Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Tajemné okno

Tajemné okno

OBSAH

Přestože ví, že by měl sedět u počí­ta­če a psát dal­ší kni­hu nebo ale­spoň na chví­li vylézt ze své sta­ré cha­ty a pro­jít se se svým psem oko­lo jeze­ra, úspěš­ný spi­so­va­tel Mort Rainey (Johnny Depp) vyspá­vá až 16 hodin den­ně na svém oblí­be­ném kana­pi. Je upro­střed bolest­né­ho roz­vo­du a všech­ny okol­nos­ti, kte­ré roz­chod dopro­vá­ze­jí, se stá­va­jí čím dál tím více nepří­jem­ný­mi. Celá zále­ži­tost vysá­vá jeho ener­gii i kre­a­tiv­ní poten­ci­ál a Mort je donu­cen čelit obzvláš­tě těž­ké­mu tvůr­čí­mu blo­ku, kte­rý mu brá­ní dát dohro­ma­dy byť jed­no­du­chou větu.

Když už se zdá, že se nemů­že stát nic hor­ší­ho, obje­ví se na pra­hu jeho bou­dy psy­cho­tic­ký cizi­nec John Shooter (John Turturro) , obvi­ní Raineyho z toho, že ukra­dl jeho pří­běh, a poža­du­je po něm náhra­du. Přes všech­ny Raineyho poku­sy o usmí­ře­ní se Shooter stá­vá stá­le více neod­byt­ným a agre­siv­ním. Svým vyši­nu­tým smys­lem pro spra­ve­dl­nost omlou­vá vše – včet­ně pří­pad­né chlad­no­krev­né vraž­dy.

Rainey, kte­rý je zata­žen do zbě­si­lé hry na koč­ku a myš, poma­lu zjiš­ťu­je, že v něm dří­má mno­hem více maza­nos­ti a odhod­lá­ní, než si kdy mys­lel. Nakonec si uvě­do­mí, že nezdol­ný Shooter jej mož­ná zná lépe než on sám.

O FILMU

Historie pro­jek­tu Tajemné okno se zača­la odví­jet v oka­mži­ku, kdy se stu­dio Columbia Pictures roz­hod­lo zfil­mo­vat napí­na­vý pří­běh Stephena Kinga Skryté okno do skry­té zahra­dy z edi­ce Čtyři po půl­no­ci . Vzhledem k před­cho­zí úspěš­né spo­lu­prá­ci požá­da­lo stu­dio o adap­ta­ci kni­hy na fil­mo­vé plát­no scé­náris­tu a reži­sé­ra Davida Koeppa , kte­rý v minu­los­ti napsal scé­nář k fil­mům jako Spider-Man nebo Úkryt .

Kingova nove­la mi tro­chu při­po­mí­na­la film Ozvěny mrtvých (jeden z Koeppových před­cho­zích režij­ních a scé­náris­tic­kých poči­nů), pro­to­že také pojed­ná­vá o muži, kte­rý zdán­li­vě ztrá­cí kon­takt s rea­li­tou, ” říká pro­du­cent Gavin Polone . „ Byly zde také zna­tel­né podob­nos­ti s klaus­tro­fob­ní atmo­sfé­rou thrille­ru Úkryt, jehož pod­stat­ná část se ode­hrá­vá v jedi­né malé míst­nos­ti.

Mám rád ty fil­my, ve kte­rých něja­ký člo­věk zeší­lí uvnitř své­ho domu, ” smě­je se Koepp . „ Rád se pouš­tím do neleh­ké­ho úko­lu, kte­rým je vypra­co­vá­ní pří­bě­hu, ode­hrá­va­jí­cí­ho se v uza­vře­ném pro­sto­ru. Přestože je ve fil­mu něko­lik scén z exte­ri­é­rů, sko­ro celý pří­běh je pou­ze o malém život­ním pro­sto­ru Morta Raineyho (Johnny Depp) . Mort je člo­věk, kte­rý pro­ží­vá těž­ké obdo­bí své­ho živo­ta a trá­ví až pří­liš mno­ho času sám doma. Ve fil­mu jsem chtěl pro­zkou­mat téma­ta sou­vi­se­jí­cí s uvěz­ně­ním v uza­vře­ném pro­sto­ru a para­no­i­ou, kte­rá mě vždyc­ky při­ta­ho­va­la.

