Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > SWAT 4

SWAT 4

0b6a4f24fa 49306224 o2
Vyšetřil jsem si tro­chu času a podí­val se na to, co se válí na dis­ku mého note­boo­ku. Hra SWAT 4 vyšla již před drahnou dobou, ale musím říci, že za ten čas (cca 4 roky) neztra­ti­la nic ze své­ho kouz­la.
Hráč se zde dostá­vá do role čle­na spe­ci­ál­ní poli­cej­ní jed­not­ky SWAT (Special wea­pons and tactics), kte­rá řeší roz­lič­né pro­blémy od šíle­né­ho mani­aka ve svém domě, až po kva­lit­ně vyba­ve­nou jed­not­ku tero­ris­tů, kte­rá se opev­ní v hote­lu a má neho­ráz­né poža­dav­ky. Od vět­ši­ny jiných her - zamě­ře­ných pře­váž­ně na pře­střel­ky - se však liší tím, že zde si mno­ho neza­stří­lí­te. Drtivá vět­ši­na pro­sto­ru je zde věno­vá­na tak­ti­ce a plá­no­vá­ní (pokud vám to však mís­ty ne zrov­na slav­ná AI vašich kole­gů dovo­lí). Několika mise­mi jsem pro­šel i bez jedi­né­ho výstře­lu. Primární je vždy zachrá­nit všech­ny rukojmí, čle­ny své­ho týmu nechát pře­žít a od věci rov­něž není, aby i „ti zlí“ nako­nec zůsta­li s ruka­ma v pou­tech a ne v rakvi... Celkový dojem je pak tedy poměr­ně věro­hod­ný (pokud mohu posou­dit) a rea­lis­tic­ký.
Určitou nevý­ho­du bych spat­řo­val v tom, že mise, kte­rý­mi se svý­mi čle­ny týmu pro­chá­zí­te, na sebe vzá­jem­ně nena­va­zu­jí. Není zde tedy žád­ný jed­no­tí­cí pří­běh, což je doce­la ško­da.
Hra SWAT 4 má na dneš­ní dobu níz­ké hard­wa­ro­vé náro­ky. V zása­dě vám sta­čí pro­ce­sor s 1,4 ghz a zhru­ba 256 mb RAM.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,42426 s | počet dotazů: 224 | paměť: 52996 KB. | 21.06.2021 - 04:55:43