Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele

test

„Nároky na peda­go­gic­kou pro­fe­si stá­le vzrůs­ta­jí, zvy­šu­je se počet žáků a stu­den­tů se spe­ci­fic­ký­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi, stou­pá peda­go­gic­ká odbor­nost řady rodi­čů a jejich zájem o spo­lu­prá­ci se ško­lou. Na dru­hé stra­ně se však uči­te­lé setká­va­jí i s výraz­ným nezá­jmem někte­rých zákon­ných zástup­ců žáků o škol­ní vzdě­lá­vá­ní jejich dětí. Stresové fak­to­ry, kte­ré na osob­nost uči­te­le půso­bí ze všech stran, vedou u peda­go­gů nejen k čas­té­mu poško­ze­ní jejich zdra­ví, nárůstu psy­cho­so­ma­tic­kých obtí­ží, ale zejmé­na ke stá­le čas­těj­ší­mu výsky­tu syn­dro­mu vyho­ře­ní.“

Právě na uve­de­ný feno­mén moder­ní doby se sna­ží rea­go­vat pub­li­ka­ce Markéty Švamberk Šauerové Techniky osob­nost­ní­ho roz­vo­je a dušev­ní hygi­e­ny uči­te­le.
Po pub­li­ka­ci s názvem Jak pře­žít svou vlast­ní puber­tu s uči­te­li a rodi­či, urče­né pro dospí­va­jí­cí a vyda­né v Gradě před dvě­ma lety při­chá­zí autor­ka s kni­hou, zací­le­nou na peda­go­gy. Psycholožka Švamberk Schauerová nabí­zí uči­te­lům teo­re­tic­ká výcho­dis­ka pro poro­zu­mě­ní vzni­ku a vývo­ji dané­ho jevu. „Předkládá tech­ni­ky účin­né pre­ven­ce, jimiž mohou uči­te­lé pečo­vat o vlast­ní dušev­ní zdra­ví a před­chá­zet vzni­ku syn­dro­mu vyho­ře­ní (pří­pad­ně redu­ko­vat jeho dopa­dy v situ­a­ci, kdy k pro­je­vům vyho­ře­ní již došlo).“
Po před­mluvě autor­ky, v níž vysvět­lu­je vlast­ní moti­va­ci k sepsá­ní kni­hy a úvo­du při­chá­zí na řadu šest kapi­tol.
Ta prv­ní se týká dušev­ní­ho zdra­ví a zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu. „Kázání“ o slož­kách zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu může čte­ná­ře odra­zo­vat, stej­ně jako pouč­ky o rizi­ko­vých fak­to­rech ovliv­ňu­jí­cích zdra­vý život­ní styl. Jenže je to tak – vět­ši­na z nás své­mu tělu ško­dí vědo­mě, a tak neško­dí si zákla­dy zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu zopa­ko­vat.
Druhá kapi­to­la pojed­ná­vá o stre­su a jeho vli­vu na dušev­ní zdra­ví.  Autorka se v ní věnu­je také pří­či­nám stre­su u peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků a trou­fám si říci, že ale­spoň v jed­né z pod­ka­pi­tol se tak říka­jíc „najde“ snad kaž­dý peda­gog.
Na syn­drom vyho­ře­ní a jeho vliv na dušev­ní zdra­ví uči­te­lů je zamě­ře­ná tře­tí kapi­to­la, a to jak na jeho pří­či­ny a pří­zna­ky, tak na pre­ven­ci, dia­gnos­ti­ku a auto­di­a­gnos­ti­ku.
Čtvrtá kapi­to­la ve mně vzbu­zo­va­la úsměv – týká se dušev­ní hygi­e­ny a autor­ka v ní až pro­pa­gu­je wel­ness pro­gra­my pro uči­te­le. To je skvě­lá myš­len­ka, ale nedo­ta­že­ná do kon­ce, pro­to­že pla­ty ve škol­ství stá­le ješ­tě neu­mož­ňu­jí peda­go­gům absol­vo­vá­ní tako­vých wel­ness pro­gra­mů něko­li­krát roč­ně.
Snad nej­dů­le­ži­těj­ší kapi­to­lou kni­hy je pátá kapi­to­la nazva­ná Techniky osob­nost­ní­ho roz­vo­je jako sou­část pre­ven­ce dušev­ní­ho zdra­ví a pre­ven­ce vzni­ku syn­dro­mu vyho­ře­ní. Nabádá k bilan­co­vá­ní, změ­ně nega­tiv­ní­ho myš­le­ní v pozi­tiv­ní, uvě­do­mě­ní si vlast­ních úspě­chů, k sebe­po­zná­ní a k nácvi­ku sebe­při­je­tí.
Poslední kapi­to­lou je pojed­ná­ní o roz­ví­je­ní pro­fes­ních kom­pe­ten­cí jako pro­střed­ku pod­po­ry dušev­ní­ho zdra­ví a pre­ven­ce syn­dro­mu vyho­ře­ní. Autorka sezna­mu­je s mož­nost­mi celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­ní, kazu­is­tic­ký­mi semi­ná­ři, pomo­cí škol­ní­ho psy­cho­lo­ga ale i s kou­čin­kem nebo men­to­rin­gem.
Po kapi­to­lách závěr a shr­nu­tí násle­du­jí pří­lo­hy. Díky někte­rým z nich si uči­te­lé mohou ově­řit, jak na tom se svým dušev­ním zdra­vím jsou. Najdete zde pra­cov­ní list „pro­fil osob­nos­ti“, ori­en­tač­ní dotaz­ník, ale i dopo­ru­čo­va­ná balanč­ní cvi­če­ní nebo zázna­mo­vé lis­ty k auto­kou­čin­ku.
Osobně mě kni­ha zkla­ma­la, neob­sa­ho­va­la takřka žád­nou kazu­is­ti­ku a někte­ré defi­ni­ce poj­mů byly pří­liš obec­né, nic neří­ka­jí­cí a jako­by „na vodě“.
Za její pří­nos poklá­dám hlav­ně pří­lo­hy a také seznam lite­ra­tu­ry.