Kingův napí­na­vý román se zabý­vá dvo­ji­cí kata­strof v živo­tě úspěš­né­ho spi­so­va­te­le, kte­rý musí čelit nejen stre­su z bolest­né­ho roz­vo­du, ale také váž­né­mu tvůr­čí­mu blo­ku. Koepp , kte­rý je respek­to­va­ným scé­náris­tou, doká­zal do fil­mu vnést své vlast­ní zku­še­nos­ti. „ Do Morta se doká­ži vcí­tit, pro­to­že je mi důvěr­ně zná­mý jeho život­ní styl, ” říká Koepp . „ Stejně jako spous­ta jiných spi­so­va­te­lů má i on buj­ný vnitř­ní život, kte­rý má potí­že vyjá­d­řit nave­nek. Když píši já, jsem vět­ši­nou sám v míst­nos­ti, tak­že při tom nejsem zvyk­lý komu­ni­ko­vat s ostat­ní­mi lid­mi. A v pří­pa­dě, že se pod­stat­ná část živo­ta ode­hrá­vá pou­ze uvnitř vaší hla­vy, může být vel­mi obtíž­né něco tako­vé­ho změ­nit. Pak do Mortova živo­ta zne­na­dá­ní vtrh­ne John Shooter (John Turturro) , což je vzhle­dem k okol­nos­tem a jeho psy­chic­ké­mu sta­vu pro Morta obzvláš­tě těž­ké sous­to.

Při psa­ní musí člo­věk moti­vo­vat sám sebe, ” pokra­ču­je Koepp . „ Takže když se topí­te v depre­sích, není jed­no­du­ché vzcho­pit se a jít pra­co­vat. Gauč vypa­dá pokaž­dé tak láka­vě… Dali jsme si zále­žet na tom, abychom pro Morta sehna­li přes­ně tako­vou pohov­ku, jakou má správ­ný spi­so­va­tel mít. Každou z nich jsem důklad­ně otes­to­val a na té, kte­rou jsme nako­nec vybra­li, jsem si zdřím­nul. Neznám žád­né­ho spi­so­va­te­le, kte­ré­mu by tato pod­stat­ná část tvůr­čí výba­vy chy­bě­la.

David byl vel­mi inspi­ru­jí­cí, ” říká před­sta­vi­tel Morta Johnny Depp . Aby jej Koepp pro roli zís­kal, odces­to­val až do Karibiku, kde Depp v té době natá­čel film Piráti z Karibiku – Prokletí Černé per­ly . „ Pamatuji si, že když jsem se popr­vé zače­tl do scé­ná­ře, po prv­ních 10 strán­kách jsem byl uchvá­cen tím, jak skvě­le je napsán. Dialogy půso­bí sku­teč­ně a při­ro­ze­ně, myš­len­ko­vý sled postav je vel­mi zají­ma­vý. Postupem času jsem se úpl­ně vžil do Morta a jeho dile­ma­tu. A poté, když jsem se dostal k důmy­sl­né­mu dějo­vé­mu zvra­tu, jsem byl zce­la šoko­ván. Opravdu jsem neče­kal, že něco tako­vé­ho při­jde, což je pro scé­nář vel­kou devi­zou a jsem pře­svěd­čen o tom, že stej­ně jako já bude pře­kva­pe­no i fil­mo­vé pub­li­kum.

Roli zákeř­né­ho Johna Shootera obsa­dil John Turturro . „ Chtěl jsem pro tuto roli Johna, pro­to­že pat­ří k her­cům, kte­ří se sku­teč­ně vži­jí do svých fil­mo­vých postav a na plát­ně půso­bí vel­mi pře­svěd­či­vě, což bylo v pří­pa­dě Shootera vel­mi důle­ži­té. Protože je John tako­vý cha­me­le­on, pub­li­kum mu nemů­že po celou dobu při­jít na chuť ani jej jed­no­znač­ně odsou­dit. A přes­ně to jsme u Johna, kte­rý se zni­če­ho­nic obje­ví ve dve­řích a je vel­mi tajem­ný, potře­bo­va­li, ” říká Koepp .

 

Koepp při­zná­vá, že k posta­vě Shootera, jehož agre­si­vi­ta a prud­kost pochá­zí z pra­vé­ho umě­lec­ké­ho pře­svěd­če­ní, cítí urči­tý obdiv. „ Shootera pova­žu­ji za před­sta­vi­te­le ryzí­ho umě­ní. Píše sám pro sebe, pro­to­že ho to baví. Je mu jed­no, zda bude jeho dílo vydá­no nebo ne, a to je pro mě sym­bo­lem oprav­do­vé­ho umě­ní. Mort je nao­pak komerč­ně zamě­ře­ný autor, kte­ré­mu zále­ží na tom, aby se jeho kni­hy líbi­ly. To mezi nimi vytvá­ří zají­ma­vý kon­flikt. Shooter pochá­zí z úpl­ně odliš­né­ho pro­stře­dí. Je země­děl­cem z Mississippi, kte­rý má pocit, že mu bylo ukřiv­dě­no a film se čás­teč­ně sna­ží najít odpo­věď, zda Mort sku­teč­ně ukra­dl jeho myš­len­ku nebo ne. Ani v jed­né chví­li si nejsme jis­tí, kdo má prav­du. Máme ten­den­ce věřit Mortovi, pro­to­že je Shooter tak ztřeš­tě­ný a jeho cho­vá­ní nahá­ní hrů­zu. Pořád je zde ale stín pochyb­nos­ti.

 

Jednou z hlav­ních postav fil­mu je Mortova odci­ze­ná man­žel­ka Amy, kte­rou ztvár­ni­la hereč­ka Maria Bello . Jak sama podo­tý­ká, Amy je doko­na­lým pro­ti­pó­lem Mortova sty­lu, pova­hy a tem­pe­ra­men­tu. „ Amy se sna­ži­la udr­žet pohro­ma­dě roz­pa­da­jí­cí se vztah s Mortem. Role ženy, kte­rá má svůj život pod kon­t­ro­lou, pokou­ší se udě­lat všech­no nej­lé­pe jak umí a sna­ží se vytr­vat i přes­to, že je její man­žel­ství v tros­kách a roz­vod se stá­vá stá­le obtíž­něj­ším, mi při­šla zají­ma­vá. Abych doká­za­la lépe vyjá­d­řit její pova­hu, pro­ved­la jsem i fyzic­kou změ­nu na svém zevnějš­ku – roz­hod­la jsem se nechat si pro­dlou­žit vla­sy po vzo­ru Carolyn Bessette Kennedy. Její dlou­hé vla­sy, postoj a ele­gant­ně stříd­mý styl oblé­ká­ní pro mě byly vždyc­ky sym­bo­lem ušlech­ti­los­ti. Je to pra­vý opak Mortovy ‚šupác­ké‘ pova­hy.

 

Novým part­ne­rem Avy je Ted (Timothy Hutton) – člo­věk, v jehož cho­vá­ní je tolik roz­po­rů, že není jed­no­du­ché jed­no­znač­ně roz­li­šit, zda se pou­ze oci­tl v nepří­jem­né situ­a­ci nebo je jeho jed­ná­ní sku­teč­ně tak pode­zře­lé, jak se na prv­ní pohled zdá.

