Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Tajuplný svět virů a bakterií - napínavé čtení pro děti i dospělé

Tajuplný svět virů a bakterií - napínavé čtení pro děti i dospělé

bacteria 163711 1280
bacteria 163711 1280
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, jaké nemo­ci způ­so­bu­je Helicobacter pylorí, Clostridium teta­ní, či virus Epstein - Barrové? Chcete se dozvě­dět, na jaké nemo­ci vlast­ně exis­tu­je očko­vá­ní? Zajímáte se o to, jak se vyrá­bí jogur­ty, sýry a dal­ší mléč­né výrob­ky? Na tyto a ješ­tě mno­ho dal­ších otá­zek vám odpo­ví Karsten Brensing a Katrin Linkeová, auto­ři kni­hy Tajuplný svět virů a bak­te­rií, kte­rou vyda­lo Nakladatelství KAZDA v Brně. 

99314114 tajuplny svet viru a bakterii

V úvo­du nalez­ne­te infor­ma­ce o tom, jak na nás viry a bak­te­rie půso­bí, co způ­so­bil jeden koro­na­vi­rus na celém svě­tě a proč jsou tyto mik­ro­or­ga­nismy důle­ži­té pro náš život, a že nám vlast­ně jen neško­dí.

Kniha je roz­dě­le­na na 3 čás­ti. V té prv­ní auto­ři detail­ně popi­su­jí jed­not­li­vé viry, bak­te­rie, hou­by i mno­ho­bu­něč­né orga­nismy. To jak vlast­ně žijí, jak vypa­da­jí, jaké nemo­ci způ­so­bu­jí, ale jak je lze vyu­žít i v náš pro­spěch, jak vlast­ně vzni­kl život, něco z his­to­rie půvo­du nemo­cí.

V dal­ší čás­ti kni­hy se dozví­te, co je to pan­de­mie, jak vzni­ká, jak nad nemo­ce­mi vyzrát, jak je to vlast­ně s hygi­e­nou, proč někdo one­moc­ní a jiný zase ne, co je to imu­ni­ta, co jsou anti­ge­ny, pro­ti­lát­ky, či rezisten­ce, dále jaké máme očko­vá­ní a jaké léky může­me při nemo­cech uží­vat.

V té posled­ní čás­ti auto­ři při­pra­vi­li zají­ma­vos­ti o tom, v čem nám vlast­ně tyto mik­ro­or­ga­nismy mohou být pro­spěš­ní, co to zna­me­ná mik­ro­bi­om. Dále také, co nám vlast­ně při­ne­sl lock down i koro­na­kri­ze. Na kon­ci kni­hy je k dis­po­zi­ci rejstřík odbor­ných ter­mí­nů, nemo­cí, kte­ré usnad­ní ori­en­ta­ci v kni­ze, také odpo­vě­di na otáz­ky a seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry.

Tato kni­ha mě zau­ja­la už v nabíd­ce na webu vyda­va­tel­ství a přá­la jsem si ji pře­číst. Hned po prv­ním ote­vře­ní jsem se napros­to ztra­ti­la. Kniha je oprav­du báječ­ná. Čtení a pro­hlí­že­ní jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Je plná zají­ma­vos­tí ze živo­ta mik­ro­or­ga­nis­mů. Těch, kte­ří nám způ­so­bu­jí nemo­ci, ale i těm, co nám pomá­ha­jí při výro­bě růz­ných mléč­ných výrob­ků. Líbí se mně obsa­ho­vé zamě­ře­ní, ale i for­mál­ní strán­ka kni­hy.

Velké množ­ství tex­tu je dopl­ně­no humor­ný­mi ilu­stra­ce­mi Nikolaie Rengera, kte­ré vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři. Život virů a bak­te­rií je napros­to fas­ci­nu­jí­cí a je úžas­né, jak tito malí tvo­ro­vé doká­žou roz­há­zet náš imu­nit­ní sys­tém a způ­so­bit růz­né nemo­ci. Knihu dopo­ru­čím všem dětem, ale i dospě­lým, co se zají­ma­jí o tuto pro­ble­ma­ti­ku. Autoři se zamě­ři­li i na infor­ma­ce o koro­na­vi­ru, loc­kdow­nu i kri­zi, kte­ré bohu­žel budou pat­řit k naší his­to­rii.