Techniky osob­nost­ní­ho roz­vo­je a dušev­ní hygi­e­ny uči­te­le
Autor: Markéta Švamberk Šauerová
Žánr: nauč­ná lite­ra­tu­ra
Rok vydá­ní: 2018
Nakladatelství: Grada Publishing a.s.
Počet stran: 276
Hodnocení: 70 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Grada.cz.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Tvoříme hry pro děti a s dětmi - 20 zábavných her pro děti a rodiče13. května 2019 Tvoříme hry pro děti a s dětmi - 20 zábavných her pro děti a rodiče Děti mají nejraději hry a vyrábění. Tyto činnosti spojuje kniha Nadii Michotové, která může být inspirací nejen pro rodiče dětí od 3 do asi 10 let, ale také pro pedagogy ve školkách, […]
  • Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké19. srpna 2018 Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké Tato publikace se skládá ze 4 herních plánků k upevnění hlásek L, CSZ,ČŠŽ,R a Ř. Ke hře budete potřebovat barevné figurky a kostku na házení. Hra je určena pro 2 – 4 hráče. Najdete zde […]
  • Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody22. srpna 2018 Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení. Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. […]
  • Předškolní pedagogika - publikace pro rodiče, pedagogy i studenty2. dubna 2019 Předškolní pedagogika - publikace pro rodiče, pedagogy i studenty Volba mateřské školy pro své dítě je důležitý krok v životě každého rodiče. Chtějí pro své dítě to nejlepší. Jak se orientovat v nepřeberném množství mateřských škol a jejich programech? […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […]
  • Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele – aneb jak nevyhořet8. ledna 2019 Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele – aneb jak nevyhořet Syndrom vyhoření je závažný stav a nevyhýbá se ani pedagogům. Na základě svých výzkumů autorka doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová radí pedagogům i vychovatelům, jak pečovat o svoje […]