Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Syberia

Syberia

Syberia
Sibiř je počí­ta­čo­vá hra, kte­rá vám doslo­va vyra­zí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvat­né loka­ce, při vstu­pu do nich čas­to jen zírá­te na NÁDHERNOU gra­fi­ku, obsa­hu­je hezkou smyč­co­vou (ač málo se vysky­tu­jí­cí) hud­bu, abso­lut­ně GENIÁLNÍ dia­lo­gy a cha­rak­te­ry postav. Tak co, zahra­je­te si to?
Syberia
Doporučuji jed­no­znač­ně ano! Milovníci všech adven­tur musí zaple­sat, hra je přís­ně logic­ká (nesta­ne se vám tedy, že bys­te měli za úkol dat chle­ba na lam­pu a díky tomu vymon­to­vat žárov­ku, kte­rou pak pou­ži­je­te na zabi­tí krokodýlaJ,..) a není nikterak obtíž­ná (až na scén­ku s míchá­ním nápo­jů, to je dosti těž­ké), tak­že je vhod­ná i pro lidi, kte­rým adven­tu­ry prá­vě kvů­li své obtíž­nos­ti moc neu­ča­ro­va­ly. A o čem­že ta báječ­ná hra vlast­ně je? Vtělíte se do (pěk­né­ho) těla mla­dé práv­nič­ky z USA jmé­nem Kate Walker a poces­tu­je do jed­no­ho malé­ho ztra­ce­né­ho měs­teč­ka kde­si v Alpách, abys­te tam pro­ved­li pře­vod jed­né továr­ny s auto­ma­to­ny. Vše se ale zkom­pli­ku­je, zjis­tí­te totiž, že jedi­ná maji­tel­ka továr­ny zemře­la, zůstal tu však její mlad­ší bra­tr, ten se však nachá­zí nezná­mo kde a někte­ří lidé i pochy­bu­jí o jeho živo­tě. Vaším úko­lem pocho­pi­tel­ně bude jej najít… Hra vás zave­de do mno­ha půvab­ných loka­cí, kte­ré se nachá­ze­jí na dosti odliš­ných (kul­tur­ně i geo­gra­fic­ky) mís­tech. Všechna mís­ta ale spo­ju­je jed­na vel­mi důle­ži­tá věc, tou je zaš­lá slá­va. Navštívíte slo­vut­nou uni­ver­zi­tu, kte­rá je ale již mno­ho let za zeni­tem a žije jen výhrad­ně ze své tra­di­ce (něco jako Univerzita KarlovaJ), opuš­tě­né ex-sovětské prů­mys­lo­vé měs­teč­ko či kdy­si slav­ný hotel pro spo­le­čen­skou sme­tán­ku, kte­rý ovšem teď již žije prázd­no­tou. Takřka z kaž­dé­ho her­ní­ho obra­zu na vás vyku­ku­je zaš­lá slá­va těch­to míst….. je to nád­he­ra, věř­te mi. Příběh hry je úchvat­ný a postu­pem času nabí­rá na stá­le vět­ší zají­ma­vos­ti (ale samot­ný závěr mě moc nepře­kva­pil). V tom­to momen­tě se nemo­hu vyhnout srov­ná­ní s dal­ší skvě­lou adven­tu­rou The Longest Journey (dále jen TLJ) z roku 1999, Syberia nad TLJ vyni­ká svo­ji gra­fi­kou (také je o 3 roky nověj­ší) a pří­stup­něj­ším her­ním sys­té­mem (není to tak slo­ži­té jako mís­ty zapekli­tá TLJ). Na dru­hou stra­nu je TLJ del­ší a má o něco málo lep­ší a zají­ma­věj­ší pří­běh (ale roz­díl mezi hra­mi v tom­to aspek­tu není moc veli­ký). Syberia pak zase vyni­ká skvě­le pro­kres­le­ný­mi cha­rak­te­ry jed­not­li­vých postav (domní­vám se, že „trumf­ne“ i leckte­ré kni­hy). Další geni­ál­ní věcí na této hře je mož­nost pou­ží­vat mobil­ní tele­fon, čas­to se vám sta­ne, že na růz­ných loka­cích, ve kte­rých doslo­va cítí­te zašlou slá­vu minu­lých věků, se najed­nou Kate roze­zvo­ní mobil a ozve se jí např. mat­ka, kama­rád­ka či pří­tel. Umožňuje to doko­na­lé pono­ře­ní se do hry samot­né.Syberia
Hru Syberia mohu jen a jen dopo­ru­čit, navíc nedáv­no vyšla jako DVD pří­lo­ha časo­pi­su Level, a to dokon­ce s čes­kým pře­kla­dem! Ještě neví­te co s vol­ným časem? Pokud se už teď shá­ní­te po této hře, tak vás musím ješ­tě malin­ko varo­vat…. vez­mě­te si ve ško­le či v prá­ci tak týden vol­na, vypně­te si mobil­ní tele­fon a při­nes­te si k počí­ta­či něja­ké jíd­lo a pití, moc se vám od něj totiž asi nebu­de chtít vstá­vat…
Hodnocení: 100%.
Syberia


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […]
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […]
  • Posel smrti23. října 2019 Posel smrti Posel smrtiPřiznám se, že mám rád adventury, teď ale nemám na mysli takové ty typicky české (Polda, Horké léto, atd..), které stavěly jen na humoru (často pokleslém), ale o věcech jako je […]
  • IWO - JIMA26. října 2019 IWO - JIMA IWO - JIMAMám rád počítačové hry, ty z období druhé světové války mi jsou také docela blízké. Paráda. Má duše zaplesala, když oko (tuším, že to bylo oko levé) spatřilo obal od hry IWO - […]
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […]
  • Dropbox25. srpna 2019 Dropbox Připadám si trochu jako Eratosthenés, který prý údajně objevil kulatost (i když je to taková elipsa) naší domovské planety.Pro mnohé je Dropbox už dávno známým termínem a jistě často tuto […]