Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tajný život mazlíčků - Max je ten nejšťastnější pes na světě.

Tajný život mazlíčků - Max je ten nejšťastnější pes na světě.

TZ03

 Žije se svo­jí panič­kou Katie v malém bytě v New Yorku, oba si skvě­le rozu­mí a uží­va­jí si. Tenhle skvě­lý život ale skon­čí vždy ráno, kdy Katie odchá­zí z bytu pryč, do prá­ce, a vra­cí se až večer. S tím by se Max ješ­tě tak smí­řil, ale jed­no­ho dne Katie při­jde domů s pře­kva­pe­ním. Tím je neří­ze­ná stře­la, vel­ké, chlu­pa­té, psí mon­strum jmé­nem Baron. Max má tak najed­nou „bráš­ku“, kte­rý ale nere­spek­tu­je své mís­to ve smeč­ce, a tak nastá­va­jí Maxovi kruš­né dny. Sice se sna­ží Barona vše­mož­ně dostat z bytu, ale je to nad jeho síly. Ale ani Baron nechce svůj nový domov opus­tit, pro­to mezi nimi vypuká vál­ka. Ta je dostá­vá až do situ­a­ce, kdy se oci­ta­jí bez dohle­du ve měs­tě, odchyt­ne je poli­cie a jsou odve­ze­ni do útul­ku. Naštěstí se set­ka­jí s krá­lí­kem a jeho ban­dou, kte­rá žije v měst­ském pod­ze­mí, a tak začí­ná jejich pouť měs­tem domů, za panič­kou Katie.

TZ02

Scénář fil­mu napsa­li Ken Daurio, Cinco Paul a Brian Lynch. Podařilo se jim vytvo­řit scé­nář k fil­mu, kde je jed­no­du­chý pří­běh se záplet­kou a ode­hrá­vá se během jed­no­ho dne. Hlavní hrdi­no­vé jsou zpo­čát­ku nepřá­te­lé, ale jak už to u ame­ric­kých fil­mů bývá, během fil­mu se spřá­te­lí a nako­nec bez sebe neda­jí ani ránu. Kromě typic­kých domá­cích maz­líč­ků, jako jsou kočka a pes, dosta­li šan­ci se obje­vit i dal­ší zví­řa­ta: mor­če, kro­ko­dýl, pra­se, ptáč­ci, ad. Je zají­ma­vé vidět, jaká zví­řa­ta tvůr­ci zvo­li­li do toho­to fil­mu, pro­to­že ne kaž­dý domá­cí maz­lí­ček je pro fil­mo­vé zpra­co­vá­ní dob­rý.

Na ani­mač­ním ztvár­ně­ní zví­ře­cích hrdi­nů pra­co­va­lo něko­lik tvůr­ců a jejich výsle­dek je vel­mi pěk­ný. Zvířata jsou vytvo­ře­na hod­ně reál­ně, mají dobrou mimi­ku a jejich pro­je­vy cho­vá­ní jsou hod­ně pře­svěd­či­vé. Celý film dotvá­ří hud­ba, kte­rou napsal Alexandre Desplat, kte­rý má na svém kon­tě hud­bu k více než 80 fil­mů. V roce 2015 obdr­žel Oscara za nej­lep­ší hud­bu k fil­mu Grandhotel Budapešť a cenu BAFTA za Královu řeč v roce 2011.

TZ01

Film je nato­če­ný v pří­jem­ném tem­pu, pou­ze někte­ré scé­ny jsou vzhle­dem k akč­nos­ti rych­lej­ší. Diváky může ale zmást název sním­ku, kte­rý ne zce­la odpo­ví­dá pří­bě­hu. Možná by se hodil spíš název Maxův výlet nebo Zvířata ve měs­tě. Film má i své vtip­né chvil­ky, ale cel­ko­vě půso­bí jako prů­měr­ný film pro děti a dospě­lé.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,61559 s | počet dotazů: 227 | paměť: 51718 KB. | 23.10.2021 - 07:26:56