Mort je člo­věk, kte­rý při­šel o svůj osob­ní život, prá­ci a dokon­ce i ženu, což dává za vinu všem lidem oko­lo sebe, ” říká Hutton . „ Postupem času se živo­ty a city jed­not­li­vých postav stá­va­jí stá­le více pro­ple­te­ný­mi a divák si není jis­tý, kdo je v kon­flik­tu s kým. Může to být Ted. Může to být Shooter. Může to být dokon­ce i Amy. Je to vel­mi para­no­id­ní thriller, kte­rý je napí­na­vý až do samot­né­ho kon­ce.

 

Charles S. Dutton ve fil­mu ztvár­nil newy­or­ské­ho detek­ti­va Kena Karsche, kte­ré­ho Mort najme, aby pomohl objas­nit sérii zne­po­ko­ji­vých a nebez­peč­ných udá­los­tí, kte­ré se ode­hra­jí poté, co do dve­ří Mortovy cha­ty popr­vé vstou­pí Shooter. Elegantní, vytr­va­lý a chyt­rý Karsch je víta­nou posi­lou – kte­rá se však uká­že být stej­ně zra­ni­tel­nou jako sám Mort.

Dutton podo­tý­ká, že prá­ce s reži­sé­rem, kte­rý je záro­veň scé­náris­tou, je navzdo­ry obec­né­mu pře­svěd­če­ní vel­mi pří­jem­ná. „ Představoval jsem si, že mít na pla­ce po celou dobu i scé­náris­tu musí být na roz­bo­le­ní hla­vy. Tušil jsem, že to bude pro­bí­hat ve sty­lu ‚Hele, podí­vej, napsal jsem to takhle. Vím přes­ně, co potře­bu­ju, a ty to nedě­láš tak, jak bych si před­sta­vo­val.‘ S Davidem to ale bylo přes­ně nao­pak. Když vás v někte­ré scé­ně napad­nul lep­ší dia­log, změ­nil ho. Často se nás ptal ‚Co si o tom mys­líš? Není ta posta­va moc uke­ca­ná? Není to zby­teč­ně dlou­hé? Nezní to pří­liš sta­ro­mód­ně?‘ V tom­to smě­ru to bylo vyni­ka­jí­cí, pro­to­že David byl hod­ně ote­vře­ný vůči novým nápa­dům.

 

Občas se nám sta­lo, že se natá­če­cí den tro­chu pro­dlou­žil a ke kon­ci už jsme byli poně­kud una­ve­ní, “ vysvět­lu­je Koepp . „ Takže se občas musí­te sna­žit udě­lat něco neče­ka­né­ho, abys­te her­cům pomoh­li dostat se z útlu­mu. Na začát­ku fil­mu je jed­na scé­na, ve kte­ré Mort vtrh­ne do mote­lo­vé­ho poko­je, kde při­stih­ne Amy v poste­li s Tedem a uvě­do­mí si, že ho pod­vá­dě­la. Chtěl jsem, aby Maria a Tim vypa­da­li sku­teč­ně vyle­ka­ně. Tuto scé­nu jsme natá­če­li v noci, tak­že jsme nasta­vi­li všech­na svět­la tak, aby byla zhas­nu­ta a v oka­mži­ku, kdy Johnny ote­vřel dve­ře, jsme Mariu a Tima prud­ce osl­ni­li. Kromě toho jsme za růz­né kusy nábyt­ku ukry­li něko­lik vel­kých repro­duk­to­rů, do kte­rých jsem v tom správ­ném oka­mži­ku pus­til drs­ný acid rock. Vzbudilo to doce­la zají­ma­vou reak­ci. Celé jsme to při­pra­vi­li ve chví­li, kdy byli úpl­ně potmě, tak­že vůbec nevě­dě­li, co je čeká.

