Taxi 121 - 50 %

TaxiNahl

Matěj a Lucie jsou pár, kte­rý se zná něko­lik let a kaž­dým dnem si uží­va­jí své man­žel­ské štěs­tí. Oba jsou mla­dí, zdra­ví a plni plá­nů do budouc­nos­ti. Jejich hlav­ním cílem je nyní mít rodi­nu, což se ale bohu­žel zce­la neda­ří. Čas a ner­vo­zi­ta si tak poma­lu vybí­rá svou daň jak u Lucie, kte­rá začí­ná být nešťast­ná, tak i u Matěje, kte­rý se nao­pak upí­ná ke své prá­ci. Dělá totiž taxi­ká­ře, a to jak přes den, tak i v noci. Je to prá­ce jako kaž­dá jiná, má svá pozi­ti­va i nega­ti­va. Člověk se den­ně setká­vá s nový­mi lid­mi, na malou chví­li se stá­vá sou­čás­tí jejich živo­ta, aby v zápě­tí z něho ujel. Matěj si nepři­pouš­tí žád­ná rizi­ka ani nebez­pe­čí. To se ale změ­ní teh­dy, když se obje­ví člo­věk, kte­rý má spa­de­no na taxi­ká­ře, a zabí­jí je. Lucie má strach o man­že­la, ale ten si je jis­tý tím, že jemu se nic nemů­že stát. Ale jak už to bývá, prá­vě na něho jed­no­ho dne dojde.

Taxi01

Scénář k fil­mu napsa­li Dan Pánek a Jana Kůtková a inspi­ra­cí k jeho napsá­ní jim byly sku­teč­né udá­los­ti, kte­ré se sta­ly před pár lety v Praze. Jejich sna­hou ale neby­lo zachy­tit vraž­dy taxi­ká­řů, ale vytvo­ři­li pří­běh mla­dých lidí, na kte­ré má tato sku­teč­nost vel­ký vliv.

Režisérem sním­ku je opět Dan Pánek, pro kte­ré­ho je to prv­ní celo­ve­čer­ní fil­mo­vý sní­mek. Jeho sna­hou bylo nato­čit film, kte­rý bude vychá­zet z reá­lií, ale záro­veň se bude opí­rat o hlav­ní fil­mo­vou tro­ji­ci. Tu tvo­ří Matěj a Lucie, kte­ré dopl­ňu­je nezná­mý muž, kte­rý se pak změ­ní ve vra­ha taxi­ká­řů. Matěje si zahrál Filip Tomsa, pro kte­ré­ho byla rola pří­mo napsa­ná, a ztvár­nil ji vel­mi pře­svěd­či­vě. Jeho man­žel­ku Lucii hra­je Lenka Zahradnická, kte­rá mu je rov­no­cen­nou part­ner­kou a sou­čas­ně uka­zu­je širo­kou plejá­du svých žen­ských póz a nálad. Třetího „par­ťá­ka“, posled­ní­ho kli­en­ta, si zahrál Dušan Sitek. Jeho pře­chod od ne pří­liš milé­ho zákaz­ní­ka k drs­né­mu a nelí­tost­né­mu vra­ho­vi je pozvol­ný, ale v kri­zo­vých oka­mži­cích vel­mi přes­ný a výstiž­ný. Své posta­vě doká­že dát nejen nega­tiv­ní vlast­nos­ti, ale mís­ty se může i zdát, že je k poli­to­vá­ní, a že ho člo­věk vlast­ně úpl­ně chá­pe.

Více na Kritiky.cz
Novinkový mix: Black Adam potvrzen, SpongeBob universe či šílený Nicolas Cage ...
Death, High cost of living Toto není kniha v "klasickém" slova smyslu, neboť se jedná o knihu komiksovou, což však zárov...
Jaroslav Dušek Jeden z nejtalentovanějších herců své generace je doma jak před filmovými kamerami, tak na di...
Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze 23. ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest v Praze skončil a s ním i přehlídka ...
Ghost Rider - Recenze Člověk ve svém životě uzavře spousty smluv, hypotéka, práce, zdravotní pojištění, splát...

Taxi02

Cílem reži­sé­ra bylo nato­čit dra­ma­tic­ký až thrille­ro­vý sní­mek, což se mu z čás­ti poda­ři­lo. Film má prv­ky dra­ma­tu, ale na thriller to úpl­ně nevy­pa­dá. Zatímco v prv­ní čás­ti fil­mu nahlí­ží divák do poklid­né­ho živo­ta man­že­lů, ve dru­hé čás­ti už sle­du­je „boj“ o život obou hlav­ních pro­ta­go­nis­tů.  Škoda jen, že dra­ma­tic­ké scé­ny neby­ly sviž­něj­ší a víc tem­něj­ší. Naopak pozi­tiv­ní je, že se díky taxi­kář­ské pro­fe­si může divák podí­vat do růz­ných čás­tí Prahy a pozná­vat je, stej­ně tak jako růz­no­ro­dou plejá­du taxi­kář­ských kli­en­tů.  Z fil­mu zazní­vá i tro­chu pou­če­ní, např. člo­věk může mít něko­lik tvá­ří, i hod­ný člo­věk má svou tem­nou strán­ku, apod.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty20. srpna 2019 Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty Po dnešní novinářské projekci filmu představil režisér a scénárista  Petr Kolečko dvojici hereček, které se musely vypořádat s příběhem dvojice plážových volejbalistek. Svou přípravu na […]
  • Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 4425. května 2015 Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44 Na tiskové konferenci, která předcházela předpremiérové projekci filmu Dítě 44 v neděli 24.5.2015 v Městské knihovně v Praze, odpovídal spisovatel na otázky zvědavých diváků. Kniha Dítě […]
  • Podívejte se na ukázku nového českého filmu17. prosince 2019 Podívejte se na ukázku nového českého filmu Nový český film Můj příběh vstoupí do kin 9. ledna příštího roku. Zpracovává divácky oblíbené téma lásky a životní výzvy. Ve filmu o tom, jak je důležité najít vnitřní vůli a změnit […]
  • Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup22. září 2018 Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup Lidé musí dělat to, co se od nich vyžaduje a musí říkat a myslet jen to, co je dovoleno a schváleno. V takové společnosti jsou jakékoliv pochybnosti a odlišnosti chování podezřelé a musí […]
  • Underworld: Krvavé války - 50 %7. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - 50 % První příběh smrtonošky Seleny vznikl v roce 2003 a koncem letošního roku se tato zkušená bojovnice z tajemného světa upírů a Lykanů (vlkodlaků) vrací do kin. Po celá staletí se vede […]
  • Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové16. února 2020 Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové V pražském Divadle na Vinohradech si herečka Jiřina Štěpničková nepřipadá na počátku padesátých let příliš obsazovaná. Před válkou byla známou filmovou hvězdou díky významným filmovým […]
  • Marťan (The Martian)23. února 2016 Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi filmu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray. Mně se film líbil, samozřejmě z něho […]
  • Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové19. dubna 2018 Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové V historii české kriminalistiky ten případ nemá obdoby. 49 mrtvých, přes sto trvale zdravotně postižených, 80 obviněných, tisíce stran soudních spisů. V září roku 2012 vypukla tzv. […]
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […]
  • Tisková konference k filmu PAST12. února 2020 Tisková konference k filmu PAST Po včerejší novinářské projekci filmu Past proběhla krátká tisková konference za účasti scénáristy a režiséra Viktora Polesného a herců. Film Past vypráví příběh herečky Jiřiny […]