Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Tajemství bohyní na Žítkové: Cenné svědectví té doby

Tajemství bohyní na Žítkové: Cenné svědectví té doby

IMG 20180305 162920 kopie

Knihu Žítkovské bohy­ně jsem nedo­čet­la. Skončila jsem u těch lesbic­kých a sadis­tic­kých scén a pak jen lehce sem tam dočet­la ze zvě­da­vos­ti ke kon­ci kni­hy a no, řek­ně­me budiž. Spisovatelka dob­rá, ale téma na mě moc těž­ké a tem­né a boles­ti­vé. Možná jsem se při­pra­vi­la o dob­rý čte­nář­ský záži­tek, ale ta sen­za­cechti­vost a syro­vost stře­do­vě­ké­ho muče­ní žen mi k srd­ci nepři­rost­la. Trochu jsem se tedy obá­va­la této „nápra­vy“ žít­kov­ské­ho feno­mé­nu, pro­to­že kdo­ví, o čem tohle téma zase je.  A nako­nec jsem s tou­to kni­hou strá­vi­la mno­ho pří­jem­né­ho, a hlav­ně zají­ma­vé­ho času, ve kte­rém jsem nevní­ma­la svět kolem.

Vlastimil Hela oprav­du reha­bi­li­tu­je ten zkres­le­ný pohled na spo­le­čen­ství žen, bohyň-šeptuch, kte­ré byly v této oblas­ti na roz­hra­ní Moravy a Slovenska, věd­my, léči­tel­ky i šaman­ky a jedi­né, co mi při­šlo líto, je ten jas­ný fakt, že tyto gene­ra­ce žen už defi­ni­tiv­ně vymře­ly.

S kni­hou pocho­pí­te, proč se to asi sta­lo, a že by ty kopa­nic­ké ženy v dneš­ním svě­tě neob­stá­ly. Nebo nao­pak? Tohle už je na zvá­že­ní kaž­dé­ho čte­ná­ře, mne osob­ně to bylo veli­ce líto. Tak vzác­né ženy, tak vzác­ný kul­tur­ní i duchov­ní úkaz a zůsta­la po něm jen sto­pa v minu­los­ti. Ale o to více jsem ráda, že Vlastimil Hela vzal dostup­né zdro­je, bez před­sud­ků a sezna­cechti­vos­ti se podí­val s poko­rou a úctou na ženy, kte­ré prá­vem vstu­pu­jí do his­to­rie. Možná jsou oprav­du mýtic­ké,…

Ráda bych pro­zra­di­la víc, ale…

Tohle je bohu­žel, bohu­dík jed­na z knih, u kte­rých by se neslu­še­lo pro­zra­zo­vat něco z kon­krét­ní­ho děje, je totiž  plný dobo­vých infor­ma­cí, dělí se o kni­hu, kte­rou míst­ní farář napsal, snad jen pro­zra­dím, že se dostá­vá­te do cen­t­ra živo­ta v Kopanicích pro­střed­nic­tvím his­to­ric­kých spi­sů, foto­gra­fií, novi­no­vých člán­ků, dostá­vá­me se k lis­to­vá­ní vzác­ný­mi kni­ha­mi doku­men­tu­jí­cí­mi tu dobu, pro­jde­me se kro­ni­ka­mi.

Velkou část kni­hy tvo­ří samot­né pří­běhy růz­ných žen, jejich osu­dy, dosta­ne­te plnou dáv­ku té lid­ské pověr­či­vos­ti, kte­rá tam pano­va­la. Zlověstnost té doby, ale i obrov­ská poko­ra před živo­tem a pří­ro­dou. Šeptuchy, čaro­děj­ni­ce, bohy­ně – měly něko­lik jmen, ale vždy šlo o ženy, kte­ré čím víc bude­te pro­střed­nic­tvím této kni­hy pozná­vat, tím víc poko­ry a úcty k nim bude­te cho­vat. Jak moc bych chtě­la něja­kou z nich poznat a nechat do sebe nahléd­nout?

Ale víte - mož­ná bych se bála. Možná jsou tak MOC nad naše vědo­mí... niko­liv nao­pak.

Snad vymře­ly, abychom ztra­ti­li jejich cen­ný odkaz. Snad nás čeká něco podob­né­ho hlu­bo­ce duchov­ní­ho?

Léčitelky s mystic­ký­mi rysy

Autor se se závě­rem kni­hy pouš­tí do vlast­ních úvah nad tím, odkud bohy­ně při­šly, čím ve sku­teč­nos­ti oplý­va­ly, jak se pře­dá­va­lo toto řemes­lo či spí­še poslá­ní z ženy na ženu a zabý­vá se také tou smut­nou odpo­vě­dí na otáz­ku, proč vymře­ly a nema­jí dnes už násle­dov­nic.

A tak:

„Příběh zani­ka­jí­cí­ho feno­mé­nu výji­meč­ných kopa­ni­čář­ských žen, ale také muže, kte­rý byl část své­ho živo­ta kato­lic­kým fará­řem, je skrom­ným pří­spěv­kem poro­zu­mě­ní dneš­ní doby i nás samot­ných v rám­ci nastu­pu­jí­cí­ho nové­ho mode­lu vní­má­ní a pro­ží­vá­ní svě­ta. Díky němu se lidé nau­čí plně inte­gro­vat i para­dig­ma­ta před­cho­zí. Tento celo­st­ní model může pomo­ci vybřed­nout ze zmat­ků a pře­žít.“

O auto­ro­vi:

Vlastimil Hela (1956) pochá­zí z Bojkovic poblíž Moravských Kopanic, kde se na Žítkové naro­dil jeho pra­dě­de­ček. Příběhy z moravsko-slovenského pome­zí i tam­ní bohy­ně ho při­ta­ho­va­ly od mlá­dí a jeho prv­ní­mi nesmě­lý­mi lite­rár­ní­mi díly byly povíd­ky o kopa­ni­čá­řích. Je auto­rem řady regi­o­nál­ních his­to­ric­kých mono­gra­fií a také pub­li­ka­cí Ty jsi moje vstu­pen­ka do Nirvány, Umírali i za naši svo­bo­du, neza­po­mí­ná­me a Hej Joe!

Působí jako men­tál­ní kouč a lek­tor, vede semi­ná­ře o lea­der­shi­pu, zvlá­dá­ní času a stre­su a komu­ni­ka­ci se zákaz­ní­ky. Využívá při tom nových poznat­ků z psy­cho­lo­gie, výzku­mů lid­ské­ho moz­ku a dlou­ho­le­tých osob­ních zku­še­nos­tí.

Publikuje v časo­pi­se Regenerace a je hlav­ním koor­di­ná­to­rem Keltského tele­gra­fu (www.keltskytelegraf.cz)

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2017, www.eminent.cz

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68180 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53260 KB. | 02.12.2021 - 22:07:34