Kritiky.cz > Recenze knih > Tajná válka Coco Chanel

Tajná válka Coco Chanel

tajna valka coco chanel 60150

Gabrielle „Coco“ Chanel stvo­ři­la vzhled moder­ní ženy a vybu­do­va­la mód­ní impé­ri­um. Její život mezi lety 1941 až 1954 zůstá­val tajem­stvím, o kte­rém nemlu­vi­la ani ona, ani auto­ři jejích živo­to­pi­sů. S prav­dou o tom, jak v těch letech žila, při­chá­zí ame­ric­ký spi­so­va­tel Hal Vaughan.

Coco vyrůs­ta­la v sirot­čin­ci. Když dospě­la, pra­co­va­la jako šič­ka a zpí­va­la v zábav­ních pod­ni­cích, kde zís­ka­la svou pře­zdív­ku. Díky své krá­se si zís­ka­la obdiv a pří­zeň boha­tých mužů, kte­ří jí pomoh­li v jejich začát­cích. Tvořila pod­le vlast­ních návrhů doplň­ky, klo­bou­ky i oděvy, kte­ré ji při­nes­ly slá­vu i pení­ze. Postupně ote­ví­ra­la dal­ší buti­ky. Později se zaplet­la s němec­kým baro­nem Hansem Guntherem von Dincklagem, nacis­tic­kým špi­o­nem, kte­rý se zod­po­ví­dal pří­mo Goebbelsovi a sta­la se agent­kou Abwehru. Když skon­či­la vál­ka,  Coco se ocit­la před sou­dem, kde všech­na obvi­ně­ní popře­la. Několik len pak žila ve Švýcarsku a v sedm­de­sá­tých letech se vrá­ti­la do Paříže, kde svůj mód­ní dům zno­vu posta­vi­la na nohy - navzdo­ry své kola­bo­rant­ské minu­los­ti.

Při čte­ní kni­hy jsem měla smí­še­né poci­ty. Na jed­né stra­ně jsem Coco Chanel obdi­vo­va­la za to, jak doká­za­la v pod­sta­tě z niče­ho vytvo­řit jed­nu z nej­zná­měj­ších mód­ních firem na svě­te. Na stra­ně dru­hé jsem jí opo­vr­ho­va­la za její postoj k Židům a spo­lu­prá­ci s nacis­ty a bylo mi jí líto kvů­li její osa­mě­los­ti.

Stejně smí­še­né poci­ty jsem měla i ohle­dem samot­né kni­hy. Někdy je to pou­ta­vý živo­to­pis Coco Chanel, jin­dy zase učeb­ni­ce plná suchých fak­tů. Opravdu mi neva­di­lo, že autor posky­tu­je infor­ma­ce o lidech, kte­ří vstou­pi­li do živo­ta Coco, ale mys­lím si, že se občas odvrá­til od hlav­ní posta­vy kni­hy a zao­bí­ral se něčím, co neby­lo důle­ži­té pro pří­běh, kte­rý se roz­ho­dl vyprá­vět. Naštěstí ale pře­va­žo­va­ly živo­to­pis­ní pasá­že.

Knihu dopo­ru­ču­ji lidem, kte­ří se zají­ma­jí o sku­teč­né pří­běhy ode­hrá­va­jí­cí se počas dru­hé svě­to­vé vál­ky i těm, kte­ří chtě­jí poznat růz­né tvá­ře slav­né návr­hář­ky.

Hodnocení: 75%

Tajná vál­ka Coco Chanel

Autor: Hal Vaughan

Originální název: Sleeping with the Enemy: Coco Chanel, Nazi Agent

Překlad: Jana Chartier

Vydáno: 2017, Mladá fron­ta

Počet stran: 320

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta. V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.

  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže31. července 2017 Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže Dva bratři, desetiletý Joseph a dvanáctiletý Maurice Joffové, žijí v Paříži s rodiči a staršími bratři, kteří pracují společně s otcem v rodinném holičství. Čas tráví stejně jako jiní […]
  • Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy20. května 2017 Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy Oblíbená mimoňka Nikki Maxwellová se vrací již po desáté a přináší další várku příběhu ze svého života, trapasů i šílených nápadů. Ve snaze pomoct svému idolovi Brandonovi se rozhodne […]
  • Šofér, který změnil dějiny7. července 2017 Šofér, který změnil dějiny Atentát na Františka Ferdinanda, následníka trůnu, který se odehrál 28. června 1914 v Sarajevu, je známá a historiky dopodrobna zpracována událost. Kniha Šofér, který změnil dějiny je […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...