Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tajemství jejich očí - 55 %

Tajemství jejich očí - 55 %

Tajem01
Tajem01

Režisér a scé­náris­ta Billy Ray (nomi­no­va­ný na Oscara za scé­nář Kapitána Phillipse) nato­čil Tajemství jejich očí pod­le argen­tin­ské­ho romá­nu i fil­mu, kte­rý zís­kal pro změ­nu Oscara pro Nejlepší cizo­ja­zyč­ný film. Vyšetřování vraž­dy mla­dé dív­ky zasáh­ne do osu­du vyšet­řo­va­te­lů, kte­ří se sna­ží najít vra­ha, ale o spra­ve­dl­nost má kaž­dý jiné před­sta­vy. Hlavní linie pří­bě­hu sle­du­je agen­ta Raye, agent­ku Jess a stát­ní návlad­ní Claire. Pro všech­ny tři je pří­pad něčím osu­do­vý a ani po letech neztrá­cí jejich vzá­jem­né vaz­by na síle. Zájem o vyře­še­ní pří­pa­du mají všich­ni, pro­to­že zavraž­dě­ná je dce­rou agent­ky Jess. Složité hle­dá­ní usvěd­ču­jí­cích důka­zů i setká­ní s vra­hem si kaž­dý z vyšet­řu­jí­cích nese v sobě, a když se agent Ray po něko­li­ka letech k pří­pa­du vrá­tí, netu­ší, k jaké­mu koneč­né­mu řeše­ní dospě­je.

Tajem02Scénář je napsán jako napí­na­vá detek­tiv­ka, kte­rá uka­zu­je postup vyšet­řo­vá­ní pří­pa­du v sou­čas­nos­ti i v minu­los­ti. Je tak mož­né sle­do­vat změ­nu ve vzá­jem­ných vzta­zích tro­ji­ce hlav­ních hrdi­nů i kom­pli­ka­ce, kte­ré muse­li v minu­los­ti řešit. Příběh nepo­strá­dá napě­tí a sou­čas­ně nabí­zí rek­ce vyšet­řo­va­te­lů na nové důka­zy. Nečekané rozuz­le­ní pří­pa­du se pak ode­hra­je během něko­li­ka minut a závě­reč­ná scé­na jen uza­ví­rá pří­běh s vyrov­na­nos­tí a kli­dem.

Tajem03Billy Ray upra­vil scé­nář pod­le osvěd­če­né osno­vy pří­bě­hu a poda­ři­la se mu úspěš­ná zámě­na jed­né posta­vy. Původně byla posta­va agen­ta, kte­ré­mu nezná­mý vrah zavraž­dil dce­ru, muž. Ale Billy Ray pře­psal tuto posta­vu pro Julii Roberts a ten­to tah se mu pove­dl. Herečka pat­ří dlou­ho­do­bě mezi nej­ob­lí­be­něj­ší hereč­ky, ale slav­nou roli pou­če­né dív­ky z uli­ce v Pretty Women už dáv­no nahra­di­la bohat­ším herec­kým rejstří­kem. V tra­gic­ké roli Jess se mění její pro­fe­si­o­nál­ní pra­cov­ní nasa­ze­ní ve smu­tek ze ztrá­ty dítě­te a postup­ně pře­růs­tá ve zrůd­nou nená­vist. Herečka se nebo­jí uká­zat str­ha­né rysy a una­ve­né oči, kte­ré mají v sobě cosi tajem­né­ho a zne­klid­ňu­jí­cí­ho. Proti dra­ma­tic­ké Jess je posta­ve­na kon­trast­ně chlad­ná a odmě­ře­ná Claire v podá­ní Nicole Kidman. Její posta­va je jak krás­ná panen­ka, kte­rá své emo­ce scho­vá­vá tak doko­na­le, že je těž­ko uvě­řit její­mu kouz­lu. Herečka doká­že vykouz­lit na své tvá­ři jen dvě vidi­tel­né změ­ny. Umí se usmí­vat nebo jen neut­rál­ně zírá na své­ho obdi­vo­va­te­le. Herec Chiwetel Ejiofor, kte­rý hra­je agen­ta Raye, musí vyna­lo­žit hod­ně akti­vi­ty, aby byla jeho zami­lo­va­nost do Claire uvě­ři­tel­ná. Z her­ců mě ješ­tě zau­jal Joe Cole v roli vra­ha Marzina. Drzý par­chant by mohl být dob­rým pří­sli­bem pro dal­ší role.

