Kritiky.cz > Filmové premiéry > Tajemství a pravidla hereckého řemesla odkryje nový seriál plný hvězd Kafe a cigárko

Tajemství a pravidla hereckého řemesla odkryje nový seriál plný hvězd Kafe a cigárko

DSCN0534

Šestidílný seri­ál Kafe a cigár­ko, kte­rý v září uve­de inter­ne­to­vá tele­vi­ze Stream.cz, vzni­kl na zákla­dě scé­ná­ře Petry Soukupové a vychá­zí z epo­nym­ní­ho blo­gu Marie Doležalové. Stejně jako ve svých dení­ko­vých zápis­cích v něm popu­lár­ní hereč­ka s nad­hle­dem a upřím­nos­tí sobě vlast­ní zasvě­tí divá­ky do nepsa­ných pra­vi­del herec­ké­ho pod­svě­tí a umož­ní jim nahléd­nout do sou­kro­mí her­ců. Díky tomu si divák vytvo­ří obraz o živo­tě dneš­ních her­ců, kte­ří se živí role­mi v neko­neč­ných seri­á­lech, pře­bí­ha­jí z kšef­tu do kšef­tu, točí tolik nená­vi­dě­né milost­né scé­ny, hub­nou a zase při­bí­ra­jí kvů­li rolím nebo se kaž­dý den vypo­řá­dá­va­jí s tím, že jsou neu­stá­le v hle­dáč­ku médií. Sama Doležalová oči­ma elév­ky popi­su­je záko­ny herec­ké­ho pod­svě­tí, typo­lo­gii lidí, kte­ří se v něm pohy­bu­jí a nepsa­ná pra­vi­dla, kte­rý­mi se musí řídit. V hlav­ních rolích se kro­mě Marie obje­ví také Jan Cina, Hana Vagnerová, Milan Šteindler, Petr Vančura, Iva Pazderková a dal­ší.

Otevřená, srdeč­ná a lehce naiv­ní zpo­věď mla­dé hereč­ky, kte­rá bere život s nad­hle­dem a iro­nií dala zabrat hlav­ně pro­dukč­ní­mu týmu, kte­rý měl za úkol seri­ál nato­čit během čtr­nác­ti dnů.  „Je to pro­dukč­ní masa­kr. Chvíli trva­lo, než jsme vůbec našli reži­sé­ra, kte­rý by do toho šel, pro­to­že je to fakt sebe­vraž­da točit takhle inten­ziv­ně. V seri­á­lu je sko­ro pade­sát obsa­ze­ných rolí, což je na šest dílů oprav­du hod­ně. Skoro v kaž­dé scé­ně hra­je nový člo­věk,“ popi­su­je nároč­né natá­če­ní Marie Doležalová, kte­rá nejen napsa­la před­lo­hu ke scé­ná­ři, ale záro­veň v seri­á­lu hra­je samu sebe.  O herec­ké obsa­ze­ní se sta­ral vybra­ný tým odbor­ní­ků. „Vytvořili jsme tvůr­čí tým, do něhož pat­řil pan reži­sér Jirka Novák, já, a Vítek Bělobradský, kte­rý byl kame­ra­man a pro­dukč­ní v jed­né oso­bě. Chtěli jsme, aby to bylo vtip­né, hle­da­li jsme kome­di­ál­ní her­ce, kte­ří se nám líbí. Jasnou vol­bou byl Honza Cina, se kte­rým se zná­me už ze střed­ní ško­ly,“ popi­su­je výběr her­ců Marie. „Na tuhle roli jsem se záměr­ně nepři­pra­vo­val, i když vět­ši­nou to u mě nebý­vá zvy­kem. Je to popr­vé, co hra­ji sám sebe. Je to div­né a vlast­ně vůbec nevím, jak se to dělá. Chci být auten­tic­ký a sám jsem zvě­dav, jak to bude vypa­dat. Maruška do scé­ná­ře, i když by na to měla plné prá­vo, moc neza­sa­hu­je, ale tře­ba mi řek­ne, jak mám být správ­ný Honza Cina. Samozřejmě jí poslech­nu,“ vyprá­ví s úsmě­vem Jan Cina, těs­ně před natá­če­ním milost­né scé­ny s Maruškou.

