Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Tarot andělů strážných je opravdu náloží cukrové vaty!

Tarot andělů strážných je opravdu náloží cukrové vaty!

Tarot andělů strážných obal web

Pokud milu­je­te vin­tage styl, kytič­ky, buc­la­té andíl­ky a jem­ná sdě­le­ní vtěs­na­ná do taro­to­vých význa­mů karet, pak je tohle dílo tím heb­ce hla­di­vým potě­še­ním prá­vě pro vás. Autoři o něm tvr­dí, že jde o nej­slad­ší tarot na svě­tě! Růžové tu je dost, o tom žád­ná… slad­kých slo­ví­ček taky. A o to více mne zají­ma­lo, jak si Doreen Virtue a Radleigh Valentine pora­di­li s kar­ta­mi těch význa­mů, jež se lépe kres­lí i popi­su­jí říz­něj­ším a tem­něj­ším auto­rům, pro­to­že snou­bit obtíž­né život­ní situ­a­ce s medo­vě růžo­vou bar­vou – to pře­ce moc nejde?

Ale jde – jde to skr­ze řeše­ní

Musím říci, že jsem tak nějak tuši­la, jak to dopad­ne. Autoři samo­zřej­mě tyto kar­ty vza­li tak, jak se má! Ano, někte­ré jsou obtíž­né, jsou o lid­ské fal­ši, boles­ti, extrém­ních změ­nách, pod­vo­dech a ukon­če­ní. Ale v tom všem, byť je to sebe­hor­ší, je vždyc­ky záro­dek něče­ho nové­ho. A na tom těží – to je chví­le, ve kte­ré se Doreen a Radleigh něko­li­krát oto­čí a do ouš­ka vám něko­li­krát pošep­ta­jí, že tohle je jen pří­le­ži­tost k tomu vidět věci jinak.

Třeba kar­ta, kte­rá v taro­tu bývá o kon­ci, ke kte­ré­mu se roz­ho­du­je­me někdy oprav­du nedob­ro­vol­ně, ale… je nut­ný.

„Situace, kte­rá vás trá­pi­la, už skon­či­la, a může­te koneč­ně vydech­nout úle­vou a vydat se dál. V tom­to klí­čo­vém oka­mži­ku je důle­ži­té odpou­tat se od minu­los­ti. Někdo ve vašem živo­tě se mož­ná koneč­ně zba­vil svých pro­blé­mů se závis­lost­mi.“

Nebo kar­ta mlu­ví­cí čas­to o depre­siv­ních sta­vech:

„Jsou chví­le, kdy kaž­dý z nás potře­bu­je pomoc­nou ruku. Andělé chtě­jí, abys­te vědě­li, že sou­čas­ným pro­blé­mům nemu­sí­te čelit sami. Přijměte pomoc od lidí kolem vás. Situace, kte­rou zaží­vá­te, je dočas­ná. Teď není ta správ­ná chví­le začít pod­ni­kat. Buďte trpě­li­ví.“

Hladivý tarot pro dobrou nála­du

Mimořádně něž­ný tarot pro mimo­řád­ně cit­li­vé lidi. První věta v při­lo­že­né kni­ze je oprav­du nej­přes­něj­ší defi­ni­cí Tarotu andě­lů stráž­ných. Přesouváte se někam mezi svět ráz­né­ho a nekom­pro­mis­ní­ho taro­tu a svět andě­lů, kte­ří mají pro kaž­dou lid­skou život­ní situ­a­ci pomoc­nou ruku. Jsou dopo­ru­če­ny pro chví­le, kdy se cítí­te ve stre­su, pod tla­kem a ve chví­lích, kdy řek­ně­me to upřím­ně – srd­ce krvá­cí a nesnes­lo by tvr­dost kla­sic­kých taro­tů a kla­sic­ké psy­cho­lo­gie. Na to bude čas až za chví­li, až se zaho­jí ale­spoň prv­ní boles­ti­vé rány.

V pří­ruč­ce se dozví­te roz­ší­ře­ný význam kar­ty, kte­rá je popsá­na v afir­mač­ních větič­kách na kaž­dé kar­tě, dozví­te se i dal­ší heslo­vi­té význa­my. Je dob­ré pro­číst jak kar­tu, tak kni­hu a nechat na sebe infor­ma­ce půso­bit. Jasná mysl a schop­nost při­stu­po­vat k výkla­du s kli­dem je zákla­dem úspě­chu vyklá­dá­ní s tím­to mar­ci­pá­no­vě slad­kým taro­tem. Jak vám bude nej­ví­ce chut­nat?

Mě chut­ná jako záku­sek ke kla­sic­ké­mu taro­tu a k týden­ním obec­ným výkla­dům.

