Kritiky.cz > Recenze knih > Tajemství prokleté krve

Tajemství prokleté krve

big prokleta krev MD7 398293

Představte si svět, ve kte­rém Velká fran­couz­ská revo­lu­ce nikdy nepro­běh­la a kde se prá­vě chys­tá koru­no­va­ce Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kte­rém sedm­nác­ti­le­tá Angie mar­ně hle­dá své mís­to. Její mat­ka je aris­to­krat­ka, její otec muž z lidu, a pro­to neza­pa­dá ani do jed­né z těchhle sku­pin. Jednoho dne ji v met­ru pro­ná­sle­du­jí dva ozbro­je­ní muži a poku­sí se ji zabít. Angie jim unik­ne jen o vlá­sek. Tím však pře­kva­pe­ní nekon­čí. Ještě ten den ji navští­ví její mat­ka, vévod­ky­ně de Noaillesová, kte­rou již léta nevi­dě­la.

Angie čeká, že jí vysvět­lí, proč ji opus­ti­la, ale to vévod­ky­ně nemá v úmys­lu. Místo toho pozve svou dce­ru na ples do Versailles, aby byla nále­ži­tě před­sta­ve­na u dvo­ra. Angie se tam nechce, ale tako­vý večer by jí mohl pomo­ci odha­lit, kdo jí usi­lu­je o život a proč - a to si nesmí nechat ujít. Netuší však, že ve Versailles se ukrý­vá ješ­tě vět­ší nebez­pe­čí.

Prokletá krev je young adult fan­ta­sy, kte­rou napsa­li fran­couz­ští spi­so­va­te­lé Anne a Gérard Guéro pou­ží­va­jí­cí pseu­do­nym Ange. Ve své kni­ze zkom­bi­no­va­li něko­lik prv­ků, kte­ré se k sobě na prv­ní pohled neho­dí - Versailles, aris­to­kra­cie, moder­ní svět, upí­ři, magie... a výsled­kem je ori­gi­nál­ní, i když tro­chu kom­pli­ko­va­ný pří­běh.

Protože se ve vyprá­vě­ní stří­dá hod­ně postav, je zpo­čát­ku těž­ší zori­en­to­vat se, kdo je kdo a o co komu vlast­ně jde. Když už v tom však máte jas­no, může­te si napl­no vychut­ná­vat pří­běh. Čeká na vás něko­lik napí­na­vých dějo­vých zvra­tů, spous­ta akce a krve a tajem­ství. Vysvětlení, proč se neo­de­hrá­la revo­lu­ce, je jed­nou z nej­lep­ších čás­tí kni­hy, a pří­jem­ným pře­kva­pe­ním je i samot­ná záplet­ka. Jen je ško­da, že milost­né vzta­hy hrdi­nů jsou popsá­ny jen vel­mi povrch­ně, a navíc jim je věno­vá­no jen malo pro­sto­ru. Konec je šoku­jí­cí, ale nedá­vá odpo­vě­di na všech­ny otáz­ky, což je ško­da. I tak ale Prokletou krev dopo­ru­ču­ji.

Hodnocení: 90%

PROKLETÁ KREV

Autor: Ange

Originální název: Sang Maudit

Vydáno: CooBoo, 2019

Počet stran: 440


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […]
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […]
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […]
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […]
  • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Catwoman, Zlodějka duší - 60 %12. června 2019 Catwoman, Zlodějka duší - 60 % Když netopýr není doma, kočky mají pré. Autorka série Skleněný trůn, který sleduje osud mladé vražedkyně, se na objednávku pustila do psaní příběhu o jiné vražedkyni, o něco slavnější – […]
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […]
  • Tři mušketýři14. ledna 2019 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […]