Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tahle země není pro starý

Tahle země není pro starý

TZ
TZ

Bratři Coenové jsou mezi fil­ma­ři zkrát­ka jis­to­tou. Ať shléd­ne­te jaký­ko­liv jejich film, bude se vyzna­čo­vat ohrom­nou odliš­nos­tí, od ostat­ních sním­ků dané­ho žán­ru. Coenové jsou totiž jiní. Více vyprá­vě­jí a vel­mi čas­to taha­jí divá­ka do své­ho svě­ta s vel­kou leh­kos­tí. S tou vtáh­li i mne do tvr­dé­ho svě­ta ame­ric­ké­ho zápa­du 70. let. USA totiž sku­teč­ně není země pro sta­rý.

Veterán z viet­nam­ské vál­ky Llewelyn Moss se jed­no­ho krás­né­ho dne vydal na lov. Shodou náhod však nara­zil na mís­to v pouš­ti, na kte­rém se, vzhle­dem k opuš­tě­ným autům a hal­dou leží­cích mrtvých těl, sta­lo cosi straš­né­ho. Llewelyn vcel­ku rych­le zjis­til, že stře­tem toho­to obcho­du byly dro­gy a kde jsou dro­gy, tam je záko­ni­tě i balík peněz. A taky že jo. Haldu pra­chů sba­lil a odjel domu. Nicméně obje­vil se v něm kou­sek dob­ra. Při jeho návštěvě smr­to­nos­né pouš­tě poblíž mexic­kých hra­nic našel v autě jed­no­ho pře­ži­vší­ho, kte­rý žado­nil o vodu. Proto se Llewelyn v noci roz­ho­dl načer­pat barel vody a sta­ří­ka šel zachrá­nit. Větší pito­most jej však nemoh­la napad­nout, pro­to­že se na mís­tě střet­nul s lid­mi, kte­ří by onu hal­du peněz chtě­li od Llewelyna pře­vzít, samo­zřej­mě pou­ze přes jeho mrt­vo­lu. Llewelynovi se poda­ři­lo utéct a prá­vě v tuto chví­li při­chá­zí zabi­ják Anton Chigurh, jež je najat, aby se peněz zmoc­nil.

Začne tedy hon koč­ky a myši, kte­rý nemá­lo při­po­mí­ná prv­ní tři fil­my o Terminátorovi. Llewelyn je sice vcel­ku chyt­rý a ví o nespočtu kli­ček, jak se Antonovi vyhnout. Anton je však neří­ze­ná stře­la, kte­rá skon­čí svůj boj až teh­dy, kdy spl­ní vše, co slí­bi­la, což je pro divá­ka ona krm­ná směs, kte­rá jej při­špend­lí k obra­zov­ce a v dlou­hých loví­cích scé­nách nene­chá vydech­nout. Anton totiž s obli­bou pou­ží­vá bro­kov­ni­ci s tlu­mi­čem a tak dopro­vá­zí kaž­dý výstřel uchu laho­dí­cí tlu­me­ný zvuk.

Na scé­ně se obje­ví i dal­ší dvě posta­vy. Šerif Ed Tom Bell, jehož ztvár­nil Tommy Le Jones, a zabi­ják pově­ře­ný zasta­vit Antona Carson Wells, kte­ré­ho hra­je Woody Harrelson. Nicméně pova­žu­ji za nespráv­né, že tyto posta­vy do sou­bo­je Llewelyna a Antona prak­tic­ky nevstou­pí. Zejména role šeri­fa je sice krás­ná a Tommy ji zahrál dob­ře, v cel­ko­vém výsled­ku celé­ho sním­ku je to však role zby­teč­ná.

Jak je však od bra­trů Coenů zvy­kem, film je nato­čen se špič­ko­vou sty­lo­vos­tí. Z kaž­dé­ho roz­ho­vo­ru je zkrát­ka cítit Coenův ruko­pis a cel­ko­vé vyprá­vě­ní je úžas­ně roz­mýš­li­vě klid­né, při­čemž ani tro­chu nenu­dí. Není to akč­ní jíz­da, ale pou­ze sil­ný sou­boj s nedo­ta­že­ným kon­cem. Přestože se celý film náram­ně pove­dl, konec nelze nepo­va­žo­vat za jeho sla­bi­nu. Jak je totiž zvy­kem, v závě­ru zkrát­ka člo­věk čeká na klad­né vyře­še­ní: Padouch je zastře­len a hrdi­na se smě­je. Film však kon­čí nety­pic­ky přes­ně opač­ně, a pro­to na kon­ci nebu­dí tako­vé roz­pa­ky, jako ve svém prů­bě­hu. Nicméně mož­ná i to byl záměr klu­ků Coenů. To ví snad jen pou­ze oni.

