Kritiky.cz > Filmové premiéry > Tajemné okno

Tajemné okno


OBSAH

Přestože ví, že by měl sedět u počí­ta­če a psát dal­ší kni­hu nebo ale­spoň na chví­li vylézt ze své sta­ré cha­ty a pro­jít se se svým psem oko­lo jeze­ra, úspěš­ný spi­so­va­tel Mort Rainey (Johnny Depp) vyspá­vá až 16 hodin den­ně na svém oblí­be­ném kana­pi. Je upro­střed bolest­né­ho roz­vo­du a všech­ny okol­nos­ti, kte­ré roz­chod dopro­vá­ze­jí, se stá­va­jí čím dál tím více nepří­jem­ný­mi. Celá zále­ži­tost vysá­vá jeho ener­gii i kre­a­tiv­ní poten­ci­ál a Mort je donu­cen čelit obzvláš­tě těž­ké­mu tvůr­čí­mu blo­ku, kte­rý mu brá­ní dát dohro­ma­dy byť jed­no­du­chou větu.

Když už se zdá, že se nemů­že stát nic hor­ší­ho, obje­ví se na pra­hu jeho bou­dy psy­cho­tic­ký cizi­nec John Shooter (John Turturro) , obvi­ní Raineyho z toho, že ukra­dl jeho pří­běh, a poža­du­je po něm náhra­du. Přes všech­ny Raineyho poku­sy o usmí­ře­ní se Shooter stá­vá stá­le více neod­byt­ným a agre­siv­ním. Svým vyši­nu­tým smys­lem pro spra­ve­dl­nost omlou­vá vše – včet­ně pří­pad­né chlad­no­krev­né vraž­dy.

Rainey, kte­rý je zata­žen do zbě­si­lé hry na koč­ku a myš, poma­lu zjiš­ťu­je, že v něm dří­má mno­hem více maza­nos­ti a odhod­lá­ní, než si kdy mys­lel. Nakonec si uvě­do­mí, že nezdol­ný Shooter jej mož­ná zná lépe než on sám.

O FILMU

Historie pro­jek­tu Tajemné okno se zača­la odví­jet v oka­mži­ku, kdy se stu­dio Columbia Pictures roz­hod­lo zfil­mo­vat napí­na­vý pří­běh Stephena Kinga Skryté okno do skry­té zahra­dy z edi­ce Čtyři po půl­no­ci . Vzhledem k před­cho­zí úspěš­né spo­lu­prá­ci požá­da­lo stu­dio o adap­ta­ci kni­hy na fil­mo­vé plát­no scé­náris­tu a reži­sé­ra Davida Koeppa , kte­rý v minu­los­ti napsal scé­nář k fil­mům jako Spider-Man nebo Úkryt .

Kingova nove­la mi tro­chu při­po­mí­na­la film Ozvěny mrtvých (jeden z Koeppových před­cho­zích režij­ních a scé­náris­tic­kých poči­nů), pro­to­že také pojed­ná­vá o muži, kte­rý zdán­li­vě ztrá­cí kon­takt s rea­li­tou, ” říká pro­du­cent Gavin Polone . „ Byly zde také zna­tel­né podob­nos­ti s klaus­tro­fob­ní atmo­sfé­rou thrille­ru Úkryt, jehož pod­stat­ná část se ode­hrá­vá v jedi­né malé míst­nos­ti.

Mám rád ty fil­my, ve kte­rých něja­ký člo­věk zeší­lí uvnitř své­ho domu, ” smě­je se Koepp . „ Rád se pouš­tím do neleh­ké­ho úko­lu, kte­rým je vypra­co­vá­ní pří­bě­hu, ode­hrá­va­jí­cí­ho se v uza­vře­ném pro­sto­ru. Přestože je ve fil­mu něko­lik scén z exte­ri­é­rů, sko­ro celý pří­běh je pou­ze o malém život­ním pro­sto­ru Morta Raineyho (Johnny Depp) . Mort je člo­věk, kte­rý pro­ží­vá těž­ké obdo­bí své­ho živo­ta a trá­ví až pří­liš mno­ho času sám doma. Ve fil­mu jsem chtěl pro­zkou­mat téma­ta sou­vi­se­jí­cí s uvěz­ně­ním v uza­vře­ném pro­sto­ru a para­no­i­ou, kte­rá mě vždyc­ky při­ta­ho­va­la.

Kingův napí­na­vý román se zabý­vá dvo­ji­cí kata­strof v živo­tě úspěš­né­ho spi­so­va­te­le, kte­rý musí čelit nejen stre­su z bolest­né­ho roz­vo­du, ale také váž­né­mu tvůr­čí­mu blo­ku. Koepp , kte­rý je respek­to­va­ným scé­náris­tou, doká­zal do fil­mu vnést své vlast­ní zku­še­nos­ti. „ Do Morta se doká­ži vcí­tit, pro­to­že je mi důvěr­ně zná­mý jeho život­ní styl, ” říká Koepp . „ Stejně jako spous­ta jiných spi­so­va­te­lů má i on buj­ný vnitř­ní život, kte­rý má potí­že vyjá­d­řit nave­nek. Když píši já, jsem vět­ši­nou sám v míst­nos­ti, tak­že při tom nejsem zvyk­lý komu­ni­ko­vat s ostat­ní­mi lid­mi. A v pří­pa­dě, že se pod­stat­ná část živo­ta ode­hrá­vá pou­ze uvnitř vaší hla­vy, může být vel­mi obtíž­né něco tako­vé­ho změ­nit. Pak do Mortova živo­ta zne­na­dá­ní vtrh­ne John Shooter (John Turturro) , což je vzhle­dem k okol­nos­tem a jeho psy­chic­ké­mu sta­vu pro Morta obzvláš­tě těž­ké sous­to.

Při psa­ní musí člo­věk moti­vo­vat sám sebe, ” pokra­ču­je Koepp . „ Takže když se topí­te v depre­sích, není jed­no­du­ché vzcho­pit se a jít pra­co­vat. Gauč vypa­dá pokaž­dé tak láka­vě… Dali jsme si zále­žet na tom, abychom pro Morta sehna­li přes­ně tako­vou pohov­ku, jakou má správ­ný spi­so­va­tel mít. Každou z nich jsem důklad­ně otes­to­val a na té, kte­rou jsme nako­nec vybra­li, jsem si zdřím­nul. Neznám žád­né­ho spi­so­va­te­le, kte­ré­mu by tato pod­stat­ná část tvůr­čí výba­vy chy­bě­la.

David byl vel­mi inspi­ru­jí­cí, ” říká před­sta­vi­tel Morta Johnny Depp . Aby jej Koepp pro roli zís­kal, odces­to­val až do Karibiku, kde Depp v té době natá­čel film Piráti z Karibiku – Prokletí Černé per­ly . „ Pamatuji si, že když jsem se popr­vé zače­tl do scé­ná­ře, po prv­ních 10 strán­kách jsem byl uchvá­cen tím, jak skvě­le je napsán. Dialogy půso­bí sku­teč­ně a při­ro­ze­ně, myš­len­ko­vý sled postav je vel­mi zají­ma­vý. Postupem času jsem se úpl­ně vžil do Morta a jeho dile­ma­tu. A poté, když jsem se dostal k důmy­sl­né­mu dějo­vé­mu zvra­tu, jsem byl zce­la šoko­ván. Opravdu jsem neče­kal, že něco tako­vé­ho při­jde, což je pro scé­nář vel­kou devi­zou a jsem pře­svěd­čen o tom, že stej­ně jako já bude pře­kva­pe­no i fil­mo­vé pub­li­kum.

Roli zákeř­né­ho Johna Shootera obsa­dil John Turturro . „ Chtěl jsem pro tuto roli Johna, pro­to­že pat­ří k her­cům, kte­ří se sku­teč­ně vži­jí do svých fil­mo­vých postav a na plát­ně půso­bí vel­mi pře­svěd­či­vě, což bylo v pří­pa­dě Shootera vel­mi důle­ži­té. Protože je John tako­vý cha­me­le­on, pub­li­kum mu nemů­že po celou dobu při­jít na chuť ani jej jed­no­znač­ně odsou­dit. A přes­ně to jsme u Johna, kte­rý se zni­če­ho­nic obje­ví ve dve­řích a je vel­mi tajem­ný, potře­bo­va­li, ” říká Koepp .