 

Bello si vzpo­mí­ná, že na ni ten­to plán zafun­go­val skvě­le. „ Vůbec jsme nemě­li tuše­ní, co se oko­lo scé­ny děje. Leželi jsme v té poste­li potmě dob­rých 20 minut. Neslyšeli jsme ani Davidův pokyn k zahá­je­ní natá­če­ní, tak­že jsme si neby­li jis­tí, ve kte­rém oka­mži­ku se Johnny obje­ví ve dve­řích. A když se pak najed­nou roz­le­tě­ly a zača­la hrát nahlas ta šíle­ná hud­ba, doce­la nás to vyved­lo z míry. Bylo to tak sku­teč­né, že ani nešlo neza­re­a­go­vat. Většina reži­sé­rů by řek­la ‚OK, kame­ra bude stát tady, před­stí­rej­te, že dveř­mi při­chá­zí naštva­ný man­žel, při­pra­vit, jedem.‘ David je ale hra­čič­ka. Má skvě­lý smy­sl pro humor a nesku­teč­né nápa­dy.

 

Tento sní­mek žánro­vě nevy­bo­ču­je z dosa­vad­ní Koeppovy režij­ní fil­mo­gra­fie, kte­rá sestá­vá výhrad­ně z thrille­rů. „ Nevím, co mě tak táh­ne k thrille­rům. Jsem z Wisconsinu a taměj­ší lidé jsou vel­mi vlíd­ní a přá­tel­ští. Ale kaž­dý z nás má zřej­mě uvnitř sebe něja­ké ošk­li­vé nutká­ní, kte­ré musí urči­tým způ­so­bem ven­ti­lo­vat. Já naštěs­tí pra­cu­ji v bran­ži, kde tak mohu činit legál­ním způ­so­bem, “ smě­je se reži­sér.

Filmaři a her­ci strá­vi­li tři týd­ny v klid­ném ven­kov­ském pro­stře­dí rekre­ač­ní­ho mís­ta Sacacomie v Quebecu, kde se na bře­zích fik­tiv­ní­ho jeze­ra Tashmore Lake nachá­zí Mortova cha­ta. Útulné mís­to upro­střed smí­še­né­ho lesa, sou­se­dí­cí s jeze­rem Sacacomie, bylo pro Mortovo odleh­lé úto­čiš­tě ide­ál­ní. Blízká hlav­ní budo­va stře­dis­ka navíc posky­to­va­la dosta­teč­né pro­sto­ry pro uby­to­vá­ní celé­ho štá­bu a pro­vi­zor­ní pro­dukč­ní prá­ci.

 

Co však mís­tu chy­bě­lo byla samot­ná Mortova cha­ta, kte­rou musel navrh­nout hlav­ní výtvar­ník Howard Cummings . Spolu se svým týmem posta­vil dlou­hý dře­vě­ný srub se zaskle­nou veran­dou a níz­kým dru­hým pat­rem, ve kte­rém se nachá­zí Mortova pra­cov­na a malé taj­né okno s výhle­dem na zahra­du Amy.

 

Když jsme popr­vé vidě­li to mís­to, bylo celé zasně­že­né, tak­že jsme si nemoh­li udě­lat jas­nou před­sta­vu, jak vlast­ně vypa­dá. Ale zdá­lo se, že má všech­no, co jsme potře­bo­va­li – bylo izo­lo­va­né vůči okol­ní­mu svě­tu a dáva­lo nám mož­nost umís­tit srub hned ved­le jeze­ra, jak jsme si před­sta­vo­va­li. Je iro­nií, že Mort ve fil­mu k jeze­ru ani jed­nou nejde. Zůstává v cha­tě, kte­rá je tem­ná a ponu­rá, avšak záro­veň podiv­ným způ­so­bem poho­dl­ná a uklid­ňu­jí­cí – při­nejmen­ším pro něj, “ říká Cummings .


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54578 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55966 KB. | 22.05.2022 - 03:28:03