Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Tajný život mazlíčků

Tajný život mazlíčků

Tajny
Tajny

Tajný život maz­líč­ků je pátým spo­leč­ným celo­ve­čer­ním plně ani­mo­va­ným fil­mem Illumination Entertainment a Universal Pictures – a je to kome­die o živo­tě, kte­rý vedou naši domá­cí maz­líč­ci v době, kte­rou my kaž­dý den trá­ví­me v prá­ci nebo ve ško­le.

V jed­nom domě na uspě­cha­ném Manhattanu začí­ná sku­teč­ný den až poté, co jeho dvou­no­zí oby­va­te­lé ode­jdou do prá­ce a do ško­ly. Tehdy všich­ni ti chlu­pa­tí, per­na­tí a šupi­na­tí maz­líč­ci naska­ku­jí do své­ho kaž­do­den­ní­ho ste­re­o­ty­pu „od deví­ti do pěti”: růz­ně se spo­lu pofla­ku­jí, vyprá­vě­jí si potup­né his­tor­ky o svých maji­te­lích, zkou­še­jí si roz­to­mi­lé kuku­če, aby dosta­li lep­ší paml­sek, a sle­du­jí Animal Planet jako rea­li­ty show.

Nejdůležitějšímu psu v domě, bys­tré­mu teri­é­ro­vi Maxovi, kte­rý je pře­svěd­čen, že je stře­dem vesmí­ru své panič­ky Katie, se život obrá­tí vzhů­ru noha­ma, když si Katie při­ne­se domů Barona, nepo­řád­né a obrov­ské psí mon­strum s nulo­vou soci­ál­ní inte­li­gen­cí. Když se tato podiv­ná psí dvo­ji­ce ocit­ne ve špi­na­vých uli­cích New Yorku, musí zapo­me­nout na všech­ny odliš­nos­ti a spo­jit se pro­ti chlu­pa­té­mu, vychyt­ra­lé­mu krá­lí­ko­vi jmé­nem Snížek, kte­rý posta­vil armá­du domá­cích zví­řá­tek, kte­ré jejich páníč­ko­vé opus­ti­li a kte­ří nená­vi­dí všech­no lidské…a to vše včet­ně návra­tu domů dřív, než se Katie večer vrá­tí.

Zakladatel a výkon­ný ředi­tel Illumination Entertainment CHRIS MELEDANDRI a jeho dlou­ho­do­bá spo­lu­pra­cov­ni­ce JANET HEALY už spo­leč­ně pro­du­ko­va­li oblí­be­né fil­my série Já, padouch nebo kasov­ní trhá­ky Mimoni a Lorax a pro­du­ku­jí i tuto kome­dii, kte­rou reží­ru­je CHRIS RENAUD a YARROW CHENEY pod­le scé­ná­ře CINCO PAULA & KENA DAURIO a BRIANA LYNCHE.

Na Tajném živo­tě maz­líč­ků pra­co­va­ly všech­ny výraz­né talen­ty posled­ních hitů Illumination - výtvar­ník ERIC GUILLON, umě­lec­ký ředi­tel COLIN STIMPSON, vedou­cí ani­má­tor RÉGIS SCHULLER, ani­má­tor­ka CÉLINE ALLEGRE, vedou­cí osvět­lo­vač THIERRY NOBLET, vedou­cí ani­ma­ce postav JULIEN SORET a JONATHAN DEL VAL, spe­ci­a­lis­ta počí­ta­čo­vých efek­tů BRUNO CHAUFFARD, tri­ko­ví spe­ci­a­lis­té SIMON PATE a MILO RICCARAND a hlav­ní stři­hač KEN SCHRETZMANN, drži­tel Oscara hudeb­ní skla­da­tel ALEXANDRE DESPLAT.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,42043 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55728 KB. | 17.05.2022 - 08:47:22