Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Taťána Míková – Alena Zárybnická – Pavel Kras – Michal Žák: Když se blýská na časy. Počasí a klima u nás i ve světě

Taťána Míková – Alena Zárybnická – Pavel Kras – Michal Žák: Když se blýská na časy. Počasí a klima u nás i ve světě

KryzSeBlizka
KryzSeBlizka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zpropagovat poča­sí a kli­ma a pro­vést čte­ná­ře tajem­ným svě­tem atmo­sfé­ric­kých jevů si kla­dou za cíl mode­rá­to­ři České tele­vi­ze Taťána Míková, Alena Zárybnická, Pavel Karas a Michal Žák. Autoři vza­li téma poča­sí pěk­ně zevrub­ně a popo­řád­ku. Díky infor­ma­cím v jed­not­li­vých kapi­to­lách se po pře­čte­ní kníž­ky bude­te lépe rozu­mět nejen před­po­vě­dím, ale mož­ná se také nau­čí­te ale­spoň tro­chu rozu­mět samot­ným roz­mě­rům poča­sí.

Jde v pod­sta­tě o popu­lár­ně nauč­nou kni­hu, jakousi ency­klo­pe­dii poča­sí. Hned prv­ní kapi­to­la popi­su­je to, co zají­má vět­ši­nu z nás – tep­lo­tu. Představuje ji jako jed­nu z nej­dů­le­ži­těj­ších veli­čin, uka­zu­je roz­díl mezi tep­lo­tou poci­to­vou a namě­ře­nou tep­lo­mě­rem a vší­má si tepel­ných ost­ro­vů měs­ta a ost­ro­vů chla­du, ale i tep­lot­ních extré­mů. Další kapi­to­ly vysvět­lu­jí, proč fou­ká vítr a kolik je deš­ťo­vé vody. Velmi zají­ma­vá, a to nejen tex­to­vě, ale i obra­zo­vě, je kapi­to­la Proměny oblo­hy, zvláš­tě pak její pod­ka­pi­to­la Nebeská gale­rie. Věděli jste napří­klad, že v roce 2017 vyda­la Světová mete­o­ro­lo­gic­ká orga­ni­za­ce (WMO) aktu­a­li­zo­va­ný Mezinárodní atlas obla­ků s 10 oblač­ný­mi dru­hy, deví­ti odrů­da­mi a 15 tva­ry (nově při­byl volun­tus)? Díky foto­gra­fi­ím si může­te všim­nout roz­dí­lů mezi mra­ky… Podkapitola Nebeská gale­rie se obje­vu­je i u dal­ších kapi­tol, u kapi­tol Slunce sví­tí a hře­je, Povodně a sucha, Tropické cyk­lo­ny, Atmosférické fron­ty, Počasí, ovzdu­ší a my nebo Proměny kli­ma­tu a vždyc­ky je na co kou­kat, a to i díky foto­gra­fi­ím mno­ha foto­gra­fů, ale i díky sním­kům z foto­ban­ky Shutterstock.

Poučná je jed­na z posled­ních kapi­tol Počasí ve sta­le­tích. Začíná otáz­kou „Kdy začal být vzduch k dýchá­ní“, čímž se vra­cí do obdo­bí před dvě­ma a půl mili­ar­da­mi let, kdy se v atmo­sfé­ře začal vysky­to­vat plyn­ný kys­lík (díky sini­cím). Pro mno­hé čte­ná­ře může být pře­kva­pe­ním, že si poča­sí vší­má i Bible. Čehož si zase vší­ma­jí auto­ři kni­hy, když zmi­ňu­jí Potopu svě­ta. Ale také vel­kou povo­deň z Eposu o Gilgamešovi nebo kni­hu Genesis a sedm úrod­ných a sedm neú­rod­ných let. „Jde sice jen o výklad fara­o­no­va snu, ale najdou se lidé, kte­ří tvr­dí, že to byla nej­ú­spěš­něj­ší dlou­ho­do­bá před­po­věď poča­sí na svě­tě,“ kon­sta­tu­jí auto­ři kni­hy. Pojednávají také o Aristotelovi, pra­nos­ti­kách, obje­vech mete­o­ro­lo­gic­kých pří­stro­jů, o pro­po­je­ní měře­ní na celém svě­tě a o moder­ní mete­o­ro­lo­gii.  Jedna z posled­ních pod­ka­pi­tol je vlast­ně návo­dem, jak si doma zří­dit vlast­ní ama­tér­skou mete­osta­ni­ci a jak naklá­dat s namě­ře­ný­mi daty.

Taťána Míková, Alena Zárybnická, Pavel Karas a Michal Žák vytvo­ři­li skvě­lou pub­li­ka­ci, kte­rá nadchne kaž­dé­ho ama­tér­ské­ho mete­o­ro­lo­ga, ale s chu­tí do ní nakouk­ne i ten, koho poča­sí dosud nechá­va­lo vcel­ku lhos­tej­né­ho. Obsahuje vel­ké množ­ství infor­ma­cí, dopl­ně­ných pěk­ný­mi foto­gra­fie­mi. Škoda jen, že auto­ři vyne­cha­li před­mlu­vu nebo ale­spoň závěr, kde by vysvět­li­li, co je k uspo­řá­dá­ní kni­hy o poča­sí ved­lo. Chybí mi také seznam lite­ra­tu­ry, kte­rý by zájem­cům napo­mohl v dal­ším zjiš­ťo­vá­ní infor­ma­cí. Plusem je urči­tě pojmo­vý rejstřík, díky němuž se v kni­ze čte­nář lehce ori­en­tu­je.


  • Když se blýská na časy. Počasí a kli­ma u nás i ve svě­tě
  • Autoři: Taťána Míková, Alena Zárybnická, Pavel Karas a Michal Žák
  • Počet stran: 240
  • Nakladatelství: CPress, Brno
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,89331 s | počet dotazů: 235 | paměť: 58204 KB. | 15.08.2022 - 08:23:24