Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Tajemství modrých dopisů - Může jediný dopis změnit celý náš život?

Tajemství modrých dopisů - Může jediný dopis změnit celý náš život?

Tajemstvi
Tajemstvi

Luke ztra­til svou milo­va­nou man­žel­ku, kte­rá umře­la na rako­vi­nu. Musí se sta­rat o svo­je tři děti a ješ­tě se sám sna­ží s tím vypo­řá­dat. Jednoho dne nara­zí na dopis v mod­ré obál­ce, kte­rý napsa­la Natalie ješ­tě před svou smr­tí. Radí mu, jak žít dál a co dělat pro svo­je děti. Nataliina kama­rád­ka Annie, kte­rá pomá­há Lukovi s dět­mi, však s těmi dopi­sy nesou­hla­sí. Luke se ale nemů­že od těch dopi­sů odpou­tat, až jed­no­ho dne nara­zí na tajem­ství, kte­ré musí odha­lit.

Páni, tohle byla ta nejdo­jem­něj­ší kni­ha, kte­rou jsem kdy čet­la. Nejsem zrov­na člo­věk, co by čas­to bre­čel u knih, ale tahle mě roz­bre­če­la nejmé­ně desetkrát. Ze začát­ku mi při­šlo, že se kni­ha straš­ně moc podo­bá jed­né kni­ze, kte­rou jsem už čet­la, ale po něko­li­ka strán­kách jsem zjis­ti­la, že Tajemství mod­rých dopi­sů je mno­hem lep­ší.

Kromě té smut­né čás­ti, kdy se všech­ny posta­vy vypo­řá­dá­va­jí se smr­tí Natalie, zde bylo více linek. Třeba to, když Luke řešil tajem­ství, kte­ré měla Natalie nebo život Annie. Nebyla tam jedi­ná dějo­vá odbočka, kte­rou bych nemě­la ráda, zbož­ňo­va­la jsem všech­no.

Všechny posta­vy v kni­ze jsem zbož­ňo­va­la a straš­ně mě zají­ma­lo, co s nimi bude, jak dopad­nou a co všech­no se sta­ne. Byla jsem tím napros­to pohl­ce­ná a nemoh­la jsem kni­hu odlo­žit. Konec mě tak moc šoko­val a roz­bre­čel, že jsem byla na něko­lik minut odsou­ze­ná k tomu, abych jenom kou­ka­la do zdi a pře­mýš­le­la. Byla to totál­ní bom­ba.

Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ju všem, co mají rádi dojem­né pří­běhy. Musíte na to být při­pra­ve­ni, pro­to­že jinak vás to roze­me­le na kous­ky, ale urči­tě to za to sto­jí. Jedna z nej­lep­ších knih, jakou jsem kdy čet­la.


Originální název:

When I´m Gone (2016)

Žánr:
Literatura světová, Romány
Vydáno:2018, Motto
Počet stran:320
Edice:Román
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná
ISBN:978-80-267-1170-4

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68247 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56640 KB. | 04.07.2022 - 10:35:06