Kritiky.cz > Recenze knih > Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce

Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce

Laska
Laska
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Román o jíd­le, vaře­ní i restau­ra­ci, ale také o bez­mez­né lás­ce a citu. Hledáte pří­jem­né čte­ní, při kte­rém si může­te pochut­nat a neztloust­ne­te při tom? Láska může být oprav­du taj­nou pří­sa­dou do jíd­la, ale i výji­meč­né­ho živo­ta. 

Andrew Knight je vyhlá­še­ný kuchař, kte­rý má výteč­nou restau­ra­ci v Bostonu. V prá­ci se mu daří, ale sta­ros­tí kolem restau­ra­ce začí­ná být přespří­liš. Andrew odces­tu­je do Maine, kde se při sráž­ce auta potká s kuchař­kou Brooke, jejichž rodi­če vlast­ní restau­ra­ci Crab Inn, kte­rá je na pokraj ban­kro­tu. Její mat­ka totiž one­moc­ně­la a otec se sta­rá o svou ženu. Brooke se tedy začne o restau­ra­ci sta­rat a je toho na ní oprav­du moc. Svou prá­ci redak­tor­ky ve vyda­va­tel­ství nemů­že teď vyko­ná­vat. Andrew potře­bu­je od své restau­ra­ce pau­zu, dát si své myš­len­ky dohro­ma­dy. Obrovskou výzvu vidí v restau­ra­ci Crab Inn, kte­rou doká­že s pomo­cí Brooke posta­vit na nohy. Ta se do něj zami­lu­je a on do ní také. Svou minu­lost nechá Andrew v Bostonu a nic o ní své Brooke neřek­ne. Ta se jed­no­ho dne dozví v tele­vi­zi, že její pomoc­ník  v kuchy­ni je vlast­ně vyhlá­še­ný kuchař a maji­tel restau­ra­ce. Dokáže se Brooke s tako­vou křiv­dou vyrov­nat? Odpustí mu to? Zajímá Vás, jak to všech­no vlast­ně dopad­ne? Neváhejte a sáh­ně­te po zají­ma­vé novin­ce vyda­va­tel­ství Ikar, pro­to­že lás­ka doká­že být oprav­du taj­nou pří­sa­dou kaž­dé­ho výteč­né­ho jíd­la.

Velice ráda čtu romá­ny, jejichž děj se ode­hrá­vá v restau­ra­ci a kuchy­ni, kde se při­pra­vu­jí nej­růz­něj­ší deli­ka­te­sy. Musím říci, že potom mám vět­ší hlad. Připadá mě, že po pře­čte­ní pasá­ží o pří­pra­vě jíd­la si je doká­ži bar­vi­tě před­sta­vo­vat a čas­to se i při­stih­nu, že se zasním, jak to asi chut­ná. Děj romá­nu byl čti­vý a pří­jem­ný. Přemýšlela jsem, jak ten­to román o jíd­le skon­čí. Autorka mě veli­ce dlou­ho napí­na­la a už jsem měla oba­vy, že to snad nemů­že dopad­nout dob­ře.

Poppy J. Andersonová měla odjak­ži­va vel­kou sla­bost pro vyprá­vě­ní pří­bě­hů; své prv­ní spi­so­va­tel­ské poku­sy pře­nes­la na papír už ve dva­nác­ti letech. Po stu­di­ích sebra­la veš­ke­rou odva­hu a koneč­ně před­sta­vi­la své tex­ty šir­ší­mu pub­li­ku. S pře­svěd­či­vým úspě­chem: její vtip­né romá­ny, kte­ré se všech­ny ode­hrá­va­jí v USA a pojed­ná­va­jí o vel­ké lás­ce, okouz­li­ly tolik čte­ná­řů, že se Poppy jako prv­ní němec­ká vyda­va­tel­ka svých vlast­ních romá­nů sta­la co do počtu vyda­ných výtis­ků mili­o­nář­kou. Pokud prá­vě nepí­še nebo nepře­mýš­lí o nových pří­bě­zích, ráda ces­tu­je na nej­od­leh­lej­ší mís­ta na svě­tě nebo si hra­je doma v jed­nom vel­ko­měs­tě v Porýní se svý­mi dvě­ma psy Antonem a Zipi.


  • Autor: Poppy J. Andersonová
  • Žánr: román pro ženy
  • Vydáno: 2018 , Euromedia Group, a.s. - Ikar,  Praha
  • Počet stran: 319
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
  • ISBN: 978-80-249-3532-4.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,61871 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61741 KB. | 24.09.2023 - 06:02:25