“ se stá­vá Stu Shepard, člo­věk v mali­no­vé koši­li a ital­ském oble­ku. Mladý, sym­pa­tic­ký, neu­stá­le pra­cov­ně vytí­že­ný, věč­ně cosi zaři­zu­jí­cí, s dob­rý­mi sty­ky, kte­rý dělá las­ka­vos­ti jiným, potom oče­ká­vá, že mu budou tyto las­ka­vos­ti oplá­cet a pou­ču­jí­cí ješ­tě mlad­ší­ho asi­s­ten­ta o tom, jak to v živo­tě a prá­ci cho­dí. Kdo je to? Kde pra­cu­je? Je to agent celebrit, novi­nář, pod­ni­ka­tel? Asi ten agent.

 

n200804240958_DoubleCo o něm ješ­tě víme? Téměř nic. O spo­leč­nos­ti si mys­lí svo­je. Ví, co lidé chtě­jí sly­šet, ví, jak má mlu­vit, jaký dojem se vypla­tí udě­lat, jak zapů­so­bit na kon­krét­ní typy. Možná spo­leč­nos­tí pohr­dá? Možná, ale urči­tě nejde o žád­né­ho Lermontovského Hrdinu naší doby. Vyznává prag­ma­tic­kou filo­so­fii – žiji a chci ze živo­ta mít co nej­víc.

 

Je zají­ma­vé, že pro vlast­ní pří­běh nema­jí dal­ší infor­ma­ce o hrdi­no­vi pod­stat­něj­ší význam. Stačí nám vědět, že je man­žel­ce nevěr­ný s dív­kou jmé­nem Pamela, kte­rá při­je­la do New Yorku a chce si tu vybu­do­vat kari­é­ru. Aby však na divá­ka nepů­so­bi­la jako šti­ka, kte­rá ví, do čeho jde, uvi­dí­me v roli Pamely býva­lou tee­nage­rov­skou hvězdu seri­á­lu Dawsonův svět Katie Holmes. Nutno uznat, že už svým zje­vem půso­bí jako hod­ná dív­ka a jako tako­vou naiv­ní mla­dou sleč­nu, jež nale­tě­la pla­ným sli­bům pro­tře­lé­ho Sheparda, ji máme vidět také my.

Více na Kritiky.cz
Čarodějův učeň Kreslená hororová pohádka podle knihy Krabat. Poprvé jsem ji viděl někdy v dětství a už ten...
Recenze Hranaři - 40 %. Nový film režiséra Tomáše Zelenky je dle tvůrců thriller o korupci a politice. Já bych film ...
JAKÉ NÁUŠNICE JSOU TRENDY „Svět, ve kterém zazáříte.“ – Motto nizozemské šperkařské značky Cluse Aktuální...
#1986: Skalpy 10: Konec cesty - 90 % Skalpy 10: Konec cesty (Scalped: Trail's End)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce...
Česnekový sirup je 10x silnější než penicilin a poradí si s rakovinou a jinými chorobami Vyrobte si nový domácí sirup z česneku, který vám pomůže ve vašem zdraví. Je neuvěřite...

 

No a? No a jed­no­ho rána Stu vstou­pí do tele­fon­ní bud­ky, aby zavo­lal Pamele a domlu­vil si dal­ší schůzku. Proč zrov­na tele­fon­ní bud­ka, když má mobil­ní tele­fon? Jednoduché. Jednak je bud­ka neo­sob­ní a ano­nym­ní, no a pak neris­ku­je, že man­žel­ka náho­dou odha­lí jejích komu­ni­ka­ci z nevhod­ně poho­ze­né­ho mobi­lu. Sundá si snub­ní prstýnek (zají­ma­vý feno­mén, kte­rý je k vidě­ní v mno­ha fil­mech – ule­vu­je snad viník svě­do­mí?) a … A s pře­kva­pe­ním zjis­tí, že tele­fon začal vyzvá­nět.

 

* Odsud ply­ne ponaučení.Uslyšíte-li v tele­fon­ní bud­ce vyzvá­nět tele­fon, zvaž­te, zda sku­teč­ně chce­te zved­nout slu­chát­ko a uvě­dom­te si, do čeho může­te spad­nout.

 

Stu slu­chát­ko zved­ne. Na dru­hém kon­ci usly­ší same­to­vý hlas Kiefera Sutherlanda, kte­rý mu ozná­mí, že ho má v zamě­řo­va­či odstře­lo­va­cí puš­ky a neza­vá­há stisk­nout kohou­tek, pokud zavě­sí. A zase viz. * v pře­de­šlém odstav­ci. Zbytek fil­mu se ode­hra­je sku­teč­ně v tele­fon­ní bud­ce (přes hodi­nu!). Aby se na tohle dalo dívat, je nut­ný vel­ký talent.

