Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street

Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street

n200808031216 Sweeney Todd

Když se to vez­me jako celek, nej­ob­lí­be­něj­ším obdo­bím his­to­rie je pro Tima Burtona obdo­bí vik­to­ri­án­ské. Špinavé stře­chy, stí­ny plí­ží­cí se po dláž­dě­ných uli­cích, mos­ty spo­ju­jí­cí nehos­tin­né čtvr­ti Londýna, mlž­ný opar na před­měs­tích, mrt­vé koč­ky v zapad­lých ulič­kách a páno­vé v cylin­drech. Pokud v západ­ní lite­ra­tu­ře exis­tu­je dílo, kte­ré se nej­ví­ce blí­ží Mistrovu vku­su, tak je to román Hrabě Monte Cristo, jenž hlav­ně na začát­ku fil­mu doslo­va bije do očí.

Tajemství zje­vu­jí­cí se z hlu­bin minu­los­ti, pro­ml­če­né zlo­či­ny, návrat msti­te­le, malí tulá­ci, nespra­ved­li­ví soud­ci, domo­vy pro dušev­ně cho­ré – není to snad zají­ma­vý obraz doby, kte­rá začí­ná Napoleonem a kon­čí Jackem Rozparovačem? Není to snad dob­rý důvod při­zvat Johnnyho Deppa, aby zazpí­val odstav­ce psa­né čer­no­rudým inkous­tem? „Přejete si, pane, oho­lit?“

Pánové si oho­lit pře­jí, čímž se las­ka­vě pro­půj­ču­jí k vlast­ní­mu ději. Návrat hrdi­ny bude - taj­ný, samot­ný hrdi­na - zlo­me­ný, stí­ny kolem - sta­hu­jí­cí se, náhod­ný spo­leč­ník - mla­dý a niv­ní, hlav­ní zlo­syn - soud­ce (záro­veň jedi­ný, kdo pořád­ně nezpí­vá).

Depp se nemů­že dočkat pomsty, Helena Bonham Carter se kolem něho pode­zře­le vlní, Sacha Baron Cohen před­vá­dí ital­ský pří­zvuk a kři­čí „Bastardo!“, mla­dý naiv­ní muž krou­ží po měs­tě a zpí­vá zami­lo­va­ně „Džouhanááá!“, před­mět jeho lás­ky smut­ně kou­ká z okna a rov­něž zpí­vá. Jenomže tady veš­ke­rá podo­ba s Dumasem kon­čí, neboť záhy divák zjiš­ťu­je, že hrdi­na nemá pev­ně daný plán. Výsledek závi­sí na oby­čej­né sho­dě okol­nos­tí.

Bohužel Burton není zná­mý tím, že píše scé­ná­ře pro vlast­ní fil­my. Stačí mu vizu­a­li­za­ce. V pří­bě­hu Sweeneyho Todda exis­tu­jí vel­mi zají­ma­vé momen­ty, kte­rým se film pří­liš nevě­nu­je. Je vel­kou ško­dou, že na pro­du­cen­ta a scé­náris­tu Johna Logana neby­lo tla­če­no, aby ze zají­ma­vé lát­ky vyždí­mal více.

Perfektní začá­tek Johnnyho Deppa vyzní­vá ke kon­ci do ztra­ce­na a nutí her­ce stá­le čas­tě­ji nasta­vo­vat obli­čej svět­lu reflek­to­rů a nechá­vat se postří­ká­vat keču­pem.  Pročež kuli­sy vik­to­ri­án­ské Anglie ztrá­ce­jí pochmur­ný lesk, a nezbý­vá než čekat na konec. Ano, konec. Mimochodem je nevy­ře­še­nou záha­dou, kam se poděl naiv­ní mla­dý zpí­va­jí­cí muž, kte­rý v jed­né scé­ně odchá­zí „zavo­lat taxi“ a už se neob­je­vu­je.

Stejně je asi nej­hez­čím momen­tem fil­mu v par­ku sedí­cí Helena Bonham Carter se svou novou Adamsovou rodin­kou a zpí­va­jí­cí o výle­tu k moři. Pestré bar­vy, slu­neč­ní svět­lo, Depp s nechá­pa­vým výra­zem v očích, čis­té uli­ce a žád­né koláč­ky s lid­ský­mi prs­tí­ky. Pěkná kon­trast­ní scé­na.

Oddanost Timu Burtonu, obli­ba Johnnyho Deppa nebo este­tic­ká strán­ka díla? Co z toho pře­vá­ží v očích divá­ka, nevím. Každopádně reži­sér dosá­hl vytče­né­ho cíle a stej­ný pocit uspo­ko­je­ní pře­je rov­něž nám.

Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street

Krimi / Muzikál / Thriller

USA / Velká Británie, 2007, 117 min

Režie: Tim Burton

Hrají: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall, Sacha Baron Cohen, Jamie Campbell Bower, Laura Michelle Kelly, Jayne Wisener, Ed Sanders, Anthony Head, Peter Bowles

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54396 s | počet dotazů: 226 | paměť: 51661 KB. | 22.10.2021 - 14:06:37