 

Koepp při­zná­vá, že k posta­vě Shootera, jehož agre­si­vi­ta a prud­kost pochá­zí z pra­vé­ho umě­lec­ké­ho pře­svěd­če­ní, cítí urči­tý obdiv. „ Shootera pova­žu­ji za před­sta­vi­te­le ryzí­ho umě­ní. Píše sám pro sebe, pro­to­že ho to baví. Je mu jed­no, zda bude jeho dílo vydá­no nebo ne, a to je pro mě sym­bo­lem oprav­do­vé­ho umě­ní. Mort je nao­pak komerč­ně zamě­ře­ný autor, kte­ré­mu zále­ží na tom, aby se jeho kni­hy líbi­ly. To mezi nimi vytvá­ří zají­ma­vý kon­flikt. Shooter pochá­zí z úpl­ně odliš­né­ho pro­stře­dí. Je země­děl­cem z Mississippi, kte­rý má pocit, že mu bylo ukřiv­dě­no a film se čás­teč­ně sna­ží najít odpo­věď, zda Mort sku­teč­ně ukra­dl jeho myš­len­ku nebo ne. Ani v jed­né chví­li si nejsme jis­tí, kdo má prav­du. Máme ten­den­ce věřit Mortovi, pro­to­že je Shooter tak ztřeš­tě­ný a jeho cho­vá­ní nahá­ní hrů­zu. Pořád je zde ale stín pochyb­nos­ti.

 

Jednou z hlav­ních postav fil­mu je Mortova odci­ze­ná man­žel­ka Amy, kte­rou ztvár­ni­la hereč­ka Maria Bello . Jak sama podo­tý­ká, Amy je doko­na­lým pro­ti­pó­lem Mortova sty­lu, pova­hy a tem­pe­ra­men­tu. „ Amy se sna­ži­la udr­žet pohro­ma­dě roz­pa­da­jí­cí se vztah s Mortem. Role ženy, kte­rá má svůj život pod kon­t­ro­lou, pokou­ší se udě­lat všech­no nej­lé­pe jak umí a sna­ží se vytr­vat i přes­to, že je její man­žel­ství v tros­kách a roz­vod se stá­vá stá­le obtíž­něj­ším, mi při­šla zají­ma­vá. Abych doká­za­la lépe vyjá­d­řit její pova­hu, pro­ved­la jsem i fyzic­kou změ­nu na svém zevnějš­ku – roz­hod­la jsem se nechat si pro­dlou­žit vla­sy po vzo­ru Carolyn Bessette Kennedy. Její dlou­hé vla­sy, postoj a ele­gant­ně stříd­mý styl oblé­ká­ní pro mě byly vždyc­ky sym­bo­lem ušlech­ti­los­ti. Je to pra­vý opak Mortovy ‚šupác­ké‘ pova­hy.

 

Novým part­ne­rem Avy je Ted (Timothy Hutton) – člo­věk, v jehož cho­vá­ní je tolik roz­po­rů, že není jed­no­du­ché jed­no­znač­ně roz­li­šit, zda se pou­ze oci­tl v nepří­jem­né situ­a­ci nebo je jeho jed­ná­ní sku­teč­ně tak pode­zře­lé, jak se na prv­ní pohled zdá.

Mort je člo­věk, kte­rý při­šel o svůj osob­ní život, prá­ci a dokon­ce i ženu, což dává za vinu všem lidem oko­lo sebe, ” říká Hutton . „ Postupem času se živo­ty a city jed­not­li­vých postav stá­va­jí stá­le více pro­ple­te­ný­mi a divák si není jis­tý, kdo je v kon­flik­tu s kým. Může to být Ted. Může to být Shooter. Může to být dokon­ce i Amy. Je to vel­mi para­no­id­ní thriller, kte­rý je napí­na­vý až do samot­né­ho kon­ce.

 

Charles S. Dutton ve fil­mu ztvár­nil newy­or­ské­ho detek­ti­va Kena Karsche, kte­ré­ho Mort najme, aby pomohl objas­nit sérii zne­po­ko­ji­vých a nebez­peč­ných udá­los­tí, kte­ré se ode­hra­jí poté, co do dve­ří Mortovy cha­ty popr­vé vstou­pí Shooter. Elegantní, vytr­va­lý a chyt­rý Karsch je víta­nou posi­lou – kte­rá se však uká­že být stej­ně zra­ni­tel­nou jako sám Mort.