Film Tahle země není pro sta­rý vře­le dopo­ru­ču­ji. Je z něj cítit lás­ka k fil­mař­ství i cel­ko­vý um udr­žet pozor­nost kva­lit­ním pří­bě­hem, kte­rý dob­ře pře­ja­li ze stej­no­jmen­né kniž­ní před­lo­hy. Konec sice mohl být vyšper­ko­va­něj­ší, nicmé­ně brat­ři Coenové nás celým fil­mem vcel­ku utvr­di­li v tom, že své řemes­lo ovlá­da­jí na výbor­nou.

Film zís­kal 4 osca­ry (režie, posta­va ve ved­lej­ší roli (Javier Bardem za roli Antona), scé­nář a nej­lep­ší film.

Jak je od bra­trů Coenů zvy­kem, film je nato­čen se špič­ko­vou sty­lo­vos­tí. Z kaž­dé­ho roz­ho­vo­ru je zkrát­ka cítit Coenův ruko­pis a cel­ko­vé vyprá­vě­ní je úžas­ně roz­mýš­li­vě klid­né, při­čemž ani tro­chu nenu­dí.


Photo © Miramax Films


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Tahle země není pro starý16. září 2020 Tahle země není pro starý Čas od času se film noir vrací. Protože příběhy o sociální a společenské předurčenosti a bezvýchodnosti mají v kinematografii už od 30. let svoje nezpochybnitelné místo. V tvorbě bří Coenů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Duna (Dune) – Recenze – 80 %19. října 2021 Duna (Dune) – Recenze – 80 % Slavný sci-fi román amerického spisovatele Franka Herberta „Duna“ (z roku 1965) se již v 70. letech neúspěšně pokoušel převést na plátna kin chilský filmař Alejandro Jodorowsky, v roce […] Posted in Filmové recenze
  • Dune - Recenze - 90 %19. října 2021 Dune - Recenze - 90 % Po dvaceti letech se pořádně vracíme na Dunu. Tedy přesněji řečeno planetu Arrakis. A ještě je nutno dodat, že pro většinu diváků to bude víc než návrat spíše začátek cesty. První filmové […] Posted in Filmové recenze
  • Willy's Wonderland - Nicolas Cage vážně potřebuje peníze na penzi.14. února 2021 Willy's Wonderland - Nicolas Cage vážně potřebuje peníze na penzi.   Před pár lety byla jedním z největších herních fenoménů hororová série Five Nights at Freddy's. S její filmovou adaptací o které se od té doby mluvilo to ovšem nevypadá zatím […] Posted in Filmové recenze
  • Terminator Salvation - 60 %9. dubna 2022 Terminator Salvation - 60 % Hned na začátku bych tu rád ujasnil, že Terminator Salvation je v jádru poměrně dobrý a především pro fanoušky military žánru rozhodně zábavný film, který navíc dokazuje, že střet old […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sin City - město hříchu31. března 2022 Sin City - město hříchu Když se před třiceti dvěma lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikla v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy drsňáků […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Ambulance: Michael Bay to v nonstop akční jízdě dotáhl až na 91120. března 2022 Ambulance: Michael Bay to v nonstop akční jízdě dotáhl až na 911 Dvojice bankovních lupičů se pokusí o improvizovaný útěk v záchranném vozidle ve filmu Ambulance, který je skutečným adrenalinovým zážitkem režiséra Michaela Baye. Tento snímek, který je […] Posted in Filmové recenze
  • Ambulance – Recenze – 60 %17. března 2022 Ambulance – Recenze – 60 % Svůj předchozí film s názvem 6 underground: Tajné operace natočil režisér Michael Bay pro Netflix. Nyní se tvůrce snímků Armageddon a Transformersvrací do kin s akčním thrillerem […] Posted in Filmové recenze
  • Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60 %16. března 2022 Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60 % V kinematografii rapidně ubývá témat. Proto si bude třeba zvyknout, že uvidíme již viděné, případně přetavené do nového hávu. Film „Gangster Squad“ je přesně ten případ. Přesto je zajímavý […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,87509 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55987 KB. | 22.05.2022 - 22:33:02