Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Tátova volha - S Volhou GAZ 21 za ztraceným synem

Tátova volha - S Volhou GAZ 21 za ztraceným synem

Volha

Červenobéžová karo­se­rie auta znač­ky Volha Gaz 21 se soš­kou jele­na na před­ní kapo­tě půso­bí na sil­ni­ci jako mohut­ný koráb, a prá­vě tako­vé auto si z rece­se kou­pil jaz­zo­vý trum­pe­tis­ta Ludvík. Jezdilo se mu v něm báječ­ně a byla to jeho chlou­ba. Jenže po jeho smr­ti zůsta­lo auto smut­ně stát v gará­ži. Truchlící man­žel­ka Eva (Eliška Balzerová), je kos­tým­ní výtvar­ni­ce, se tvá­ří se jako bon­vi­ván­ka, ale neče­ka­ná smrt muže ji zasáh­ne. Snaží se vypo­řá­dat s novou život­ní situ­a­cí a sou­čas­ně ji trá­pí oba­vy o nemoc­nou dce­ru Terezu (Tatiana Vilhelmová). Jenže ta nepo­tře­bu­je ani sou­cit nebo ochra­nu. Má strach o svůj život, ale to jí nebrá­ní, aby doká­za­la situ­a­ce řešit raci­o­nál­ně a s roz­va­hou. Společný výlet táto­vou  volhou za uta­je­ným synem je to, co mat­ku i dce­ru doká­že správ­ně moti­vo­vat i poba­vit.

Původní scé­nář Tátovy volhy napsa­la Iva K. Jestřábová a na koneč­ném scé­ná­ři k fil­mu pra­co­va­la už spo­lu s reži­sé­rem Jiřím Vejdělkem. Ten má za sebou úspěš­né fil­my jako Účastníci zájez­du, Václav nebo Ženy v poku­še­ní. Všechny jme­no­va­né fil­my mají oby­čej­né hrdi­ny nebo hrdin­ky, kte­ří pro­ží­va­jí drob­ná život­ní dra­ma­ta a sou­čas­ně neztrá­cí smy­sl pro humor a chuť žít. I hlav­ní hrdin­ky nové­ho fil­mu nepro­ží­va­jí zrov­na dob­ré obdo­bí, ale obě se nebo­jí dob­ro­druž­ství a sou­čas­ně neztrá­cí nic ze své cit­li­vé pova­hy. Cestou za pozná­ním prav­dy o tajem­ném neman­žel­ském syno­vi navští­ví spo­leč­ně táto­vy pří­tel­ky­ně a kama­rá­da Jindřicha. Každé setká­ní je něčím zábav­né a sou­čas­ně uka­zu­je, že všech­no může být jinak, než se původ­ně jeví.

Film Tátova volha si tro­chu pohrá­vá s pojmy svo­bo­da a man­žel­ství, ale nejsou v něm mora­lis­tic­ká nau­če­ní ani hod­no­ce­ní, a pro­to půso­bí svě­že a zábav­ně. Vážné chví­le jsou zachy­ce­ny decent­ně a vel­mi cit­li­vě, přes­to zby­teč­ně nejitří emo­ce. Scénář umož­nil hereč­kám v obou hlav­ních rolích roze­hrát celou šká­lu emo­cí, což obě skvě­le vyu­ži­ly. Hrají s chu­tí, mají podob­né herec­ké cítě­ní a cit­li­vě na sebe rea­gu­jí.  Eliška Balzerová je také sil­ným pro­po­jo­va­cím můst­kem ve scé­nách, kde se setká­vá s býva­lý­mi pří­tel­ky­ně­mi své­ho muž. Hrají je Vilma Cibulková, Eva Holubová a Hana Maciuchová. Všechny umí skvě­le vypoin­to­vat situ­a­ci a zvlá­da­jí sty­li­za­ci posta­vy. Ale vyzně­ní postav se blí­ží kari­ka­tu­rám.

Jiří Vejdělek kaž­do­pád­ně umí nato­čit fil­my, kte­ré nabíd­nou zají­ma­vé pří­běhy, herec­ké pří­le­ži­tos­ti i poho­do­vou zába­vu. V pří­pa­dě Tatovy volhy začí­ná film sice smut­ně, ale závěr je opti­mis­tic­ky poho­do­vý.  Hudba Jana P. Muchowa dokres­lu­je cit­li­vě nos­tal­gic­kou nála­du fil­mu stej­ně jako kame­ra Vladimíra Smutného (Po str­niš­ti bos, Líbáš jako ďábel, Zánik samo­ty Berhof, Tobru). Záběry jízdy autem by zaslou­ži­ly více nápa­di­tos­ti nebo více vari­ant.

Film nemá tolik vtip­ných dia­lo­gů jako Účastníci zájez­du, ale má v sobě tra­gic­ký pod­text jako Ženy v poku­še­ní. A kaž­do­pád­ně je to pro­fe­si­o­nál­ně odve­de­né dílo s pří­jem­ným herec­kým výko­nem hlav­ních před­sta­vi­te­lek. Snímek kopro­du­ko­va­ný Českou tele­vi­zí sli­bu­je zábav­nou podí­va­nou i zají­ma­vý pohled na žen­ské osu­dy.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Tátova volha
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Tátova volha - S Volhou GAZ 21 za ztraceným synem
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Poslední aristokratka23. října 2019 Poslední aristokratka SYNOPSE Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií a […]
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […]
  • Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě28. března 2019 Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě Na novinářské projekci a následné tiskové konferenci představili tvůrci nový film s názvem “Teroristka“. Hlavní roli učitelky v důchodu, které se rozhodne k neobvyklému životnímu kroku, […]
  • Teroristka - O FILMU4. dubna 2019 Teroristka - O FILMU Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. […]
  • Teroristka - Na každou svini jednou dojde4. dubna 2019 Teroristka - Na každou svini jednou dojde Tak nějak by se dal stručně shrnout příběh o jednom zlém Machovi a hodné učitelce Marii ve filmu Teroristka. Marie je slušná osoba, která by ráda dožila svůj život tam, kde žijí její […]
  • Teroristka28. března 2019 Teroristka Dvě videa z dnešní novinářské konference. https://youtu.be/k3Vok0gVUms https://youtu.be/vsoIN5yQkD4
  • Teroristka29. března 2019 Teroristka Fotky z tiskové konference 28.3.2019.
  • Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka16. června 2019 Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka Máme začátek osmdesátých let, zdánlivě nezničitelný komunismus je právě v posledním desetiletí své existence, ale pranic tomu nenasvědčuje. Džíny nosí jen ti, co sehnali bony a honem s […]
  • Pauhofová v Poslední aristokratce září v roli velkoměstské dračice z New Yorku25. září 2019 Pauhofová v Poslední aristokratce září v roli velkoměstské dračice z New Yorku V nové české komedii Jiřího Vejdělka Poslední aristokratka se představí v České republice dobře známá slovenská herečka Tatiana Pauhofová. Ve filmu hraje Jess, přítelkyni manželky hlavního […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]