Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...

Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...

Tajnosti
Tajnosti

https://web.archive.org/web/20070625230038im_/http:/www.playall.cz/obrazky/tajnosti/tajnosti.jpg Hrdinkou fil­mu je poma­lu, ale jis­tě stár­nou­cí Julie, kte­rá roz­hod­ně netr­pí finanč­ní­mi pro­blémy či něja­kou jinou for­mou mate­ri­ál­ní­ho strá­dá­ní. Je vám ale asi hned jas­né, že všech­no nebu­de tak růžo­vé, jak se na prv­ní pohled zdá a že za zdán­li­vou povrch­ní spo­ko­je­nos­tí bude prav­dě­po­dob­ně ukry­té něja­ké to vnitř­ní strá­dá­ní. Vše začí­ná ráno, kdy Julie zaslech­ne zprá­vu o smr­ti své oblí­be­né zpě­vač­ky Niny Simone. V té chví­li ji zachvá­tí ira­ci­o­nál­ní tou­ha po kou­pi piá­na. Následuje celo­den­ní ana­bá­ze, kte­rá sice zpr­vu vede jen do obcho­du s hudeb­ní­mi nástro­ji, ale postup­ně Julie smě­řu­je i na dal­ší mís­ta a tím také roz­krý­vá svá dlou­ho stře­že­ná tajem­ství.

Musím při­znat, že Tajnosti mi, ani nevím proč, stá­le zůstá­va­jí v hla­vě, ale záro­veň se o nich dost těž­ko píše. Je to totiž tako­vý intim­ní film, kte­rý zkrát­ka nelze popsat a kte­rý pros­tě musí­te vidět, abys­te pocho­pi­li o čem tady mlu­vím. Asi nej­za­jí­ma­věj­ším na celém fil­mu je to, že se mu daří všech­na ta tajem­ství, lid­ské pro­hřeš­ky a chy­by odha­lo­vat lehce, tro­chu melan­cho­lic­ky, ale záro­veň i s nad­hle­dem. Tajnosti jsou vlast­ně doce­la nera­dost­ným až depre­siv­ním fil­mem (a to urči­tě nejen pro ženy střed­ní­ho věku), ale přes­to vám z nich tako­vý pocit nezů­sta­ne. Naopak, výsled­ný dojem je vel­mi pozi­tiv­ní, pří­jem­ný, až opti­mis­tic­ký.

https://web.archive.org/web/20070625230038im_/http:/playall.cz/obrazky/tajnosti/tajnosti2.jpg Vyzdvihnout si zaslou­ží pře­de­vším fakt, že se zde pole­houč­ku sklá­dá půso­bi­vá mozai­ka, v níž má všech­no své pev­ně dané mís­to, aniž by film byť jen jedin­krát sklou­zl k polo­pa­tič­nos­ti, sche­ma­tič­nos­ti, násil­né­mu vysvět­lo­vá­ní či dokon­ce mora­li­zo­vá­ní o tom, jak bylo to či ono špat­né. To vše je pod­po­ře­no bez­chyb­ný­mi herec­ký­mi výko­ny. Především vol­ba Ivy Bittové do hlav­ní role (s níž pocho­pi­tel­ně celý film sto­jí a padá) se Alici Nellis mno­ho­ná­sob­ně vypla­ti­la, Bittová se do role skvě­le hodí, půso­bí napros­to při­ro­ze­ně a vy tak všech­ny ty její lid­ské chy­by bez pro­blé­mů při­jí­má­te a chá­pe­te. Možná, že na tom má lví podíl i fakt, že Bittová hra­je ve fil­mech spí­še výji­meč­ně a tudíž v ní vůbec nevi­dí­te hereč­ku, kte­rá zde má jen dal­ší roli z mno­ha, ale oprav­du reál­nou bytost.

Verdikt: Působivá mozai­ka posklá­da­ná z postup­ně odha­lo­va­ných tajem­ství jed­né ženy. Pro nastí­ně­ní i roz­ře­še­ní vše­ho pod­stat­né­ho tu sta­čí pro­stor jed­no­ho jedi­né­ho dne a navíc k tomu netře­ba ani otrav­né polo­pa­tič­nos­ti, doslov­nos­ti či dokon­ce mora­li­zo­vá­ní. To vše je pod­po­ře­no bri­lant­ní­mi herec­ký­mi výko­ny, per­fekt­ně pad­nou­cí hud­bou a řeme­sl­ně zvlád­nu­tou fil­ma­ři­nou.

Hodnocení: 5/5 https://web.archive.org/web/20070625230038im_/http:/playall.cz/wp-content/plugins/editormonkey/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif


Photo © Bontonfilm


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
  • Promlčeno – Recenze – 60 %29. dubna 2022 Promlčeno – Recenze – 60 % Promlčeno je novým filmem režiséra a scenáristy Roberta Sedláčka (Rodina je základ státu, Jan Palach). Ten snímek podědil po režijním debutantovi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námětu a […] Posted in Filmové recenze
  • Promlčeno - 60 %27. dubna 2022 Promlčeno - 60 % Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do Čech, aby zde kontaktoval jistou Elišku (Denisa Barešová) a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V tom mu pomáhá […] Posted in Filmové recenze
  • Mimořádná událost6. února 2022 Mimořádná událost Událost z února 2019 na trati Studenec-Křižanov, kdy motorová jednotka jela 14 minut bez řidiče, byla jednou z inspirací režiséra Jiří Havelky k tvorbě komedie s prvky společenské kritiky. […] Posted in Filmové recenze
  • Mimořádná událost – Recenze – 50 %2. února 2022 Mimořádná událost – Recenze – 50 % Nová česká komedie režiséra a scenáristy Jiřího Havelky (Vlastníci) je volně inspirovaná skutečnou událostí, k níž došlo v únoru roku 2019 mezi Velkým Meziříčím a Martinicemi. Osobní vlak, […] Posted in Filmové recenze
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
  • 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947.13. června 2019 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947. Devatenáctiletý Ivan chce  zapadnout mezi  skupinu mladých lidí, kde se každý snaží zaujmou osobitostí a bohémským stylem života. Ivan si vybral dráhu básníka a píše, co mu slina na jazyk […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 6,61630 s | počet dotazů: 227 | paměť: 56059 KB. | 22.05.2022 - 09:05:40