Tajemství jejich očí - DALŠÍ HEREC - Základní kostrou je Los Angeles

Tajemstvi

„Vždycky, když píšu scé­nář, poklá­dám si otáz­ku, proč jsou na tom hrdi­no­vé špat­ně a jakým způ­so­bem by se jejich situ­a­ce moh­la ve fil­mu zlep­šit,“ říká reži­sér Billy Ray. „Podle toho si roz­vrh­nu scé­nář. Když se hrdi­na nepro­dí­rá vlast­ní­mi pro­blémy, na kon­ci se nemá s čím vyrov­nat. Tentokrát jsem musel pra­co­vat se tře­mi posta­va­mi najed­nou. Každá potře­bo­va­la vlast­ní tra­ble, kte­ré se dají vyře­šit jedi­ně v tom­to fil­mu.“

Během psa­ní scé­ná­ře se něko­li­krát změ­ni­lo mís­to, kde se Tajemství jejich očí ode­hrá­vá. Původně to mělo být San Antonio, potom San Francisko, pak Londýn, Boston a nako­nec Billy Ray zvo­lil Los Angeles.

Město a mno­ho jeho iko­nic­kých pamá­tek se v pod­sta­tě sta­ly dal­ším hrdi­nou fil­mu a výraz­ně při­spě­ly k atmo­sfé­ře pří­bě­hu, kte­rý se ode­hrá­vá ve dvou časo­vých rovi­nách: v roce 2002 a o tři­náct let poz­dě­ji v sou­čas­nos­ti. „Los Angeles je mís­to, kde jsem vyros­tl. Ukázalo se, že je to taky měs­to, o kte­rém mám nej­ví­ce co říct,“ vysvět­lu­je Billy Ray. „Jsem nad­še­ný, že se Los Angeles sta­lo základ­ní kostrou celé­ho fil­mu.“


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,24614 s | počet dotazů: 217 | paměť: 46878 KB. | 19.01.2021 - 13:33:21