Kritiky.cz > Filmové premiéry > Tajemství a pravidla hereckého řemesla odkryje nový seriál plný hvězd Kafe a cigárko

Tajemství a pravidla hereckého řemesla odkryje nový seriál plný hvězd Kafe a cigárko

DSCN0534

Šestidílný seri­ál Kafe a cigár­ko, kte­rý v září uve­de inter­ne­to­vá tele­vi­ze Stream.cz, vzni­kl na zákla­dě scé­ná­ře Petry Soukupové a vychá­zí z epo­nym­ní­ho blo­gu Marie Doležalové. Stejně jako ve svých dení­ko­vých zápis­cích v něm popu­lár­ní hereč­ka s nad­hle­dem a upřím­nos­tí sobě vlast­ní zasvě­tí divá­ky do nepsa­ných pra­vi­del herec­ké­ho pod­svě­tí a umož­ní jim nahléd­nout do sou­kro­mí her­ců. Díky tomu si divák vytvo­ří obraz o živo­tě dneš­ních her­ců, kte­ří se živí role­mi v neko­neč­ných seri­á­lech, pře­bí­ha­jí z kšef­tu do kšef­tu, točí tolik nená­vi­dě­né milost­né scé­ny, hub­nou a zase při­bí­ra­jí kvů­li rolím nebo se kaž­dý den vypo­řá­dá­va­jí s tím, že jsou neu­stá­le v hle­dáč­ku médií. Sama Doležalová oči­ma elév­ky popi­su­je záko­ny herec­ké­ho pod­svě­tí, typo­lo­gii lidí, kte­ří se v něm pohy­bu­jí a nepsa­ná pra­vi­dla, kte­rý­mi se musí řídit. V hlav­ních rolích se kro­mě Marie obje­ví také Jan Cina, Hana Vagnerová, Milan Šteindler, Petr Vančura, Iva Pazderková a dal­ší.

Otevřená, srdeč­ná a lehce naiv­ní zpo­věď mla­dé hereč­ky, kte­rá bere život s nad­hle­dem a iro­nií dala zabrat hlav­ně pro­dukč­ní­mu týmu, kte­rý měl za úkol seri­ál nato­čit během čtr­nác­ti dnů.  „Je to pro­dukč­ní masa­kr. Chvíli trva­lo, než jsme vůbec našli reži­sé­ra, kte­rý by do toho šel, pro­to­že je to fakt sebe­vraž­da točit takhle inten­ziv­ně. V seri­á­lu je sko­ro pade­sát obsa­ze­ných rolí, což je na šest dílů oprav­du hod­ně. Skoro v kaž­dé scé­ně hra­je nový člo­věk,“ popi­su­je nároč­né natá­če­ní Marie Doležalová, kte­rá nejen napsa­la před­lo­hu ke scé­ná­ři, ale záro­veň v seri­á­lu hra­je samu sebe.  O herec­ké obsa­ze­ní se sta­ral vybra­ný tým odbor­ní­ků. „Vytvořili jsme tvůr­čí tým, do něhož pat­řil pan reži­sér Jirka Novák, já, a Vítek Bělobradský, kte­rý byl kame­ra­man a pro­dukč­ní v jed­né oso­bě. Chtěli jsme, aby to bylo vtip­né, hle­da­li jsme kome­di­ál­ní her­ce, kte­ří se nám líbí. Jasnou vol­bou byl Honza Cina, se kte­rým se zná­me už ze střed­ní ško­ly,“ popi­su­je výběr her­ců Marie. „Na tuhle roli jsem se záměr­ně nepři­pra­vo­val, i když vět­ši­nou to u mě nebý­vá zvy­kem. Je to popr­vé, co hra­ji sám sebe. Je to div­né a vlast­ně vůbec nevím, jak se to dělá. Chci být auten­tic­ký a sám jsem zvě­dav, jak to bude vypa­dat. Maruška do scé­ná­ře, i když by na to měla plné prá­vo, moc neza­sa­hu­je, ale tře­ba mi řek­ne, jak mám být správ­ný Honza Cina. Samozřejmě jí poslech­nu,“ vyprá­ví s úsmě­vem Jan Cina, těs­ně před natá­če­ním milost­né scé­ny s Maruškou.

