Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže

Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže

Tantricky orgasmus pro zeny obalka tisk

Muži v pří­tom­nos­ti a ve vzta­hu se sil­nou a vědo­mou ženou doslo­va oží­va­jí. Jenže čas­to o tom vůbec nevě­dí. Na jed­nu stra­nu se tu autor­ka do mor­ku kos­tí roz­či­lu­je a roz­hoř­ču­je doslo­va se slza­mi boles­ti v očích nad tím, jak je ženám po gene­ra­ce vnu­co­ván násil­ný muž­ský sex a jsou zce­la potla­čo­vá­ny jejich potře­by, na dru­hou stra­nu nabí­zí tak něž­né a lás­ky­pl­né žen­ské čte­ní, že ty slzy boles­ti se záhy mění v slzy doje­tí. A pocho­pe­ní. Úlevy z toho, že je tu koneč­ně někdo, kdo pocho­pil nej­ni­ter­něj­ší žen­ské potře­by.

Ale abych neby­la nespra­ved­li­vá, tak i muž­ské potře­by. Protože když neví­te, že ořech lze roz­loup­nout prs­ty, bude­te do něj tlouct kla­di­vem, pro­to­že vás to tak nau­či­li. A takhle to vět­ši­na mužů má se sexem.

Jenže kdy­by jen muži vědě­li, jak léči­vou silou půso­bí žen­ská sexu­a­li­ta, už by nikdy o ženě jako tako­vé neřek­li han­li­vé slo­vo! To je mož­ná povzdech, kte­rý si leckte­rá žena řek­ne ve chví­li, kdy zasně­ně až omá­me­ně zaklap­ne tuto kni­hu po dočte­ní posled­ní strán­ky.

Tato kni­ha vás učí MILOVAT

Doopravdy. Na kaž­dé strán­ce této kni­hy se dostá­vá­me niko­liv k sexu­ál­ním návo­dům, i když nápa­dy a cvi­če­ní, námě­ty na vlast­ní prá­ci s tělem, doslo­va omla­zu­jí­cí tipy jsou tu také, ale více se tu dostá­vá­me v té duchov­ní sfé­ře za hra­ni­ce, kte­ré nabí­zí kon­venč­ní sex plný poní­že­ní, boles­ti, nechu­ti a neu­stá­lé­ho pře­má­há­ní se k muž­sky poja­tá sexu­a­li­tě. Že pou­ží­vám pří­liš sil­ná slo­va?  Pojďme se ale podí­vat na to, co autor­ka píše…

„Pokud žena při sexu nespo­lu­pra­cu­je, nemů­že se potkat s bož­skou pod­sta­tou sexu­ál­ní­ho aktu. Generace mužů naklá­da­ly se žena­mi necit­li­vě, zne­u­ží­va­ly je, a to ved­lo k situ­a­ci, kdy je sex – ve vět­ší či men­ší míře – ženě bez­cit­ně vnu­co­ván. Když muž opa­ko­va­ně vstu­pu­je do part­ner­či­na těla dřív, než je oprav­du při­pra­ve­ná k pene­tra­ci, žena pocí­tí k sexu nechuť. A mož­ný se v ní začne usa­zo­vat i odpor. Po čase se fyzic­ky uza­vře, a nako­nec se od sexu zce­la odvrá­tí, má-li mož­nost.  Pokud se mu nemů­že vyhnout, sta­ne se mis­try­ní ústup­ků a těch pár minut před mužo­vou eja­ku­la­cí pros­tě pře­tr­pí. Jakmile při sexu rezig­nu­je na vlast­ní uspo­ko­je­ní, může dokon­ce pocí­tit vděč­nost za před­čas­nou eja­ku­la­ci, jeli­kož ví, že tím dřív bude po všem.

Muž ztra­til schop­nost smys­lu­pl­ně „hovo­řit“ se žen­ským tělem, vno­řit se to ženy tak, aby uví­ta­la pene­tra­ci celou svou bytos­tí. Tak si zvy­kl na to, že se mu žena vzdá­vá a pod­vo­lu­je, že zapo­mněl (ane­bo to nikdy nepro­žil) na sku­teč­nou chuť a kouz­lo spo­lu­prá­ce při sexu­ál­ním pro­žit­ku, na tanec muž­ské a žen­ské sexu­a­li­ty v doko­na­lé rov­no­vá­ze, kdy se žena aktu aktiv­ně účast­ní, pro­mě­ňu­je pro­ži­tek v sinu­so­id­ní, roz­vl­ně­ný, dyna­mic­ký tanec dvou těl. Takový pro­ži­tek sám o sobě poskyt­ne part­ne­ro­vi pocit, že jako samec své­ho dru­hu má svou cenu – a řada mužů se tak bude doo­prav­dy cítit popr­vé v živo­tě.“