Ukázka z kni­hy:

Pro mik­ro­or­ga­nismy před­sta­vu­je lid­ské tělo jeden obrov­ský eko­sys­tém. Celý povrch naše­ho těla, tedy včet­ně vnitř­ní­ho povrchu, kte­rý se sklá­dá ze žalud­ku a střev, je život­ném pro­sto­rem pro mili­ar­dy živých orga­nis­mů. Jsou tam tře­ba bak­te­rie, kte­ré s vámi žijí, ale nema­jí s vámi mno­ho spo­leč­né­ho. Jejich úko­lem je v pod­sta­tě obsa­dit mís­to, čímž zabra­ňu­jí tomu, aby se šíři­ly pato­ge­ny. Existují však také bak­te­rie, viry a plís­ně, kte­ré mohou u člo­vě­ka vyvo­lá­vat one­moc­ně­ní. Imunitní sys­tém je vět­ši­nou drží v šachu.

Někdy tomu dokon­ce aktiv­ně, pomá­há­me, napří­klad čiš­tě­ním zubů, když kar­táč­kem drh­ne­me bak­te­rie zub­ní­ho kazu.

A ješ­tě je tře­tí sku­pi­na bak­te­rií. Tyto bak­te­rie nám pomá­ha­jí, a jsou nej­spíš dokon­ce život­ně důle­ži­té. Celkově s sebou nosí­me asi dvě kila těch­to bak­te­rií. Společenstvo našich mik­ro­or­ga­nis­mů má dokon­ce svůj vědec­ký název: mik­ro­bi­om. Ptáte se, kde žije? Hlavně ve stře­vech. Čím více dru­hů, tím zdra­věj­ší člo­věk.

Naprosto úžas­ná kni­ha plná zají­ma­vos­tí ze svě­ta virů a bak­te­rií. Je urče­na pro čte­ná­ře od 9 do 99 let a nejen jim. Objevujte svět zlých, ale i těch hod­ných virů a bak­te­rií. Ne všech­ny mik­ro­or­ga­nismy nám ško­dí.

Několik slov o auto­rech:

Dr. Karsten Brensing vystu­do­val moř­skou bio­lo­gii v Kielu. Později spo­lu se svou ženou Katrin Linkeovou zkou­mal inter­ak­ci mezi del­fí­ny a lid­mi na Floridě a v Izraeli a v roce 2004 obhá­jil na uni­ver­zi­tě v Berlíně svou dok­tor­kou prá­ci.

Jeho prv­ní dět­ská kni­ha Jak zví­řa­ta mys­lí a co cítí byla oce­ně­na němec­kou cenou za lite­ra­tu­ru pro děti a mlá­dež v oblas­ti ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí a byla vyhlá­še­na „vědo­most­ní kni­hou“ roku 2019. Jako bio­log něja­kou dobu vyu­čo­val mik­ro­bi­o­lo­gii a hygi­e­nu. V sou­čas­né době pra­cu­je jako nezá­vis­lý kon­zul­tant a spi­so­va­tel. Napsal tři úspěš­né kni­hy o tom, jak zví­řa­ta mys­lí a cítí, a pra­co­val jako kon­zul­tant pro němec­ké orga­ni­za­ce život­ní­ho pro­stře­dí, Evropskou komi­si a růz­né orga­ni­za­ce pro ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí.

Katrin Linkeová vystu­do­va­la medi­cí­nu a bio­lo­gii v Göttingenu a Kielu. Po ško­le zkou­ma­la na Floridě a v Izraeli inter­ak­ci mezi del­fí­ny a lid­mi. Od roku 2001 pra­cu­je jako nezá­vis­lá vědec­ká novi­nář­ka pro tele­vi­zi a tvo­ří spo­ty pro pořa­dy W wie Wissen (ARD), Xenius (Arte) a Alles Wissen (Hessischer Rundfunk).

Tajuplný svět virů a bak­te­rií je její prv­ní kni­ha pro děti. Momentálně pra­cu­je na své dru­hé dět­ské kni­ze.

Katrin a Karsten jsou hrdý­mi rodi­či dvou osmi­le­tých chlap­ců. Sní o tom, že se jed­nou budou jako rodi­na pla­vit na pla­chet­ni­ci po svě­tě.

  • Autoři: Katrin Linkeová, Karsten Brensing
  • Ilustrace: Nikolai Renger
  • Přeložila: Dagmar Heegová
  • Žánr: nauč­ná kni­ha pro děti od 9 let
  • Počet stran: 187
  • Vydáno: 2021, Nakladatelství KAZDA, Brno
  • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-7670-026-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,76047 s | počet dotazů: 262 | paměť: 60821 KB. | 30.09.2022 - 14:17:07