Dutton podo­tý­ká, že prá­ce s reži­sé­rem, kte­rý je záro­veň scé­náris­tou, je navzdo­ry obec­né­mu pře­svěd­če­ní vel­mi pří­jem­ná. „ Představoval jsem si, že mít na pla­ce po celou dobu i scé­náris­tu musí být na roz­bo­le­ní hla­vy. Tušil jsem, že to bude pro­bí­hat ve sty­lu ‚Hele, podí­vej, napsal jsem to takhle. Vím přes­ně, co potře­bu­ju, a ty to nedě­láš tak, jak bych si před­sta­vo­val.‘ S Davidem to ale bylo přes­ně nao­pak. Když vás v někte­ré scé­ně napad­nul lep­ší dia­log, změ­nil ho. Často se nás ptal ‚Co si o tom mys­líš? Není ta posta­va moc uke­ca­ná? Není to zby­teč­ně dlou­hé? Nezní to pří­liš sta­ro­mód­ně?‘ V tom­to smě­ru to bylo vyni­ka­jí­cí, pro­to­že David byl hod­ně ote­vře­ný vůči novým nápa­dům.

 

Občas se nám sta­lo, že se natá­če­cí den tro­chu pro­dlou­žil a ke kon­ci už jsme byli poně­kud una­ve­ní, “ vysvět­lu­je Koepp . „ Takže se občas musí­te sna­žit udě­lat něco neče­ka­né­ho, abys­te her­cům pomoh­li dostat se z útlu­mu. Na začát­ku fil­mu je jed­na scé­na, ve kte­ré Mort vtrh­ne do mote­lo­vé­ho poko­je, kde při­stih­ne Amy v poste­li s Tedem a uvě­do­mí si, že ho pod­vá­dě­la. Chtěl jsem, aby Maria a Tim vypa­da­li sku­teč­ně vyle­ka­ně. Tuto scé­nu jsme natá­če­li v noci, tak­že jsme nasta­vi­li všech­na svět­la tak, aby byla zhas­nu­ta a v oka­mži­ku, kdy Johnny ote­vřel dve­ře, jsme Mariu a Tima prud­ce osl­ni­li. Kromě toho jsme za růz­né kusy nábyt­ku ukry­li něko­lik vel­kých repro­duk­to­rů, do kte­rých jsem v tom správ­ném oka­mži­ku pus­til drs­ný acid rock. Vzbudilo to doce­la zají­ma­vou reak­ci. Celé jsme to při­pra­vi­li ve chví­li, kdy byli úpl­ně potmě, tak­že vůbec nevě­dě­li, co je čeká.

 

Bello si vzpo­mí­ná, že na ni ten­to plán zafun­go­val skvě­le. „ Vůbec jsme nemě­li tuše­ní, co se oko­lo scé­ny děje. Leželi jsme v té poste­li potmě dob­rých 20 minut. Neslyšeli jsme ani Davidův pokyn k zahá­je­ní natá­če­ní, tak­že jsme si neby­li jis­tí, ve kte­rém oka­mži­ku se Johnny obje­ví ve dve­řích. A když se pak najed­nou roz­le­tě­ly a zača­la hrát nahlas ta šíle­ná hud­ba, doce­la nás to vyved­lo z míry. Bylo to tak sku­teč­né, že ani nešlo neza­re­a­go­vat. Většina reži­sé­rů by řek­la ‚OK, kame­ra bude stát tady, před­stí­rej­te, že dveř­mi při­chá­zí naštva­ný man­žel, při­pra­vit, jedem.‘ David je ale hra­čič­ka. Má skvě­lý smy­sl pro humor a nesku­teč­né nápa­dy.

 

Tento sní­mek žánro­vě nevy­bo­ču­je z dosa­vad­ní Koeppovy režij­ní fil­mo­gra­fie, kte­rá sestá­vá výhrad­ně z thrille­rů. „ Nevím, co mě tak táh­ne k thrille­rům. Jsem z Wisconsinu a taměj­ší lidé jsou vel­mi vlíd­ní a přá­tel­ští. Ale kaž­dý z nás má zřej­mě uvnitř sebe něja­ké ošk­li­vé nutká­ní, kte­ré musí urči­tým způ­so­bem ven­ti­lo­vat. Já naštěs­tí pra­cu­ji v bran­ži, kde tak mohu činit legál­ním způ­so­bem, “ smě­je se reži­sér.