Tahle kni­ha má milo­vá­ní pozved­nout a oži­vit

Dostáváme se za hra­ni­ce sexu. Dostáváme se k pod­sta­tě našich emo­cí… cítí­me srd­cem, solar plexem a tře­ba tato infor­ma­ce o nevol­nos­ti během milo­vá­ní, kte­ré je vní­má­no pří­jem­ně, je zají­ma­vá… a nesvěd­čí o vašem selhá­ní: „Emoce se uvol­ňu­jí růz­ným způ­so­bem – podráž­dě­ním, stě­žo­vá­ním, seký­ro­vá­ním, pře­smě­ro­vá­ním vlast­ní frustra­ce na děti. Jakmile se však nau­čí­te vní­mat solar ple­xus v oka­mži­ku, kdy jiný člo­věk pro­ne­se slo­va, kte­rá nepří­jem­ně zazvo­ní na vaši strun­ku, všim­ne­te si, že se něco děje, že jste emo­ci­o­nál­ní, že se ote­vře­lo nevy­ře­še­né téma. Uvolněný, napě­tí zba­ve­ný solar ple­xus je pro ženu vel­mi pří­nos­ný, neboť jen tak může sexu­ál­ní ener­gie mezi prsy a vagi­nou vol­ně prou­dit.

Mnoho žen cítí nevol­nost, když se popr­vé při milo­vá­ní uvol­ní, ale není tře­ba se stra­cho­vat. Je to jen sig­nál, že se na povrch derou sta­ré poci­ty, kte­ré je tře­ba pro­pus­tit. Nevolnost je jen dopro­vod­ný jev roz­ši­řo­vá­ní sexu­ál­ní ener­gie a vytla­čo­vá­ní ome­zu­jí­cích emo­cí z těla. Jedna sta­ro­vě­ku tan­t­ric­ká tech­ni­ka spo­čí­vá v tom, že vypi­je­me vel­ké množ­ství sla­né vody a str­čí­me prst do krku, čímž ote­vře­me solar ple­xus. I samot­ný dávi­vý reflex bez zvra­ce­ní dělá při uvol­ňo­vá­ní napě­tí ze slu­neč­ní­ho ple­ten­ce hoto­vé divy. Úleva při­chá­zí oka­mži­tě, jako bys­te se zba­vi­la vel­ké­ho množ­ství jedu.“

Když pocho­pí­me, jak tato ener­gie prou­dí naším tělem, jak souzní s tou muž­skou a jak by to všech­no správ­ně mělo být, tak sná­ze pocho­pí­me i chví­le, kdy je něco špat­ně a sná­ze najde­me i řeše­ní.

Toto hla­di­vé i důraz­né čte­ní je doslo­va hoji­vým bal­zá­mem na žen­skou duši, i na tu muž­skou. I muži totiž tou­ží po napl­ňu­jí­cím milo­vá­ní! Protože jedi­ně tak se začnou cítit jako oprav­do­ví MUŽI. 

O autor­ce:

Diana Richardson se naro­di­la v Jižní Africe. Vystudovala prá­va, ale brzy zača­la vyu­čo­vat tech­ni­ku léči­vých masá­ží. Stala se žač­kou slav­né­ho indic­ké­ho mysti­ka Osha a pro­nik­la do tajem­ství tan­t­ry, spo­ju­jí­cí sex s medi­ta­cí. O tantře napsa­la také pět úspěš­ných knih. Je uzná­va­nou expert­kou na vědo­mé milo­vá­ní, kde se pra­cu­je s ener­gi­e­mi vyu­ží­va­ný­mi ve sta­rých východ­ních duchov­ních nau­kách, čín­ském tao­is­mu a indic­ké tantře. Jejím man­že­lem a spo­lu­pra­cov­ní­kem je Michael Richardson, mis­tr thaj-ťi, s nímž vede spo­leč­ně ve Švýcarsku kur­zy vědo­mé­ho milo­vá­ní.

V nakla­da­tel­ství Synergie vyšla její kni­ha Vědomé milo­vá­ní. Více: www.loveforcouples.com

Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58189 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53400 KB. | 27.09.2021 - 06:02:38