Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Team America: Světovej policajt - recenze

Team America: Světovej policajt - recenze

Zemanta Related Posts Thumbnail
Zemanta Related Posts Thumbnail

Hned na začát­ku se vás zeptám na jed­nu důle­ži­tou otáz­ku. Znáte South Park? Viděli jste něja­ký díl? Nebo ješ­tě lépe: vidě­li jste South Park: Peklo na zemi? Pokud zní vaše odpo­věď mini­mál­ně dva­krát ANO, je tu vel­ká nadě­je, že bude­te z Team America nad­še­ni. Stvořili ho totiž ti samí lidé a mlu­ví se tam úpl­ně stej­ně spros­tě. A  o to nám pře­ce jde.

V čem se tedy Team America od South Parku liší, nebo­li proč bys­te na to měli vyra­zit? Rozhodně zpra­co­vá­ním. V tomhle fil­mu nena­jde­te žád­né ama­tér­ské kresbič­ky - tvůr­ci se odhod­la­li v dneš­ní době 3D počí­ta­čo­vých fil­mů k něče­mu napros­to neče­ka­né­mu. Do fil­mu „obsa­di­li“ lout­ky. Ano, čte­te správ­ně, jed­ná se napros­to suve­rén­ně o lout­ko­vý film, i když to není vět­ši­nou poznat a z foto­gra­fií to sko­ro vypa­dá jako 3D ani­mák. Tvůrci se totiž na lout­kách oprav­du vyřá­di­li, což je na nich poznat, pro­to­že jejich výra­zy jsou neza­po­me­nu­tel­né. Všechno je totiž tako­vé doko­na­le nedo­ko­na­lé, a to ať už se jed­ná o model Paříže hne­d­le v úvo­du, nebo scé­nu „ano, musím to pro Ameriku udě­lat“, kde se hlav­ní hrdi­na obje­ví snad před vše­mi pomní­ky, co jsou v Americe k vidě­ní.

No ale snad bych vám měl ale­spoň tro­chu při­blí­žit, o co ve fil­mu jde. Gary je herec. Zatraceně dob­rý herec. A tak ho najme orga­ni­za­ce Team America, kte­rá se sta­rá o svě­to­vý mír, na to, aby zahrál tero­ris­tu, a díky tomu vyzvě­děl taj­né infor­ma­ce o chys­ta­ném mega­ú­to­ku, ve kte­rém je namo­čen i sám vel­ký Kim Jong Il…

Co se tedy děje týče: Je to sláta­ni­na. Co bys­te taky čeka­li po South Parku s obřím kli­to­ri­sem a Saddámem jako Satanovým milen­cem. Ale co bylo v South Parku samo­ú­čel­né, má v Teamu America své mís­to, pro­to­že film by se dal také nazvat poli­tic­kou sati­rou. Tvůrci se pus­ti­li do poli­ti­ky a vůbec nic jim není sva­té. Ani dob­rá, ani špat­ná stra­na, ze všech si uta­hu­jí a na všech nachá­ze­jí něco směš­né­ho. Dokonce i na Michaelovi Mooreovi. O tom jsem vám ješ­tě neřekl? Tvůrci si uta­hu­jí z před­ních holly­wo­od­ských hvězd v čele z Alecem Baldwinem. Ovšem nepři­jde­te ani o kupu tra­dič­ních sprostých slov, tak­že slo­víč­ko FUCK se vysky­tu­je ve fil­mu poměr­ně čas­to.
Proto si film vyslou­žil ve Spojených stá­tech tra­dič­ní R. A to jsem vám ješ­tě neřekl o pís­nič­kách, pro­to­že ty tu jsou také bru­tál­ní. Kam se na ně hra­bou ty sou­th­par­kov­ské.

Takže abych to shr­nul. Team America není žád­né díl­ko hod­né Oscarů a jiných pres­tiž­ních oce­ně­ní. Tipuji, že na něj v art kinech nena­ra­zí­te. Ale proč jed­nou nevy­pnout mozek a nejít se podí­vat na kla­sic­kou ame­ric­kou sláta­ni­nu? Nehledě na to, že Amíci paro­du­jí sami sebe - a to se pře­ci zase tak čas­to nestá­vá.

JEDNÍM DECHEM: Nechte mozek doma a jdě­te si uží­vat nej­lep­ší lout­ko­vou akci roku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,44166 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56626 KB. | 28.06.2022 - 21:26:58