Jedinečný seri­ál popi­su­je situ­a­ce a pří­ho­dy, kte­ré se autor­ce oprav­du sta­ly. „Scénář dal dohro­ma­dy tým scé­náris­tů. Je to na moti­vy mých člán­ků, vychá­zí to z nich, ale samo­zřej­mě si tam scé­náris­ti popus­ti­li uzdu fan­ta­zii,“ pro­zra­zu­je talen­to­va­ná Doležalová, kte­rá má nej­rad­ši scé­nu s herec­ký­mi kole­gy­ně­mi Hankou Vágnerovou
a Ivou Pazderkovou. „Iva hra­je mód­ní redak­tor­ku, pak tam při­jde Hanka a je neu­vě­ři­tel­ně suve­rén­ní a já ze sebe nemůžu nic vymáčk­nout. Během natá­če­ní této scé­ny jsme se tak smá­ly, že nás musel štáb uklid­ňo­vat. Tohle mě oprav­du baví. Méně už si uží­vám milost­né scé­ny, ale i ty k naší pro­fe­sy pat­ří, tak jsme je nemoh­li nevy­ne­chat ani v seri­á­lu, ale dělá­me si z nich spí­še legra­ci“ vyprá­ví Marie, kte­rá se o tým her­ců i pro­duk­ci s lás­kou sta­rá. Nikdo neví, jak to dělá, ale i po večer­ním před­sta­ve­ní dora­zí ráno na plac s vlast­no­ruč­ně upe­če­ným kolá­čem. „Já mys­lím, že tady to všich­ni děla­jí, pro­to­že chtě­jí, aby to vznik­lo, a já se sna­žím ten tým pod­po­ro­vat,“ uza­ví­rá hereč­ka.

  • Králíček Petr - recenze31. května 2018 Králíček Petr - recenze Druhá recenze, druhý film pana Žďánského. Pan režisér jednou prohlásil, že jeho dabing má fungovat jako orchestr. A tady se to narozdíl od Black Panthera podařilo […] Posted in Dabing
  • Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ18. září 2018 Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ             Olivia Munn září v roli evoluční bioložky Dr. Casey Brackettové. „Casey je špičkou ve svém oboru, vědkyně, která zkoumá, jak se tvorové mění a přizpůsobují,” říká Munn. „Je na […] Posted in Speciály
  • The Chernobyl Podcast | Part Two | HBO14. května 2019 The Chernobyl Podcast | Part Two | HBO Posted in Videa
  • Jak poznat angínu - Příznaky a druhy angíny6. září 2019 Jak poznat angínu - Příznaky a druhy angíny Mandle jsou dvě lymfatické uzliny, které se nacházejí na obou stranách krku. Fungují jako obranný mechanismus. Pomáhají zabránit infekci těla. Avšak když jsou mandle infikovány, tento stav […] Posted in Jak...
  • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […] Posted in Recenze knih
  • Co jsme komu udělali? (2014)29. října 2014 Co jsme komu udělali? (2014) Francouzské komedie bývaly svého času slušným pojmem, který zaručoval velmi dobrou zábavu. Jen si vzpomeňte na všechny ty Fantomasy, Četníky, Asterixe, apod. Koneckonců i dnes se v zemi […] Posted in Filmové recenze
  • Scary Movie 34. března 2004 Scary Movie 3 I s Pamelou Anderson! Abych se přiznal, první dva díly Scary Movie mě nějak moc nevzaly. Zatímco jedničku jsem ještě jakžtakž snesl (pár fórů mě tam rozesmálo), tak dvojku už nikoliv, a to […] Posted in Filmové recenze
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […] Posted in Pro domov
  • Do boje - boj jedince proti nadnárodní filmě v jednom malém francouzském kraji7. března 2019 Do boje - boj jedince proti nadnárodní filmě v jednom malém francouzském kraji Laurent Amédé je muž, který má rád svoji rodinu a práci. Ale jak jde život, může se leccos změnit. Pracuje totiž v jedné z poboček nadnárodní společnosti Perrin Industrie, která se […] Posted in Filmové recenze
  • #2018: Soudce Dredd 326. července 2019 #2018: Soudce Dredd 3 Soudce Dredd 3 (Judge Dredd: The Complete Case Files 4)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vycházelo jako čísla 156 až 207 série "Judge Dredd" v […] Posted in Recenze komiksů

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com