Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Tarot divokého lesa

Tarot divokého lesa

IMG 20210610 161401

Mnohostranný tarot s výstiž­ný­mi obráz­ky a půso­be­ním do hloub­ky duše. Možná mi na prv­ní pohled při­pa­da­ly někte­ré kar­ty divo­ké a zne­po­ko­ju­jí­cí, ale s tím, jak jsem se pro­bí­ra­la kaž­dou z nich a chá­pa­la je stá­le hlou­bě­ji, byly víc a víc pří­vě­ti­vé a tak při­ro­ze­né. A rov­nou mohu říci, jsou to kar­ty na dlou­hé uče­ní, dlou­hé. Rozhodně si netrou­fám říci, že se v nich vyznám, pro­to­že témě pokaž­dé nás mohou pře­kva­pit dal­ší rovi­nou, dal­ší hloub­kou. Nejsou to jas­ně dané zna­ky, kte­ré se nějak spo­jí… ony šumí, hučí, jako les vyso­kých boro­vic nebo smr­ků. Mluví, hovo­ří… vysí­la­jí poci­ty. A na nás je, kam až jejich sdě­le­ní v sobě pus­tí­me.

IMG 20210610 161401
IMG 20210610 161401
IMG 20210610 160758
IMG 20210610 160758

Ano, pro chví­le povrch­ní – jsou skvě­lé, pro­to­že jed­not­li­vé význa­my jsou kla­sic­ky taro­to­vé a pla­tí.

A jsou pro chví­le hlu­bo­ké, jem­né, ote­vře­né – pro­to­že jed­not­li­vé význa­my čas­to jdou až pod povrch kla­sic­ké­ho taro­tu, kte­rý se může číst opro­ti těm­to kar­tám, až pří­liš snad­no.

Karty vel­mi dob­ře uka­zu­jí pro­ce­sy, kte­ré se v nás, ale i kolem nás dějí.

Knížka pat­ří do knihov­ny na čest­né mís­to

Kniha, kte­rá je ke kar­tám při­lo­že­na, roz­hod­ně není jen pou­hou pří­ruč­kou. Jednotlivé tex­ty ke kar­tám jsou úžas­né, čti­vé a vel­mi jed­no­du­še nás navá­dí nejen do význa­mu, ale řek­la bych snad až do ducha kaž­dé kar­ty, tak­že po čase jsou pocho­pi­tel­né jako celek. A oprav­du se nemo­hu zba­vit poci­tu vůně divo­ké­ho jeh­lič­na­té­ho lesa a moud­ros­ti, kte­ré se dotý­ká­me snad jen při ces­tě lesem o let­ním hor­kém slu­no­vra­tu nebo při mra­zi­vém, tle­jí­cím zim­ním slu­no­vra­tu.

Velmi oce­ňu­ji kapi­to­ly na začát­ku kni­hy, kte­ré poví­da­jí o vzni­ku karet, ale také o celém sys­té­mu, posvát­ných kru­zích, o his­to­rii, co vše je tu arche­ty­pál­ně spo­je­no.

„Jsem pře­svěd­čen, že tarot před­sta­vu­je vel­mi přes­nou mapu lid­ské duše, kte­rá může být vede­na k při­jí­má­ní nových kul­tur­ních a ide­o­vých arche­ty­pů (jak se v minu­los­ti sku­teč­ně dělo). Tarot divo­ké­ho lesa se sna­ží odkrýt podo­bu těch­to arche­ty­pů a zba­vit je řady růz­ných postup­ně při­dá­va­ných atri­bu­tů poplat­ných dobo­vým poli­tic­kým a sexu­ál­ním nor­mám. Chtěl bych také demysti­fi­ko­vat někte­ré ezo­ter­ní obsa­hy taro­to­vých karet pomo­cí Kola roku.“

A to je asi ten nej­za­jí­ma­věj­ší kout toho­to taro­tu. Kolo roku, kte­ré má sym­bo­li­ku a pro­ži­tí přes­ně tako­vé, jaké chtě nechtě ale­spoň do mini­mál­ní míry zná­me kaž­dý. Každý ví, jak voní jaro, Hromnice, jak se cítí­me na Dušičky, jak v před­vá­noč­ní čas kolem zim­ní­ho slu­no­vra­tu. Ten pocit je pak spoj­ni­cí, na kte­rou se může navá­zat do hlu­bo­ké z divo­ké­ho taro­to­vé­ho lesa.

O auto­rech:

Mark Ryan má pes­trou minu­lost v zábav­ním prů­mys­lu, namlu­vil něko­lik postav ve fil­mu Transformers a napsat gra­fic­ký román Pilgrim. Byl jed­ním z původ­ních auto­rů karet­ní­ho sou­bo­ru The Greenwood Tarot. John Matthews je his­to­rik a dět­ský autor, autor fil­mo­vých scé­ná­řů. Will Worthington je ilu­strá­tor s tři­ce­ti­le­tou pra­xí a se zájmem o artu­šov­skou a kelt­skou myto­lo­gii. Výborná spo­lu­prá­ce dala vznik­nout osl­ni­vé­mu dílu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2021

Foto: Renata Petříčková & Synergie Publishing

  • Tarot - Magie Druidů14. července 2021 Tarot - Magie Druidů Hledáte karty pro klasické výklady? Hledáte tarot, který vás zavede do příběhů, do vlastního přemýšlení? Do zcela jedinečného světa, který je naší duši vlastní a znamená pro nás návrat k […] Posted in Recenze knih
  • Orákulum bohyní: ženy nejen ženám14. července 2021 Orákulum bohyní: ženy nejen ženám V každém z nás je kousek té bohyně, každý z nás má někdy touhu ničit, nebo musí něco zničit, aby se mohlo něco posunout dál. Té, která představuje nějaký vzor chování těla, duše nebo […] Posted in Recenze knih
  • Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot29. června 2020 Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot „Kdybychom žili v harmonii s našimi nejniternějšími pocity, mohli bychom tuto energii využít mnohem lépe a efektivněji,“ píše Miki Krefting ve své příručce ke kapesnímu Crowleymu tarotu. […] Posted in Recenze knih, Knihovnička
  • TAJEMNÁ RECENZE: MJ Cullinane: Havraní tarot18. června 2020 TAJEMNÁ RECENZE: MJ Cullinane: Havraní tarot Snad za to mohou jednotvárné a stále se opakující barvy, snad ten havraní pohyb, který je na obrázcích zřetelný, leč stále nechává místo pro intuici a fantazii. Každý další výklad je […] Posted in Recenze knih
  • Nezkrotná Angelika3. srpna 2021 Nezkrotná Angelika Nezdolná Angelika je francouzsko-italsko-německý film Bernarda Borderieho z roku 1967. Následuje po Angelika a král a předchází Angelika a sultán. Obsah filmu Angelika, se dozvídá, že […] Posted in Speciály
  • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
  • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie 6: Město v obležení2. srpna 2021 Policejní akademie 6: Město v obležení Policejní akademie 6: Město v obležení je americký celovečerní film z roku 1989. Jedná se o šestý díl série, který zůstal na pět let posledním. Obsah filmu Gang z Wilson Heights […] Posted in Speciály
  • Nezvratný osud 51. srpna 2021 Nezvratný osud 5 „Nezvratný osud“ je celkem zajímavá série, která vycházela z jednoduchého nápadu. Ale tak už to bývá. Dobré věci mnohdy vznikají právě z jednoduchých nápadů. Ten jednoduchý nápad spočíval […] Posted in Retro filmové recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,28295 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55043 KB. | 04.08.2021 - 07:10:38