Více na Kritiky.cz
Stále spolu (2014) Rodina Mlčochova není rozhodně běžnou českou rodinkou. Stačí se jen podívat na počet její...
České dějiny mají své hrdiny Pro čtenáře od osmi let je určená publikace Pavly Šmikmátorové České dějiny mají své hr...
Terapie III – EPIZODA 15: Středa 17:00, Jarda ...
Piráti Karibiku - PC HRA Piráti Karibiku je akční pirátské RPG. V roli kapitána Nathaniela Hawka přijíždíte do měs...
Křižovatka smrti 2 - Jackie Chan a Chris Tucker se vrací…větší sranda, víc akce  Inspektor Lee a detektiv James Carter si v hongkongu užívají vysněnou dovolenou. Idylku náhle p...

 

n200804240958_ForestSchumacher je hrdým maji­te­lem vel­ké dáv­ky talen­tu, avšak ne přes­ně tako­vé­ho, jaký by se v daném pří­pa­dě vyža­do­val. Ne, film nelze nazvat nena­pí­na­vým či snad roz­ta­ha­ným, her­ce nepře­svěd­či­vý­mi, to vůbec ne. Jenomže během sle­do­vá­ní ve vás pře­ce jenom zako­ře­ní pocit, že by se to dalo zvlád­nout lépe. Ale ponech­me úva­hy „co by kdy­by“, stra­nou!

 

Téma roz­pitvá­ní lid­ské psy­cho­lo­gie, jed­ná­ní, nazí­rá­ní na svět, hod­no­ty jed­not­liv­ce, věci, jež neu­ka­zu­je­me nave­nek, ani si to čas­to nepři­zná­me sami před sebou – tohle všech­no je nesmír­ně zají­ma­vé a divác­ky vděč­né, jeli­kož se v tom vidí­me my sami.

 

n200804240958_KatieBude vás zají­mat, jak si s tím pora­dí poli­cie, kolik toho na sebe pro­zra­dí Stu a jak dlou­ho mu to bude trvat. Uvidíte tichou hys­te­rii a zou­fal­ství člo­vě­ka, jemuž se hrou­tí život. Bude vás zají­mat, proč to odstře­lo­vač vůbec dělá, jaké je jeho vysvět­le­ní. Jde o cvo­ka, co si mys­lí, že má prá­vo cpát se jiným do živo­tů? Má na to sku­teč­ně prá­vo? A hlav­ně je tu zají­ma­vá otáz­ka čis­tě lid­ských hod­not. Ano, odstře­lo­vač není žád­ný hrdi­na (toť můj názor – nikdo nemá prá­vo sba­lit si saky paky a jít „napra­vo­vat“ živo­ty jiných, ať se sta­rá o vlast­ní exis­ten­ci), ale na dru­hou stra­nu Stu také není žád­ný sluš­ný „pán od ved­le“, tak­že není až tak nut­né ho lito­vat. Co obě pod­vá­dě­né ženy?

Více na Kritiky.cz
Hra o trůny - 7. sezóna První teaser sedmé sezóny! Premiéra 16. 7. 2017!...
Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % Tak se nám vrátil svět Harry Pottera do kin. Slavný to spisovatel Mlok Scamander se svým kufrem...
Michal Černý: Trénink mozku pro 2. stupeň ZŠ Rádi byste svým dětem usnadnili učení a pomohli jim k pochopení problémů a vztahů mezi sou...
Tomáš Měcháček: Zemana jsem se naučil imitovat za minutu Tomáše Měcháčka znáte jak z jeviště, tak i televizních obrazovek. V současnosti si můž...
Zvířátka doma Malé děti nejvíce nadchnou knížky o zvířatech. A hlavně těch, které dobře znají – ať ...

 

Dívat se na nápra­vu kři­vá­ka, je zají­ma­vé. Jenomže když kři­vá­ka hra­je Colin Farrell, není to zkrát­ka ono, pros­tě nevy­pa­dá dost kři­vě. A mož­ná, že ani nemá vypa­dat? Třeba je to schvál­ně. Schválně nám při­po­mí­ná něco z nás. Ne pří­liš hez­cí, ale vůbec ne ošk­li­ví, ne géni­o­vé, ale pořád dost inte­li­gent­ní, vyzná­va­jí­cí „dobré/správné“ hod­no­ty, ale čas­to i hře­ší­cí, věří­cí v něco lep­ší­ho, ale záro­veň rea­lis­té a mate­ri­a­lis­té, cit­li­ví i suroví…lidé jako jste vy, Vy a VY!

 

Ale dost už. Podívejte se na film sami a nezdr­žuj­te se mými polo­úva­ha­mi a komen­tá­ři. Pokud se vám film zalí­bí, vyvo­lá otáz­ky a vaše vlast­ní úva­hy, dob­ře. Jestliže si k vám ces­tu nena­jde, nic se nedě­je, nejde o vel­kou ztrá­tu času (trvá jen 81 min.).

Název: Telefonní bud­ka (Phone Booth)

Režie: Joel Schumacher

Žánr: Thriller / Drama

Země: USA

Rok: 2002

Délka: 81 min


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: