Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tahle země není pro starý

Tahle země není pro starý

TahleZemeNeniProstary

Čas od času se film noir vra­cí. Protože pří­běhy o soci­ál­ní a spo­le­čen­ské před­ur­če­nos­ti a bez­vý­chod­nos­ti mají v kine­ma­to­gra­fii už od 30. let svo­je nezpo­chyb­ni­tel­né mís­to. V tvor­bě bří Coenů je jeho nej­slav­něj­ším pří­pa­dem čer­no­bí­lá žánro­vá pocta kla­si­ce Muž, kte­rý nebyl.
Tahle země není pro sta­rý je sou­čás­tí nové vlny sním­ků reflek­tu­jí­cích zlo­čin­nost, kte­ré si za tím­to úče­lem nevy­bí­ra­jí sou­čas­nost, ale radě­ji pár desí­tek let sta­rou his­to­rii (Americký gan­gs­ter, Noc pat­ří nám). Umožňuje jim to pro­hléd­nout si koře­ny dneš­ní­ho nási­lí. A – jako v tom­to pří­pa­dě – nato­čit si, co mají jejich tvůr­ci rádi.

Zápletka je kla­sic­ká. Lovec Lleywelyn Moss (po Americkém gan­gste­ro­vi opět vyni­ka­jí­cí Josh Brolin) nalez­ne na americko-mexickém pome­zí krva­vé násled­ky nepo­ve­de­né pře­dáv­ky drog a zís­ká tak 2 mili­ó­ny dola­rů. Ač tvr­dý muž, nako­nec se roz­hod­ne vrá­tit a pomo­ci jedi­né­mu pře­ži­vší­mu gan­gste­ro­vi.
Tímto jed­no­znač­ným morál­ním roz­hod­nu­tím se však pro­zra­dí a on i jeho žena musí nést všech­ny násled­ky. „Pase“ po něm mexic­ká i ame­ric­ká mafie, šerif, ale pře­de­vším děsi­vě nelí­tost­ný zabi­ják Anton Chigurh. Duel dvou odhod­la­ných mužů se zvlášt­ní­mi jmé­ny, jed­no­ho pro­fe­si­o­ná­la a dru­hé­ho hou­žev­na­té­ho ama­té­ra, táh­ne divá­ky po vět­ši­nu dél­ky sním­ku.

Výběr typo­vě přes­ných her­ců, kte­ří hra­jí jako o život, je typic­kou sil­nou strán­kou fil­mů bra­tr­ské dvo­ji­ce. Javier Bardem jako Anton Chigurh vytvá­ří podiv­né, ale vel­mi uvě­ři­tel­né lid­ské mon­strum. Se svý­mi pokři­ve­ný­mi zása­da­mi a jateč­ní pis­to­lí je dal­ším v řadě jiných, dob­ře zapa­ma­to­va­tel­ných coenov­ských postav. Díky Bardemovu skvost­né­mu herec­tví, kte­ré už pro­ká­zal v Než se setmí a Hlasu moře, vás z jeho nelid­skosti bude mra­zit (tře­ba když nechá staré­ho pro­da­va­če, kte­rý se ho otá­že na poča­sí, hádat panna-orel o vlast­ní život).

Oscar za tuto roli mu pat­ří zce­la zaslou­že­ně. Bohužel, přes­to­že zby­lá tři oce­ně­ní sní­mek zís­kal v nej­pres­tiž­něj­ších kate­go­ri­ích (adap­to­va­ný scé­nář, režie a pře­de­vším film), cel­ko­vý výsle­dek je opro­ti před­cho­zím bra­tr­ským sním­kům poměr­ně used­lý. I typic­ký coenov­ský humor vel­mi ubyl a smrs­kl se do něko­li­ka „hlá­šek“. Vpřed jsme pohá­ně­ni hlav­ně vizu­ál­ní strán­kou, dia­lo­gy nejsou tak čas­té ani pod­stat­né.

Vývoj záplet­ky zpo­čát­ku není ničím pře­vrat­ný, přes­to vět­ši­nu fil­mu fun­gu­je díky vel­ké­mu důra­zu na rea­lis­tič­nost. Vidíme se vše­mi detai­ly, co by sku­teč­ně děla­la štva­ná, ale niko­liv bez­bran­ná zvěř v nasto­le­né situ­a­ci. Dlouhé zábě­ry před bojem bez dopro­vod­né hud­by doká­ží s adre­na­li­nem více než by mno­hý jiný autor dosá­hl fre­ne­tic­kou pře­střel­kou. Následné chlad­né krvepro­li­tí pak účin­ku­je o to lépe.

Celou dobu není zce­la jis­té, kdo je pre­dá­tor a kdo kořist a film navo­zu­je pocit poma­lé atmo­sfé­ric­ké gan­gs­ter­ky či kri­mi­nál­ky drs­né ško­ly. V závě­ru nás ale čeká něko­lik prud­kých zvra­tů, kte­ré pro mno­hé zby­teč­ně vyplýtva­jí dosud budo­va­nou dyna­mi­ku a napě­tí. Proč se oba reži­sé­ři roz­hod­li zakon­čit sní­mek čis­tě v duchu fil­mu noir, je ale jas­né.
Verdikt: Náhlá osu­do­vost a při­tom napros­tá náhod­nost vám při­ne­sou sice nekom­fort­ní, ale zají­ma­vý nihi­lis­tic­ký pocit z para­do­xů a nejis­to­ty našich vlast­ních živo­tů. Je ovšem otáz­kou pro vás, jest­li zrov­na o tuto emo­ci máte zájem.


Photo © Miramax Films

  • Tahle země není pro starý28. října 2021 Tahle země není pro starý Bratři Coenové jsou mezi filmaři zkrátka jistotou. Ať shlédnete jakýkoliv jejich film, bude se vyznačovat ohromnou odlišností, od ostatních snímků daného žánru. Coenové jsou totiž jiní. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Recenze filmu Duna29. října 2021 Recenze filmu Duna Jaké milovník kultovní hry Dune 2 a Dune 2000, tak jsem si nemohl ujít premiéru filmu Duna. Ve hře jsem se setkal s frakcemi Atreides, Ordos, Harkonnen. Lehce i Fremeny. Už na svou dobu […] Posted in Filmové recenze
  • Duna (Dune) – Recenze – 80 %19. října 2021 Duna (Dune) – Recenze – 80 % Slavný sci-fi román amerického spisovatele Franka Herberta „Duna“ (z roku 1965) se již v 70. letech neúspěšně pokoušel převést na plátna kin chilský filmař Alejandro Jodorowsky, v roce […] Posted in Filmové recenze
  • Dune - Recenze - 90 %19. října 2021 Dune - Recenze - 90 % Po dvaceti letech se pořádně vracíme na Dunu. Tedy přesněji řečeno planetu Arrakis. A ještě je nutno dodat, že pro většinu diváků to bude víc než návrat spíše začátek cesty. První filmové […] Posted in Filmové recenze
  • Willy's Wonderland - Nicolas Cage vážně potřebuje peníze na penzi.14. února 2021 Willy's Wonderland - Nicolas Cage vážně potřebuje peníze na penzi.   Před pár lety byla jedním z největších herních fenoménů hororová série Five Nights at Freddy's. S její filmovou adaptací o které se od té doby mluvilo to ovšem nevypadá zatím […] Posted in Filmové recenze
  • Willy's Wonderland14. února 2021 Willy's Wonderland Tichý řidič (Nicolas Cage) souhlasí s tím, že bude pracovat jako údržbář ve Willy´s Wonderland, kdysi úspěšném zábavním centru. V noci se ovšem řidič bude muset snažit o přežití, protože […] Posted in Filmové recenze
  • Duna od Denise Villeneuve9. září 2020 Duna od Denise Villeneuve Dnes vyšel trailer na dlouho očekávanou Dunu. Režisér, který natočil během několika let Blade Runner 2049, Příchozí i Sicario: Nájemný vrah, Denis Villeneuve po dlouhém natáčení v roce […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • MB323. května 2012 Muži v černém 3 - 80 % Každé pokračování úspěšných filmů je hodnoceno optikou přechozích dílů a v případě MiB3 můžeme s potěšením konstatovat, že se povedlo. Přispěly k tomu zejména dvě skutečnosti - […] Posted in Filmové recenze
  • Hunger Games jsou plné klišé, i když jdou proti proudu11. ledna 2022 Hunger Games jsou plné klišé, i když jdou proti proudu S adaptacemi úspěšných knižních fenoménů jdou jejich tvůrci vždy do rizika. Buď se nezalíbí znalcům předlohy, protože se jejich tvůrčí ambice nespokojí s otrockým přepisem knihy do filmu, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Everest – emocionálně mrazivá smršť1. ledna 2022 Everest – emocionálně mrazivá smršť Podle skutečné události. Ledově ostrý vítr bičující sněhem. Lidské tragédie. Je těžké určit, z čeho mrazí nejvíc, ale Everest je neskutečně intenzivním zážitkem na všech frontách […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,26250 s | počet dotazů: 211 | paměť: 53762 KB. | 16.01.2022 - 08:50:18