Jedinečný seri­ál popi­su­je situ­a­ce a pří­ho­dy, kte­ré se autor­ce oprav­du sta­ly. „Scénář dal dohro­ma­dy tým scé­náris­tů. Je to na moti­vy mých člán­ků, vychá­zí to z nich, ale samo­zřej­mě si tam scé­náris­ti popus­ti­li uzdu fan­ta­zii,“ pro­zra­zu­je talen­to­va­ná Doležalová, kte­rá má nej­rad­ši scé­nu s herec­ký­mi kole­gy­ně­mi Hankou Vágnerovou
a Ivou Pazderkovou. „Iva hra­je mód­ní redak­tor­ku, pak tam při­jde Hanka a je neu­vě­ři­tel­ně suve­rén­ní a já ze sebe nemůžu nic vymáčk­nout. Během natá­če­ní této scé­ny jsme se tak smá­ly, že nás musel štáb uklid­ňo­vat. Tohle mě oprav­du baví. Méně už si uží­vám milost­né scé­ny, ale i ty k naší pro­fe­sy pat­ří, tak jsme je nemoh­li nevy­ne­chat ani v seri­á­lu, ale dělá­me si z nich spí­še legra­ci“ vyprá­ví Marie, kte­rá se o tým her­ců i pro­duk­ci s lás­kou sta­rá. Nikdo neví, jak to dělá, ale i po večer­ním před­sta­ve­ní dora­zí ráno na plac s vlast­no­ruč­ně upe­če­ným kolá­čem. „Já mys­lím, že tady to všich­ni děla­jí, pro­to­že chtě­jí, aby to vznik­lo, a já se sna­žím ten tým pod­po­ro­vat,“ uza­ví­rá hereč­ka.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Česká televize natočila nový šestidílný seriál18. srpna 2017 Česká televize natočila nový šestidílný seriál Ve čtvrtek 17. srpna se konala v Kině Mat novinářská projekce 1.dílu ze série Světský, který bude ČT  vysílat v září letošního roku. Po projekci proběhlo setkání s tvůrci, kterého se […]
  • Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho2. března 2017 Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho Romantické drama o finském boxerovi zaujal loni na festivalu v Cannes, kde jako vůbec první finský film zvítězil v sekci Un Certain Regard a poté se představil na 51. MFF v Karlových […]
  • Umučení Krista8. dubna 2004 Umučení Krista Passion je film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazareta. Film začíná v zahradě Getsemanské, kam se Ježíš odešel modlit po Poslední večeři. Ježíš odolává Satanovým svodům. […]
  • PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY V kinech od 24. 08. 20069. srpna 2006 PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY V kinech od 24. 08. 2006 Deacon, Matt a Fred jsou mladí kluci, kteří se kromě sportu a jiných běžných věcí zajímají hlavně o sex. Pravda je, že pouze zatím teoreticky. Jejich největším pokušením je každá […]
  • Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové19. dubna 2018 Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové V historii české kriminalistiky ten případ nemá obdoby. 49 mrtvých, přes sto trvale zdravotně postižených, 80 obviněných, tisíce stran soudních spisů. V září roku 2012 vypukla tzv. […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Teroristka - O FILMU4. dubna 2019 Teroristka - O FILMU Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. […]
  • Česká televize představila podzimní novinky25. července 2018 Česká televize představila podzimní novinky Dnes byly na tiskové konferenci České televize představeny podzimní novinky, které budou moci diváci shlédnout buď v televizi, nebo v kině. Tiskové konference se zúčastnili: generální […]
  • Případy 1. oddělení10. prosince 2013 Případy 1. oddělení Od ledna 2014 se mohou diváci těšit na Případy 1.oddělení Na dnešní tiskové konferenci představil ředitel Programu ČT Milan Fridrich spolu se scénáristy, režiséry a herci nový […]