Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tady to musí být - 60 %

Tady to musí být - 60 %

Při zhléd­nu­tí pla­ká­tu k tomu­to film by mohl divák nabýt dojmu, že ve fil­mu bude ale­spoň zčás­ti něco z drs­né­ho svě­ta tvr­dé­ho roc­ku, avšak není tomu tak.

Děj fil­mu se poma­lu roz­bí­há situ­a­ce­mi, kte­ré zob­ra­zu­jí, jak žije býva­lá rocko­vá hvězda Cheyenne (Sean Penn), kte­rý svo­ji kari­é­ru před­čas­ně ukon­čil poté, co jeho hud­ba měla vliv na smrt dvou fanouš­ků. Že se nejed­ná o pro­cház­ku růžo­vým par­kem, je dáno tím­to his­to­ric­kým trau­ma­tem a z toho pokra­ču­jí­cím způ­so­bem exis­ten­ce na roz­hra­ní depre­sí a nudy. Sean Penn si tuto roli uží­vá, i když v někte­rých momen­tech na hra­ni­ci kari­ka­tu­ry. Vedle něj půso­bí opti­mis­tic­ky a s nad­hle­dem jeho dlou­ho­le­tá man­žel­ka Jane (Frances McDormand), s tro­chu nezvyk­lým povo­lá­ní – pro­fe­si­o­nál­ní hasič­ka. Další posta­vy, jako je mla­dá kama­rád­ka a fanyn­ka Mary (Eve Hewson), její nápad­ník a pří­tel mak­léř dopl­ňu­jí sesta­vu úvod­ní čás­ti fil­mu, ode­hrá­va­jí­cí se v Dublinu, kte­rá pozvol­ně ply­ne v čase s jed­not­li­vý­mi dějo­vý­mi epi­zo­da­mi, zčás­ti i humor­ný­mi.
Zlom nastá­vá po zprá­vě o smr­ti otce Cheyenneho, se kte­rým 30 let neko­mu­ni­ko­val. Cheyenne odjíž­dí do New Yorku, kde se setká­vá s ostat­ní­mi čle­ny své židov­ské rodi­ny. Dozvídá se, že jeho otec celou dobu pát­ral v USA po jed­nom dozor­ci z Osvětimi. S váhá­ním a po odmít­nu­tí „pro­fe­si­o­nál­ní­ho lov­ce“ nacis­tů Mordecaie Millera (Judd Hirch) se pouš­tí do pát­rá­ní na vlast­ní pěst na zákla­dě popi­su a obráz­ků jeho otce, kte­ré­ho pát­rá­ní doved­lo až k man­žel­ce hle­da­né­ho nacis­ty. U ní Cheyenne začí­ná pokra­čo­vat v pát­rá­ní.
Tím začí­ná dru­há část fil­mu, kte­rou by bylo mož­no cha­rak­te­ri­zo­vat jako „poklid­nou road movie“ po Spojených stá­tech. Na ní se setká­vá postup­ně s čle­ny rodi­ny hle­da­né­ho nacis­ty, kdy mu jeho vzhled a vystu­po­vá­ní umož­ní zís­kat potřeb­né infor­ma­ce pro dal­ší postup. Moment zís­ká­ní potřeb­né infor­ma­ce je vždy jem­ně fil­mo­vě „vypích­nut“.
Cestování po Spojených stá­tech svým klid­ným prů­bě­hem, atmo­sfé­rou a nála­dou při­po­mí­ná film Příběh Alvina Straighta Davida Lynche do tako­vé míry, že by neby­lo divu, kdy­by se odně­kud z ved­lej­ší uli­ce vyno­řil Alvin Straight na svém zahrad­ním trak­tůr­ku.
Film je oko­ře­něn humo­rem v komen­tá­řích, glosách a moud­rech Cheyenneho, náznak situ­ač­ní­ho humo­ru tvo­ří snad jen spor­to­vá­ní Cheyenneho s man­žel­kou ve vypuš­tě­ném bazé­nu nebo scé­na s husou při noč­ní taj­né návštěvě kuchy­ně man­žel­ky hle­da­né­ho nacis­ty.
Kromě setká­ní s man­žel­kou, dce­rou a vnu­kem hle­da­né­ho nacis­ty dokres­lu­jí puto­vá­ní Cheynneho za svým cílem epi­zod­ní setká­ní se sta­rým indi­á­nem v oble­ku, kte­rý se bez slo­va nechá svézt Cheynnem doprostřed polí, aby pak ode­šel do dáli a setká­ní s vyná­lez­cem kole­ček k bato­ži­nám, kte­rý nasmě­ru­je Cheyenneho k jedi­né­mu oby­va­te­li měs­teč­ka s němec­kým pří­zvu­kem. Pak již násle­du­je, za pomo­ci dora­zi­vší­ho Mordecaie Millera, koneč­né nale­ze­ní hle­da­né­ho nacis­ty a závě­reč­né „roz­hře­še­ní“ fil­mu.

