Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele – aneb jak nevyhořet

Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele – aneb jak nevyhořet

techniky osobnostniho rozvoje
techniky osobnostniho rozvoje

Syndrom vyho­ře­ní je závaž­ný stav a nevy­hý­bá se ani peda­go­gům. Na zákla­dě svých výzku­mů autor­ka doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová radí peda­go­gům i vycho­va­te­lům, jak pečo­vat o svo­je zdra­ví a jak rela­xo­vat. 

V kni­ze nalez­ne­te infor­ma­ce o zdra­ví, zdra­vém život­ním sty­lu, stre­su a jeho vli­vu na dušev­ní zdra­ví uči­te­lů, syn­dro­mu vyho­ře­ní, jeho pro­je­vy, dušev­ní hygi­e­ně, její tech­ni­ky a tech­ni­ky osob­nost­ní­ho roz­vo­je.

Publikace se sna­ží nabíd­nout peda­go­gům účin­né nástro­je k udr­že­ní jejich dušev­ní­ho zdra­ví a pre­ven­ci vzni­ku syn­dro­mu vyho­ře­ní. Najdete zde tech­ni­ky osob­nost­ní­ho roz­vo­je jako např. tech­ni­ka kou­čin­ku, rela­xač­ní tech­ni­ky, dále tech­ni­ky vedou­cí k roz­vo­ji zdra­vé sebe­re­flexe, sebe­po­zná­ní a meto­dy při­spí­va­jí­cí ke změ­nám v soci­ál­ních inter­ak­cích, i to jak roz­ví­jet pro­fes­ní kom­pe­ten­ce.

Na kon­ci kni­hy jsou pří­lo­hy, v nichž čte­ná­ři nalez­nou zázna­mo­vé lis­ty k sebe­kou­čo­vá­ní, tabul­ky stre­so­vých život­ních udá­los­tí, ukáz­ky tes­tů k auto­di­a­gnos­ti­ce syn­dro­mu vyho­ře­ní, popi­sy rela­xač­ních čin­nos­tí, ukáz­ky cvi­če­ní, auto­gen­ní tré­nink, sva­lo­vé rela­xa­ce.

Tato pří­ruč­ka se mě moc líbi­la. Byla pro mě vel­kým pří­no­sem při zpra­co­vá­ní závě­reč­né prá­ce pro dal­ší sebe­vzdě­lá­vá­ní. Myslím si, že dušev­ní zdra­ví je nesmír­ně důle­ži­té nejen v uči­tel­ské pro­fe­si, ale i jin­de. Je tře­ba mezi kole­gy efek­tiv­ně komu­ni­ko­vat, navzá­jem sdí­let sta­ros­ti i rados­ti všed­ní­ho dne, umět se rado­vat z malič­kos­tí, těšit se kaž­dý den na něco, držet při sobě a brát život jaký je i s jeho těž­kost­mi, umět odpo­čí­vat, rela­xo­vat, pěs­to­vat své koníč­ky a neza­po­mí­nat na sebe. Tato pří­ruč­ka by měla pat­řit do kni­hov­nič­ky kaž­dé­ho uči­te­le.


  • Autor: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
  • Ilustrace: Patricie Koubská
  • Žánr: pří­ruč­ka pro peda­go­gy
  • Vydáno: 2018 , Grada, Praha
  • Počet stran: 280

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-0470-3

Markéta Švamberk Šauerová

Vystudovala obor pedagogika-psychologie a jed­no­o­bo­ro­vá psy­cho­lo­gie na FF UK Praha. V rám­ci pro­fes­ní­ho roz­vo­je absol­vo­va­la řadu kur­zů zamě­ře­né na arte­te­ra­pe­u­tic­ké a muzi­ko­te­ra­pe­u­tic­ké tech­ni­ky. Při stu­diu v zahra­ni­čí na Freie Universität Berlin se hlou­bě­ji věno­va­la oblas­ti roz­vo­je komu­ni­kač­ních doved­nos­tí. Od roku 2006 půso­bí na VŠTVS PALESTRA, kde se zabý­vá pro­ble­ma­ti­kou pedagogicko-psychologické dia­gnos­ti­ky u vybra­ných sku­pin kli­en­tů a mož­nost­mi inter­ven­ce – pro­ble­ma­ti­ka vol­by vhod­ných akti­vit u dětí s ADHD, vol­by pohy­bo­vých akti­vit u dětí s ADHD s ohle­dem na dodr­žo­vá­ní didak­tic­kých zásad, moti­va­ce ke vzdě­lá­vá­ní, pod­po­ra komu­ni­ka­ce v rodin­né výcho­vě apod. Rovněž se zabý­vá tvor­bou vol­no­ča­so­vých akti­vit pro vybra­né cílo­vé sku­pi­ny.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,06228 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56600 KB. | 27.06.2022 - 23:40:24