Tajem01Film trpí tro­chu ste­re­o­typ­ním opa­ko­vá­ním zábě­rů na noč­ní měs­to a pří­liš nápa­di­té nejsou ani roz­ho­vo­ry, kte­ré vedou Claire a Ray ces­tou do gará­ží. Chvílemi je také těž­ké ori­en­to­vat se v čase, pro­to­že se scé­ny z vyšet­řo­vá­ní v minu­los­ti stří­da­jí s vyšet­řo­vá­ní v sou­čas­nos­ti. Někdy se poda­ří pře­su­ny v čase dob­ře napo­jit a jin­dy to je tro­chu hádan­ka. Celkový dojem z fil­mu to však pří­liš neo­vliv­ní, pro­to­že k žád­ným výraz­ným změ­nám v inte­ri­é­rech nedo­chá­zí a  her­ci vypa­da­jí  v obou časo­vých obdo­bích sko­ro stej­ně.

Film Tajemství jejich očí nabí­zí napí­na­vý pří­běh a zají­ma­vý herec­ký výkon hereč­ky Julie Roberts.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Tajemství jejich očí - DALŠÍ HEREC - Základní kostrou je Los Angeles26. ledna 2016 Tajemství jejich očí - DALŠÍ HEREC - Základní kostrou je Los Angeles „Vždycky, když píšu scénář, pokládám si otázku, proč jsou na tom hrdinové špatně a jakým způsobem by se jejich situace mohla ve filmu zlepšit,“ říká režisér Billy Ray. „Podle toho si […] Posted in Speciály
  • Tajemství jejich očí - MUŽ V ZÁKULISÍ - Profesor Billy26. ledna 2016 Tajemství jejich očí - MUŽ V ZÁKULISÍ - Profesor Billy Nicole Kidman tvrdí, že ji příběh zaujal v první chvíli, kdy se o něm dozvěděla. „Málokdy se vám dostane do rukou scénář se třemi silnými hrdiny a ještě silnějším dějem. Billyho znám už […] Posted in Speciály
  • Tajemství jejich očí - OBSAZENÍ FILMU - Neustálé zvyšování laťky26. ledna 2016 Tajemství jejich očí - OBSAZENÍ FILMU - Neustálé zvyšování laťky „Lidé v Tajemství jejich očí se nechovají jako nějaké filmové postavy. Chovají se jako obyčejní lidé. Já na tom mám jenom malou zásluhu, o většinu se zasloužili herci. Jsou nesmírně […] Posted in Speciály
  • Tajemství jejich očí - ZE STRÁNEK NA PLÁTNO - Život mezi slovy26. ledna 2016 Tajemství jejich očí - ZE STRÁNEK NA PLÁTNO - Život mezi slovy „Než jsem se stal filmovým scénáristou a režisérem, byl jsem hlavně filmovým fanouškem,“ říká Billy Ray. „Tentokrát se mi chvílemi těžko soustředilo na práci, protože mě při pohledu na […] Posted in Speciály
  • Tajemství jejich očí - O FILMU26. ledna 2016 Tajemství jejich očí - O FILMU Jak vysoká je cena, kterou musíme platit za posedlost? Na to odpovídá mysteriózní thriller Tajemství jejich očí, který se noří hluboko do osobních témat ztráty, zrady a nehynoucí […] Posted in Speciály
  • Kronika30. června 2022 Kronika Překvapení začátku roku 2012, to je to, co bych o tomhle filmu řekl. Naprosto mě dostal v tom nejlepším slova smyslu. Zase jeden důkaz, že nepotřebujete astronomický rozpočet, abyste […] Posted in Retro filmové recenze
  • Austrálie21. června 2022 Austrálie Baze Luhrmanna nemusíme asi douho představovat, stačí připomenout dva jeho nejvýznamnější a oba kontroverzní projekty Moulin Rouge! a Romeo + Juliet. Snaží se vyšlapovat na nová území a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Moulin Rouge21. června 2022 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Seveřan – královská koruna a dědictví msty20. června 2022 Seveřan – královská koruna a dědictví msty Seveřan patřil mezi hodně očekávané filmy roku 2022. Režisér Robert Eggers totiž v roce 2015 poměrně zabodoval atmosférickým hororem Čarodějnice, kde filmovým divákům představil Anyu […] Posted in Filmové recenze
  • Ztracený svět: Jurský park13. června 2022 Ztracený svět: Jurský park Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a komerční zmanipulovanosti nezadáš si s národem americkým. Když v roce 1993 Steven Spielberg přišel […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,38342 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56709 KB. | 30.06.2022 - 12:25:38