Celý film je nato­čen v poklid­ném tem­pu, bez dra­ma­tic­kých změn a zvra­tů, ale také bez výraz­ných emo­ci­o­nál­ních momen­tů, snad s výjim­kou spo­leč­né­ho zpě­vu vnu­ka nacis­ty s kyta­ro­vým dopro­vo­dem syna obě­ti poní­že­ní a celo­ži­vot­ní­ho pro­ná­sle­do­va­te­le, kte­ré ale půso­bí to tro­chu vyuměl­ko­va­ně a slad­ko­bol­ně.
Významnou roli hra­je ve fil­mu hud­ba, ne však tvr­dě rocko­vá, ale z díl­ny kape­ly Talking Heads, zejmé­na píseň This Must Be the Place. David Byrn si ve fil­mu zahrál sám sebe jako hudeb­ník i pří­tel Cheyenneho.

Téma holo­kaus­tu je ve fil­mu sice obsa­že­no jako pří­či­na vytr­va­lé­ho hle­dá­ní, ale není dále nijak roz­vi­nu­to, spí­še slou­ží k tomu, aby důvod k „road movie“ nebyl plyt­ký. Možná hlub­ší roz­pra­co­vá­ní toho­to téma­tu s dopa­dem na vůli a cíle­vě­do­most při hle­dá­ní ukrý­va­jí­cích se nacis­tů by pro­spě­lo hloub­ce pří­bě­hu.
Hlavní cíl Cheyenneho sna­že­ní - nale­ze­ní nacis­tic­ké­ho zlo­čin­ce a jeho potres­tá­ní má pro něj za násle­dek nale­ze­ní sama sebe po dlou­hých letech sty­li­za­ce do role býva­lé­ho rocke­ra.
Filmu nelze nic zásad­ní­ho vytknout, přes zvo­le­né téma se jed­ná o poho­do­vý film, kte­rý ale, kro­mě výko­nu Seena Penna, nijak mimo­řád­ně nena­dchne ani neza­ujme. Film byl uve­den v sou­tě­ži na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes 2011, kde také zís­kal oce­ně­ní Prize of the Ecumenical Jury.
Pokud divá­ka v minu­los­ti oslo­vil Příběh Alvina Straighta, má rád her­ce Seana Penna a líbí se mu hud­ba Talking Heads, je prav­dě­po­dob­né, že se mu film bude také líbit.

Hodnocení – 60 %:
+ výkon Seana Penna
+ hud­ba
- absen­ce emo­ci­o­na­li­ty, dra­ma­tič­nos­ti


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60 %16. března 2022 Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60 % V kinematografii rapidně ubývá témat. Proto si bude třeba zvyknout, že uvidíme již viděné, případně přetavené do nového hávu. Film „Gangster Squad“ je přesně ten případ. Přesto je zajímavý […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hra27. února 2022 Hra Hra je americký thriller z roku 1997, který natočil režisér David Fincher s Michaelem Douglasem a Seanem Pennem v hlavních rolích a který produkovaly společnosti Propaganda Films a […] Posted in Speciály
  • Zelená míle27. prosince 2021 Zelená míle Snad první film, o kterém nevím, co napsat, je to jedno z nejatypičtějších děl poslední doby (posledních několika let), které jsem shlédl a to jsem jich viděl opravdu dost a to dokonce […] Posted in Retro filmové recenze
  • Útěk z New Yorku11. listopadu 2021 Útěk z New Yorku Útěk z New Yorku (na plátně stylizovaný jako Útěk z New Yorku Johna Carpentera) je americký akční sci-fi film z roku 1981, na jehož scénáři, scénáři a režii se podílel John Carpenter. […] Posted in Speciály
  • Tlumočnice - Melodrama je to slušné. Ale thriller?5. srpna 2021 Tlumočnice - Melodrama je to slušné. Ale thriller? Další thriller od uznávaného režiséra Sydneyho Pollacka (např. Tři dny Kondora, Bez zlého úmyslu, Firma). Jde ale skutečně o thriller? Po dlouhých nocích strávených u klávesnice, se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Konečná - „Arnold“ nasadil zatraceně nízkou laťku.7. prosince 2020 Konečná - „Arnold“ nasadil zatraceně nízkou laťku. Arnold Schwarzenegger, několikanásobný Mr. Universe a Terminátor, guvernér Kalifornie, přezdívaný „Guvernátor“ a nakonec šťastný nálezce nemanželského syna, vysmívaný „Sperminátor“. To vše […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tlumočnice - poslední film Sydney Pollacka12. října 2020 Tlumočnice - poslední film Sydney Pollacka Silvia Broom (Nicole Kidman coby tlumočnice v OSN) měla jednu výhodu (nebo nevýhodu?): jako dítě žila v Africe, v jednom malém kmeni. Jen díky tomu mohla rozumět náhodně zaslechnutému […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tajemná řeka - Clint Eastwood umí dobře detektivky1. října 2020 Tajemná řeka - Clint Eastwood umí dobře detektivky Tajemná řeka je prachobyčejná detektivka, která se vám od začátku snaží napovědět, kdo je vrahem. Jak to ale při tomhle schematu chodí, zavání to nečekaným objevem ve druhé polovině […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vetřelec - "Ve vesmíru váš křik nikdo neuslyší"23. srpna 2020 Vetřelec - "Ve vesmíru váš křik nikdo neuslyší" , leč vám to tak nemusí připadat, je tomu téměř třicet let co tento mrazivý slogan lákal masy diváků do přítmí kinosálů. Pojďme si připomenout, jak roku 1979 tento malý, slizký xenomorf […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56163 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56717 KB. | 02.07.2022 - 06:59:22