Jako třeš­nič­ka na dort, jako jem­ná afir­mač­ní kar­ta.

Jako den­ní povzbu­ze­ní.

Anebo prá­vě pro otáz­ky a situ­a­ce, kde se oprav­du bojí­te vlast­ních stra­chů a sáh­nu­tí do kla­sic­ké­ho taro­tu. Přece jen – i tady je nepěk­ná prav­da troš­ku do cuk­ru zao­ba­le­ná.

O auto­rech:

Po vydá­ní Andělských taro­to­vých karet, kte­ré skli­di­ly obrov­ský úspěch, zjis­ti­la Doreen Virtue, že se i nadá­le mno­ho lidí taro­tu bojí. Proto spo­leč­ně s Radleighem Valentinem vytvo­ři­la ten­to taro­to­vý  kom­plet pro vyso­ce cit­li­vé vyk­la­da­če, kte­ří tou­ží po přes­ných a detail­ních odpo­vě­dích taro­tu v dopro­vo­du jem­ných obra­zů a vět. A tak se opět spo­ji­li síly a posa­di­li dal­ší kar­ta do řady svých děl. Tentokrát v jem­ném a slad­kém vin­tage sty­lu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com

  • Tarot - Magie Druidů14. července 2021 Tarot - Magie Druidů Hledáte karty pro klasické výklady? Hledáte tarot, který vás zavede do příběhů, do vlastního přemýšlení? Do zcela jedinečného světa, který je naší duši vlastní a znamená pro nás návrat k […] Posted in Recenze knih
  • Tarot divokého lesa22. června 2021 Tarot divokého lesa Mnohostranný tarot s výstižnými obrázky a působením do hloubky duše. Možná mi na první pohled připadaly některé karty divoké a znepokojující, ale s tím, jak jsem se probírala každou z nich […] Posted in Recenze knih
  • Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot29. června 2020 Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot „Kdybychom žili v harmonii s našimi nejniternějšími pocity, mohli bychom tuto energii využít mnohem lépe a efektivněji,“ píše Miki Krefting ve své příručce ke kapesnímu Crowleymu tarotu. […] Posted in Recenze knih, Knihovnička
  • TAJEMNÁ RECENZE: MJ Cullinane: Havraní tarot18. června 2020 TAJEMNÁ RECENZE: MJ Cullinane: Havraní tarot Snad za to mohou jednotvárné a stále se opakující barvy, snad ten havraní pohyb, který je na obrázcích zřetelný, leč stále nechává místo pro intuici a fantazii. Každý další výklad je […] Posted in Recenze knih
  • Chrysalis tarot: Poetický s nádechem středověku4. července 2019 Chrysalis tarot: Poetický s nádechem středověku Chrysalis tarot poskytuje nevšední pohled do tarotových karet, trošku historický, středověký, trošku poetický, trošku mýtický a pohádkový. Každý si v té záplavě fialové, zelené a zlaté […] Posted in Recenze knih
  • Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi25. července 2018 Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi Autorka karet a knihy Kouzelné mapy, jež patří k jedněm z nejkrásnějších, je zpátky se zpracovaným klasickým tématem tarotu.  Trvalo to pár let, ale vyplatilo se. Povedlo se? To je skoro […] Posted in Recenze knih
  • Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka13. dubna 2018 Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka Kolik lidí, tolik příběhů. Každý z nás nemá cestičku ke štěstí stejnou. Co někdo dostane zadarmo, druhý si musí tvrdě vydřít. A někdo může dřít do úmoru a stejně ho těsně před cílem […] Posted in Recenze knih
  • Snadný tarot Barbary Moore. Tak jaký bude srpen 2017?26. července 2017 Snadný tarot Barbary Moore. Tak jaký bude srpen 2017? Recenze a pořádné otestování! Závidím vám to počáteční vzrušení, když vstupujete do kouzelného světa tarotu! Autorka opravdu umí čtenáře navnadit! A musím jí dát za pravdu. Vezmete-li […] Posted in Recenze knih
  • Better Call Saul 4, aneb když spin-off překoná originální seriál13. září 2018 Better Call Saul 4, aneb když spin-off překoná originální seriál Perníkový táta, známý také pod svým originálním názvem Breaking Bad, postupně vyrostl z malého kultovního seriálu v jeden z nejoceňovanějších televizních fenoménů posledního desetiletí. Na […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • SUNSHINE2. března 2008 SUNSHINE SUNSHINE 26.01.2007 recenze Přečteno: 49 krát Související články: Ačkoli hlavní námět snímku je pro daný žánr […] Posted in Recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,20044 s | počet dotazů: 240 | paměť: 53407 KB. | 29.09.2021 - 03:50:10