Filmaři a her­ci strá­vi­li tři týd­ny v klid­ném ven­kov­ském pro­stře­dí rekre­ač­ní­ho mís­ta Sacacomie v Quebecu, kde se na bře­zích fik­tiv­ní­ho jeze­ra Tashmore Lake nachá­zí Mortova cha­ta. Útulné mís­to upro­střed smí­še­né­ho lesa, sou­se­dí­cí s jeze­rem Sacacomie, bylo pro Mortovo odleh­lé úto­čiš­tě ide­ál­ní. Blízká hlav­ní budo­va stře­dis­ka navíc posky­to­va­la dosta­teč­né pro­sto­ry pro uby­to­vá­ní celé­ho štá­bu a pro­vi­zor­ní pro­dukč­ní prá­ci.

 

Co však mís­tu chy­bě­lo byla samot­ná Mortova cha­ta, kte­rou musel navrh­nout hlav­ní výtvar­ník Howard Cummings . Spolu se svým týmem posta­vil dlou­hý dře­vě­ný srub se zaskle­nou veran­dou a níz­kým dru­hým pat­rem, ve kte­rém se nachá­zí Mortova pra­cov­na a malé taj­né okno s výhle­dem na zahra­du Amy.

 

Když jsme popr­vé vidě­li to mís­to, bylo celé zasně­že­né, tak­že jsme si nemoh­li udě­lat jas­nou před­sta­vu, jak vlast­ně vypa­dá. Ale zdá­lo se, že má všech­no, co jsme potře­bo­va­li – bylo izo­lo­va­né vůči okol­ní­mu svě­tu a dáva­lo nám mož­nost umís­tit srub hned ved­le jeze­ra, jak jsme si před­sta­vo­va­li. Je iro­nií, že Mort ve fil­mu k jeze­ru ani jed­nou nejde. Zůstává v cha­tě, kte­rá je tem­ná a ponu­rá, avšak záro­veň podiv­ným způ­so­bem poho­dl­ná a uklid­ňu­jí­cí – při­nejmen­ším pro něj, “ říká Cummings .


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně16. prosince 2016 Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně Nový snímek režiséra Julia Ševčíka MASARYK, věnovaný jednomu životnímu období diplomata a politika Jana Masaryka vstoupí do kin 9. března 2017, kam jej doprovodí nová verze plakátu s […]
  • Zlodějka knih - MAESTRO7. ledna 2014 Zlodějka knih - MAESTRO Důležitým prvkem pro vytvoření a posilování témat a postav filmu ZLODĚJKA KNIH je hudba. Dlouho předtím, než se začalo s vlastním natáčením, se tvůrci zaměřili na skladatele, jehož […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ15. července 2004 LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ OBSAH   Šarlatánský profesor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohromady skupinu „expertů”, se kterými se chystá provést loupež století. Tým: Odborníci na výbušniny, kopání […]
  • Riskni to s Polly ( ALONG CAME POLLY )1. dubna 2004 Riskni to s Polly ( ALONG CAME POLLY ) Reuben - sklamaný a zničený nevěrou své novomanželky se nečekaně potká na večírku se svou bývalou, pohlednou, spolužačkou Polly. Zjišťuje, že on a Polly se k sobě vůbec nehodí, ale i […]
  • „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable23. srpna 2017 „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable Česká televize připravila komediální seriál režiséra Michala Vajdičky, který vznikl podle scénáře spisovatelky Ireny Obermannové, Trapný padesátky. „Padesátka je pro ženu důležitý životní […]
  • Želary3. září 2003 Želary Píší se čtyřicátá léta, doba protektorátu a okupace Čech a Moravy Němci. Eliška je mladá dívka, toho času nedostudovaná lékařka, z důvodu násilného uzavření vysokých škol. Pracuje jako […]
  • Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE)7. ledna 2014 Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE) Natáčení ZLODĚJKY KNIH začalo ve Studiu Babelsberg v Berlíně. Štáb využil ateliérů, ve kterých filmový architekt Simon Elliott (Železná lady) postavil dům Hubermanových a to na smyšlené […]
  • Teminátor:Genisys – první dojem30. června 2015 Teminátor:Genisys – první dojem Taťka Terminátor jako ochránce mladičké Sarah Connorové se musí otáčet v novém filmu, kde se to hemží roboty v různé fázi vývoje. To starý dobrý Terminátor se drží své osvědčené kombinace […]
  • Informace z tiskové konference k filmu Hmyz12. února 2018 Informace z tiskové konference k filmu Hmyz V pondělí 12.února proběhla v kině Atlas novinářská projekce filmu Hmyz, který je posledním celovečerním filmem světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera. Světová premiéra filmu se […]