Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Tarot andělů strážných je opravdu náloží cukrové vaty!

Tarot andělů strážných je opravdu náloží cukrové vaty!

Tarot andělů strážných obal web
Tarot andělů strážných obal web
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud milu­je­te vin­tage styl, kytič­ky, buc­la­té andíl­ky a jem­ná sdě­le­ní vtěs­na­ná do taro­to­vých význa­mů karet, pak je tohle dílo tím heb­ce hla­di­vým potě­še­ním prá­vě pro vás. Autoři o něm tvr­dí, že jde o nej­slad­ší tarot na svě­tě! Růžové tu je dost, o tom žád­ná… slad­kých slo­ví­ček taky. A o to více mne zají­ma­lo, jak si Doreen Virtue a Radleigh Valentine pora­di­li s kar­ta­mi těch význa­mů, jež se lépe kres­lí i popi­su­jí říz­něj­ším a tem­něj­ším auto­rům, pro­to­že snou­bit obtíž­né život­ní situ­a­ce s medo­vě růžo­vou bar­vou – to pře­ce moc nejde?

Ale jde – jde to skr­ze řeše­ní

Musím říci, že jsem tak nějak tuši­la, jak to dopad­ne. Autoři samo­zřej­mě tyto kar­ty vza­li tak, jak se má! Ano, někte­ré jsou obtíž­né, jsou o lid­ské fal­ši, boles­ti, extrém­ních změ­nách, pod­vo­dech a ukon­če­ní. Ale v tom všem, byť je to sebe­hor­ší, je vždyc­ky záro­dek něče­ho nové­ho. A na tom těží – to je chví­le, ve kte­ré se Doreen a Radleigh něko­li­krát oto­čí a do ouš­ka vám něko­li­krát pošep­ta­jí, že tohle je jen pří­le­ži­tost k tomu vidět věci jinak.

Třeba kar­ta, kte­rá v taro­tu bývá o kon­ci, ke kte­ré­mu se roz­ho­du­je­me někdy oprav­du nedob­ro­vol­ně, ale… je nut­ný.

„Situace, kte­rá vás trá­pi­la, už skon­či­la, a může­te koneč­ně vydech­nout úle­vou a vydat se dál. V tom­to klí­čo­vém oka­mži­ku je důle­ži­té odpou­tat se od minu­los­ti. Někdo ve vašem živo­tě se mož­ná koneč­ně zba­vil svých pro­blé­mů se závis­lost­mi.“

Nebo kar­ta mlu­ví­cí čas­to o depre­siv­ních sta­vech:

„Jsou chví­le, kdy kaž­dý z nás potře­bu­je pomoc­nou ruku. Andělé chtě­jí, abys­te vědě­li, že sou­čas­ným pro­blé­mům nemu­sí­te čelit sami. Přijměte pomoc od lidí kolem vás. Situace, kte­rou zaží­vá­te, je dočas­ná. Teď není ta správ­ná chví­le začít pod­ni­kat. Buďte trpě­li­ví.“

Hladivý tarot pro dobrou nála­du

Mimořádně něž­ný tarot pro mimo­řád­ně cit­li­vé lidi. První věta v při­lo­že­né kni­ze je oprav­du nej­přes­něj­ší defi­ni­cí Tarotu andě­lů stráž­ných. Přesouváte se někam mezi svět ráz­né­ho a nekom­pro­mis­ní­ho taro­tu a svět andě­lů, kte­ří mají pro kaž­dou lid­skou život­ní situ­a­ci pomoc­nou ruku. Jsou dopo­ru­če­ny pro chví­le, kdy se cítí­te ve stre­su, pod tla­kem a ve chví­lích, kdy řek­ně­me to upřím­ně – srd­ce krvá­cí a nesnes­lo by tvr­dost kla­sic­kých taro­tů a kla­sic­ké psy­cho­lo­gie. Na to bude čas až za chví­li, až se zaho­jí ale­spoň prv­ní boles­ti­vé rány.

V pří­ruč­ce se dozví­te roz­ší­ře­ný význam kar­ty, kte­rá je popsá­na v afir­mač­ních větič­kách na kaž­dé kar­tě, dozví­te se i dal­ší heslo­vi­té význa­my. Je dob­ré pro­číst jak kar­tu, tak kni­hu a nechat na sebe infor­ma­ce půso­bit. Jasná mysl a schop­nost při­stu­po­vat k výkla­du s kli­dem je zákla­dem úspě­chu vyklá­dá­ní s tím­to mar­ci­pá­no­vě slad­kým taro­tem. Jak vám bude nej­ví­ce chut­nat?

Mě chut­ná jako záku­sek ke kla­sic­ké­mu taro­tu a k týden­ním obec­ným výkla­dům.

Jako třeš­nič­ka na dort, jako jem­ná afir­mač­ní kar­ta.

Jako den­ní povzbu­ze­ní.

Anebo prá­vě pro otáz­ky a situ­a­ce, kde se oprav­du bojí­te vlast­ních stra­chů a sáh­nu­tí do kla­sic­ké­ho taro­tu. Přece jen – i tady je nepěk­ná prav­da troš­ku do cuk­ru zao­ba­le­ná.

O auto­rech:

Po vydá­ní Andělských taro­to­vých karet, kte­ré skli­di­ly obrov­ský úspěch, zjis­ti­la Doreen Virtue, že se i nadá­le mno­ho lidí taro­tu bojí. Proto spo­leč­ně s Radleighem Valentinem vytvo­ři­la ten­to taro­to­vý  kom­plet pro vyso­ce cit­li­vé vyk­la­da­če, kte­ří tou­ží po přes­ných a detail­ních odpo­vě­dích taro­tu v dopro­vo­du jem­ných obra­zů a vět. A tak se opět spo­ji­li síly a posa­di­li dal­ší kar­ta do řady svých děl. Tentokrát v jem­ném a slad­kém vin­tage sty­lu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,87715 s | počet dotazů: 270 | paměť: 60896 KB. | 03.10.2022 - 13:13:07